Развитие биологических понятий в процессе изучения раздела Историческое развитие органического мира (11 кл.)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ — ОСНОВА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ 5

1.1. Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології 5

1.2. Теорія розвитку біологічних понять 7

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОБІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ 10

2.1. Методика розвитку біологічних понять 10

2.2. Розробки уроків з розвитку біологічних понять у процесі вивчення розділу «Історичний розвиток органічного світу» 22

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

Вступ

Актуальність дослідження. У Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи зазначено, що одним із її завдань, є "становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності". Це завдання сучасної української школи актуалізує проблему формування в учнів біологічних понять - основи системи наукових знань. У розв'язанні зазначеної проблеми провідна роль належить новим та удосконаленим існуючим методикам формування біологічних понять.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що з роками проблема формування біологічних понять в учнів не втратила актуальності. Ідеї навчання як цілісного процесу в єдності його змістової і процесуальної сторін обґрунтовувалися В.В. Краєвським (1977); загальнодидактичні та психологічні основи формування в учнів наукових понять вивчали Л.С. Виготський (1981), С.У. Гончаренко (1989), В.В. Давидов (2000), В.П. Зінченко (2001), Н.О. Менчинська (1989), Н.Ф. Тализіна (1979), А.В. Усова (1988). У науково-педагогічних джерелах обґрунтовано загальні теоретичні засади формування біологічних понять, зокрема у фундаментальних працях М.М.Верзиліна (1956, 1974), І.Д. Звєрєва (1985), О.В. Казакової (1956), Б.Д. Комісарова (1986), В.М. Корсунської (1956, 1983), Г.Я. Малахової (1956), А.М. Мягкової (1985), В.М. Пакулової (1980), А.В. Степанюк (1999).

Аналіз психолого-педагогічної літератури та шкільної практики дав підстави виявити суперечності між зростанням потреби в освічених представниках сучасного суспільства і значенням формування наукових понять та невідповідністю існуючих методик формування біологічних понять в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах. Необхідність розв'язання виявлених суперечностей зумовила вибір теми дослідження: «Розвиток біологічних понять у процесі вивчення розділу «Історичний розвиток органічного світу».

Об`єкт дослідження - навчально-виховний процес з біології в основній школі.

Предметдослідження - зміст, форми, методи та засоби формування біологічних понять у шкільному курсі біології.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, методики формування біологічних понять в учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів в процесі вивчення розділу «Історичний розвиток органічного світу».

Відповідно до мети та гіпотези дослідження було визначено такі дослідницькі завдання:

1) здійснити аналіз теорії і практики формування біологічних понять в учнів у процесі вивчення шкільного курсу біології;

2) теоретично обґрунтувати методику формування біологічних понять в учнів загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням комплексу методичних прийомів роботи з біологічними термінами та використанням системи різнорівневих навчальних завдань;

3) підібрати розробки уроків з розвитку біологічних понять у процесі вивчення розділу «Історичний розвиток органічного світу».

Для розв‘язання поставлених завдань були використані такітеоретичні таемпіричні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з проблеми дослідження; вивчення передового педагогічного досвіду, практики загальноосвітньої школи (спостереження, бесіди, тестування, анкетування учнів і вчителів).

Структура курсової роботи: робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Развитие биологических понятий в процессе изучения раздела Историческое развитие органического мира (11 кл.)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.