Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ ДИСЦИПЛІНИ УЧНІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 5

1.1. Сутність поняття «свідома дисципліна» 5

1.2. Специфіка виховання свідомої дисципліни в молодшому шкільному віці 7

1.3. Методи виховання дисциплінованості молодших школярів 11

1.4. Причини невиконання молодшими школярами правил культурної поведінки 15

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЩОДО ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 19

2.1. Дослідження рівня сформованості свідомої дисципліни та культури поведінки молодших школярів 19

2.2. Педагогічні умови формування свідомої дисципліни у молодших школярів 23

2.3. Аналіз результатів дослідження 34

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Життя вимагає від людини високої дисципліни і виконавської чіткості — рис, що в нашому характері репрезентовані надто слабко. У їх формуванні значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні.

Показниками високого рівня дисципліни є розуміння учнями необхідності дотримання її в школі, громадських місцях, в особистій поведінці; готовність і потреба у виконанні загальноприйнятих норм і правил дисципліни праці, навчання, вільного часу; самоконтроль у поведінці; боротьба з порушниками дисципліни в школі та за її межами.

Свідома дисципліна виявляється в усвідомленому суворому, неухильному виконанні суспільних принципів і норм поведінки й ґрунтується на сформованості в учнів такої риси, як дисциплінованість і почуття обов'язку та відповідальності.

В основі дисциплінованості — прагнення й уміння особистості керувати своєю поведінкою відповідно до суспільних норм і вимог правил поведінки.

У сучасній школі робота з формування культури поведінки учнів спрямована на мотивацію внутрішньої свідомої дисципліни учнів за допомогою методів заохочення і схвалення, переконання і навіювання, педагогічної вимоги і доручення, покарань. Проте, незважаючи на значні досягнення сучасної педагогічної науки в реалізації механізмів формування дисциплінованої поведінки учнів, проблема недисциплінованості учнів залишається актуальною.

Наявність даних педагогічних проблем, на нашу думку, пов’язана з відсутністю належного контролю за поведінкою учнів у навчальний і позанавчальний час, недостатньою увагою педагогів до морально-духовного, трудового і фізичного виховання учнів, організації різноманітних форм позанавчальної роботи з учнями, співпраці з батьками тощо.

Проблему формування дисциплінованої поведінки школярів вивчають окремі науковці, серед яких О. Бєлікова, Н. Довбня, О. Кайріс, Ю. Ніцу, С. Степанов, І. Титаренко та інші. Коло їхніх наукових інтересів переважно стосується аналізу методів вироблення дисципліни учнів. Водночас ними не розглядаються шляхи посилення виховного впливу школи на процес формування дисципліни учнів.

Об’єкт дослідження: дисциплінованість та культура поведінки учнів початкових класів.

Предмет дослідження: робота з виховання дисциплінованості молодших школярів.

Мета курсової роботи: теоретично дослідити та експериментально перевірити методи стимулювання і мотивації дисциплінованості і культури поведінки молодшого школяра.

Завдання:

розкрити сутність поняття «свідома дисципліна»;

висвітлити особливості формування свідомої дисципліни в учнів молодших класів;

дослідити причини невиконання молодшими школярами правил культурної поведінки;

провести експериментальне дослідження педагогічних умов формування в учнів початкових класів свідомої дисципліни та зробити відповідні висновки.

Для досягнення мети та розв’язання задач дослідження використано такі методи: теоретичний аналіз педагогічної літератури з теми дослідження; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних даних; педагогічний експеримент; методи математичної статистики для обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Основные формы и методы воспитания сознательной дисциплины у младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.