Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ 5

1.1. Дидактична сутність і структура методу навчання природознавства 5

1.2. Класифікація методів навчання природознавства та їх функції 8

1.3. Вибір форм та методів організації навчання природознавства в початкових класах 12

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 17

2.1. Традиційні методи навчання природознавства 17

2.2. Нетрадиційні підходи у викладанні природознавства 24

2.3. Методи проблемного навчаня 28

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

ДОДАТКИ 37

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Навчання в школі розглядається більшістю вчених як комплексна проблема формування фізичних, етичних, морально-вольових й інтелектуальних якостей особистості дитини. Першочергове значення надається досягненню належного розумового рівня, що становить основу психічної готовності дітей до систематичного навчання. Ознайомлення із природою при спеціальній організації навчання приносить позитивні результати в розвитку сприйняття, мислення й мови кожної дитини.

Сутність природознавчої освіти і виховання становлять цілеспрямований процес формування відповідального відношення школярів до навколишнього природного середовища у всіх видах навчальної, суспільно-трудової діяльності й спілкування із природою. У зв'язку із цим воно не може здійснюватися в рамках окремого й навіть особливого предмета, а вимагає участі всіх шкільних дисциплін у їхньому взаємозв'язку. Особлива увага повинна приділятися діяльності учнів по вивченню й охороні навколишнього середовища, формуванню їх морально-естетичного відношення до природи.

Методика викладання природознавства – наука про систему процесів навчання і виховання, зумовленого особливостями шкільного навчання предмета. Відомо, що у процесі навчання нерозривно пов’язані між собою зміст навчання (навчальний предмет), діяльність вчителя (викладання) і діяльність учнів (навчання). Отже, завдання методики природознавства як науки – дослідити закономірність зв’язків між складовими навчального процесу і на основі розкритих закономірностей визначити обсяг знань з природознавства як навчального предмета, а також виробити рекомендації до його викладання і навчання.

Темі дослідженя методів навчання природознавства присвячені дослідження таких педагогів, як: М.М. Скаткіна, І.Д. Звєрєва, О.Я. Савченко, Т.М. Байбари, О.А. Біди, О.М. Варакути, В.П. Горощенка, Л.К. Нарочної, К.П. Ягодовського та інших.

Об'єктом дослідження є процес навчання природознавства у початковій школі.

Предмет дослідження – методи навчання природознавства та їх функції.

Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування методів навчання природознавства у початкових класах, які сприяють кращому формуванню природничої свідомості дітей, становленню відповідального відношення учнів до природного середовища.

Для досягнення мети розв’язувались такі завдання дослідження:

- вивчити виховні та навчальні можливості курсу природознавства в початковій школі.

- виявити психолого-педагогічні особливості дітей початкових класів, які впливають на методи та прийоми викладання курсу природознавство.

- проаналізувати практичні шляхи реалізації навчально-виховних задач курсу природознавства у початкових класах.

- визначити дидактичні умови забезпечення якісних знань з природознавства, в учнів початкової школи.

Методи дослідження. Для розв’язання усіх поставлених завдань використовувався теоретичний аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Методы обучения естествознания - понятие, сущность и особенности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.