Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЗЕМЛЯ» У КУРСІ ПРИРОДОЗНАВСТВА 5

1.1 Знання про всесвіт як компонент змісту курсу «Природознавство» 5

1.2. Засоби навчання природознавству при вивченні теми «Земля» 8

1.3. Характеристика форм та методів навчання у курсі «Природознавства» 11

РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЗЕМЛЯ» У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 18

2.1. Методика використання пізнавальних завдань для формування природничих понять 18

2.2. Технологія інтерактивного навчання на уроках природознавства при вивченні теми «Земля» 27

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. У процесі навчання в початковій школі учень вивчає різні навчальні предмети. Кожний навчальний предмет – це система наукових знань, адаптованих до вікових особливостей розумового розвитку дітей кожної вікової групи і загальних цілей навчання.

Природознавство як навчальний предмет має інтегрований характер, синтезує знання з різних природничих дисциплін на основі ідеї єдності природи з урахування міжпредметних зв’язків у початковій ланці освіти і перспективних зв’язків із природознавчими предметами, що вивчатимуться в наступних класах.

Важливе значення серед природничих знань, які включені до курсу «Природознавство», відіграють знання про землю. Адже планета Земля є невід’ємним компонентом Всесвіту. Під час вивчення теми Земля в учнів створюється уявлення про Землю як планету Сонячної системи: її природні компоненти, явища, процеси; зображення земної поверхні на плані та карті, глобусі, про форму Землі, різноманітність природи нашої планети, обумовлюється формування переконань учнів у тому, що охорона і збереження природи Землі – основне завдання кожної людини і людства в цілому.

У працях Т.М. Байбари, О.А. Біди, В.Ф. Гетьмана, Н.С. Коваль, З.О. Клепініної, М.М. Скаткіна та інших, наголошується, що успішне оволодіння учнями природничими знаннями значною мірою залежить від рівня опанування ними вміннями та навичками спостерігати за живою та неживою природою, аналізувати тіла і явища навколишнього світу.

Об’єктом дослідження є процес навчання учнів природознавству.

Предмет дослідження – зміст, форми і методи вивчення теми «Земля» на уроках природознавства.

Мета курсової роботи полягає в розробці методики вивчення молодшими школярами теми «Земля» на уроках природознавства у початкових класах.

Завдання дослідження:

вивчити стан розробки досліджуваної проблеми за літературними джерелами та в практиці роботи початкової школи;

охарактеризувати форми, методи та засоби вивчення теми Земля на уроках природознавства;

розглянути інноваційні методи вивчення молодшими школярами теми земля на уроках природознавства.

З метою реалізації поставлених завдань застосовувались такіметоди дослідження:теоретичний аналіз методичної літератури, навчальної програми, підручників, метод класифікації, систематизації, узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Земля на уроках в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.