Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ВЗАЄМОДІЯ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВ В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 5

1.1. Комплексна взаємодія мистецтв як засіб формування творчої особистості 5

1.2. Спорідненість різних видів мистецтв 11

РОЗДІЛ ІІ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МУЗИКИ, ЖИВОПИСУ І ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ 25

2.1. Використання різних видів мистецтв на уроці музики 25

2.2. Роль різних видів мистецтв у позакласній роботі з музично-естетичного виховання учнів 27

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Під впливом потреб та духовних напрямків необхідно створити духовну гармонійну культуру, яка б сприяла духовному та естетичному розвиткові особистості. Важливим засобом формування естетичного та духовного розвитку особистості є музичне мистецтво та інші види мистецтв. Комплексне опанування мистецтва оптимізує творчі здібності та сили людини, розвиток її фантазії, уяви, артистичності, інтелекту, тобто формує універсальні людські здібності для професійної творчої діяльності.

Розбудова української школи вимагає від майбутнього вчителя високої педагогічної майстерності. Важливого значення набуває проблема підготовки висококваліфікованого педагога-музиканта, здатного самостійно, творчо засвоювати музичну інформацію, що постійно поповнюється, володіти музичними виконавськими навичками та вміннями в оточенні чарівних муз музики, літератури, образотворчого та інших видів мистецтв.

Аналіз останніх досліджень і публікацій учених засвідчив, що спрямованість на особистісно зорієнтований підхід до освіти зумовлює потребу у використанні різних можливостей мистецтва в процесі формування творчої особистості. Тому є необхідність у високопрофесійній підготовці та діяльності сучасного вчителя музики, готового до творчого пошуку, організації музичного, художньо-естетичного процесу в загальноосвітніх школах, в педагогічних навчальних закладах на нових засадах. Одним з важливих питань є розвиток творчої активності вчителя музичного мистецтва.

Основою цілеспрямованого та систематичного музично-художнього виховання дітей в школі є предмети естетичного циклу. Міцний зв'язок між музикою, літературою, образотворчим мистецтвом визначається тим, що кожен з них впливає на емоційну сферу учня, сприяє творчому розвитку особистості.

Вивчення сучасної методичної літератури приводить до висновку, що впровадження різних видів мистецтв у навчально-виховний процес є одним із головних напрямків дослідження. Особливий інтерес викликають праці з проблем виховання засобами музичного мистецтва (А. Болгарський, І. Зязюн, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.), наукові праці, в яких предметом дослідження виступає ідея комплексного впливу мистецтва (П. Блонський, М. Леонтович, Н. Мірецька, Б. Яворський).

Об'єктом дослідження є процес виховання учнів засобами комплексної взаємодії мистецтв на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній школі.

Предметом дослідження є вивчення проблеми комплексної взаємодії музики з іншими видами мистецтв у педагогічному процесі.

Мета курсової роботи полягає у висвітленні комплексної взаємодії музики з іншими видами мистецтв, як ефективного засобу формування творчої, активної особистості.

Мета роботи реалізовується через виконання таких завдань:

- теоретично обґрунтувати взаємодію різних видів мистецтв в музично-естетичному вихованні учнів;

- розкрити засоби і форми взаємодії різних видів мистецтв на уроці музики та позакласній роботі з музично-естетичного виховання;

- виявити особливості впливу різних видів мистецтва на виховання школярів, як засобу формування їх розвитку та творчості.

При написанні роботи використовувались такі методи: аналіз науково-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, узагальнення, класифікація та систематизація теоретичних даних, спостереження, бесіди, узагальнення передового педагогічного досвіду.

Структура роботи:робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Взаимодействие музыки с другими видами искусства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.