Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОВНОЇ ТВОРЧОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НАРОДНИХ ЗАГАДОК 5

1.1. Мовленнєва творчість - один із найскладніших видів дитячої творчості 5

1.2. Виховні та навчальні можливості народних загадок 10

1.3. Принципи підбору загадок для дітей різних вікових категорій 15

Висновки до І розділу 19

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ЗАГАДОК З МЕТОЮ РОЗВИТКУ МОВНОЇ ТВОРЧОСТІ У ДІТЕЙ 20

2.1. Дослідження рівня розвитку мовної творчості у дошкільників 20

2.2. Методика використання загадок в роботі з дітьми 24

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 33

Висновки до ІІ розділу 35

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. На початку третього тисячоліття, в умовах становлення і розвитку незалежної України, нового звучання набувають питання творчості, розкриття креативного начала кожної конкретної дитини як справжнього суб’єкта життєдіяльності. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які творчо мислять, здатні створювати культуру, жити в ній, розвивати її. Тому формування освіченої, творчої особистості є одним з першочергових завдань реформування освіти в країні.

Мовленнєво-творча діяльність як складний вид творчої діяльності посідає особливе місце серед творчих проявів дошкільників і потребує взаємодії різних психічних функцій. Проблема розвитку мовленнєво-творчої діяльності через складність і багатогранність природи мовленнєвих явищ дотична до педагогіки і психології, лінгвістики, психолінгвістики та літературознавства.

Дослідження дошкільної ланки освіти засвідчують, що художнє слово є ефективним засобом розширення кола дитячих уявлень про природу і довкілля, збагачення запасу різногалузевих знань. Водночас, будь-який літературний твір – фольклорний чи авторський має стимулювати мовленнєву й інтелектуальну активність дитини, її мислення та уяву, бути для маленького слухача об’єктом цілеспрямованих спостережень, елементарного аналізу, творчих дій.

Важливим й ефективним засобом розвитку мовлення є використання народних загадок у навчально-виховному процесі. Загадки навчають зіставляти предмети чи явища, виділяти в них найістотніші ознаки, коротко та образно висловлюватися, розвивають кмітливість.

Проблема розвитку мовленнєвих творчих здібностей привертає увагу багатьох вчених. Зокрема вона була предметом дослідження О.Аматьєва, Е.Бєлкіної, А.Богуш, Н. Ветлугіної, Н. Гавриш, О. Дронової, Т. Комарової, Т.Козакової, Н.Сакуліної, О. Ушакової, Н. Фесюкової, В. Ягупкової та ін.

Використання загадки як засобу мовленнєвого розвитку дошкільників є актуальною проблемою сьогодення. Актуальність її полягає в тому, що, нажаль, незважаючи на наявність численних наукових статей та збірників загадок, цей жанр творчості як засіб мовленнєвого розвитку дітей й досі є одним з найменш вивчених. Недостатньо досліджено методичні аспекти використання в роботі загадок із забезпечення розвитку мовлення дошкільників, що робить тему даного дослідження досить актуальною.

Об’єктом дослідження є процес розвитку мовної творчості дітей дошкільного віку.

Предметом – методика використання народних загадок для розвитку мовної творчості дошкільників.

Метою курсової роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості використання народних загадок з для розвитку мовної творчості дітей-дошкільників.

Виходячи з мети, головними завданнями дослідження є:

охарактеризувати мовленнєву творчість, як один із найскладніших видів дитячої творчості;

визначити виховні та навчальні можливості народних загадок;

розкрити принципи підбору загадок для дітей різних вікових категорій.

провести експериментальне дослідження щодо використання народних загадок з метою розвитку мовної творчості.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених завдань використовувалися методи аналізу, синтезу, зіставлення, узагальнення і систематизації лінгвістичної, психолого-педагогічної, методичної літератури з теми дослідження, розробка критеріїв сформованості мовних знань, метод спостереження, педагогічний експеримент, у ході якого перевірялася ефективність використання народних загадок.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Использование народных загадок в целях развития языковой творчества детей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.