Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ШКОЛИ.. 5

1.1. Особливості пізнавальних процесів дошкільників напередодні шкільного життя  5

1.2. Готуючи дошкільника до школи плекаймо інтерес до пізнання та навчання  9

1.3. Формування мотиваційної готовності дитини до шкільного навчання. 14

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ШКОЛИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ДНЗ. 22

2.1. Педагогічна діагностика рівня готовності до школи у старших дошкільників  22

2.2. Методика формування позитивного ставлення до школи у дітей старшого дошкільного віку. 29

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження. 32

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 37

ДОДАТКИ.. 39 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Перехід дитини з дитячого садка у школу є важливим етапом її життя,який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку,а й із відповідними процесами самоусвідомлення,із зіткненням з новими проблемами,відкриттям у собі нових можливостей тощо.Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім'ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше.

Проблема під­готовки до школи дітей старшого дошкільного віку є досить складною і багатоаспектною, адже початок систематичного шкільного навчання вимагає від дітей міцного фізичного та психічного здоров’я, здатності до складної аналітико-синтетичної діяльності, високого рівня сформованості пізнавальної активності, розвиненості морально-вольових якостей, працездатності, а також певного обсягу конкретних знань, умінь і навичок у різних галузях, починаючи від математики до суспільствознавства.

Тому одним із обов'язків дошкільних установ є формування у дітей старшого дошкільного віку інтересу до школи, від чого залежатимуть їхні успіхи в навчанні, подальший розвиток. Як правило, діти, які у старших дошкільних групах розуміють, що їх чекає у школі, володіють необхідними для навчання у ній навичками, легко вживаються у шкільне середовище. Однак не всі з них безболісно долають цей етап, що проявляється передусім у незадовільній їх успішності.

Готовність до шкільного навчання водночас є проблемою соціальної зрілості дитини. Адже, йдучи до школи, вона опиняється в реальній соціальній позиції, вперше отримавши право і опинившись перед обов'язком здійснення суспільної за змістом і формою діяльності, якою є навчання.

Учені досліджували зміст і критерії готовності дитини до навчання в школі. Сьогодні, завдяки дослідженням зарубіжних та вітчизняних науковців (А.М. Богуш, Л.І. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Виготський, Ю.З. Гільбух, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, В.С. Мухіна, Г.Г. Петроченко, Ж. Піаже, Т.В. Тарунтаєва, Г.А. Цукерман, Є.Є. Шулешко та ін.), ми знаємо, що запас необхідних теоретичних і практичних знань, умінь, навичок дитина одержує в умовах дошкільного навчального закладу.

Об’єкт дослідження формування інтересу до школи у дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження умови формування інтересу до навчання у школі у дітей старшого дошкільного віку.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування інтересу до школи у дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження

- розкрити особливості розвитку пізнавальних процесів напередодні навчання у школі;

- визначити особливості формування інтересу до навчання та пізнання у старших дошкільників;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование интереса к школе у детей старшего дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.