Формирование учебных умений у старших дошкольников в процессе ознакомления с природой в условиях семейного воспитания

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ.. 5

1.1. Розвиток пізнавальної сфери дитини у процесі ознайомлення з  навколишнім світом  5

1.2. Сімейне виховання та його роль у формуванні навчальних умінь дошкільників  9

1.3. Завдання сім’ї щодо формування у дошкільників знань про об'єкти та явища природи  14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ  ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПРИРОДОЮ... 18

2.1. Методи ознайомлення дітей з природою в умовах сім’ї 18

2.2. Спільна діяльність дошкільного навчального закладу  та сім’ї з екологічного виховання дітей. 22

2.3. Поради батькам. 31

2.4. Організація педагогічного експерименту та аналіз його результатів. 36

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ДОДАТКИ.. 45 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Одним з основних завдань, окреслених концепцією дошкільного виховання в Україні та іншими нормативними документами, є формування гармонійно розвиненої підростаючої особистості, культивування знань, пробудження інтересу й прагнення до навчання та іншої праці, розвиток розумових здібностей і підготовка до успішного навчання у школі.

Ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи є найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, що володіє знаннями й навичками екологічно доцільної поведінки в природі.

Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Основою формування свідомого ставлення до природи є знання про неї. Допомогти дитині усвідомити себе активним суб’єктом природи — це одне з головних завдань із ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи. Серед багатьох напрямів ознайомлення дошкільнят з природою важливим є формування в дитини цілісної картини навколишнього світу. Малюки засвоюють знання про існуючі зв’язки в природі і залежності між ними, у них формуються екологічні уявлення, діти усвідомлюють вплив діяльності людини на природу. На основі цих знань виховуються гуманні почуття, формується практичний позитивний досвід спілкування з природою. Найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного краю, до життя викликає спілкування з природою. Світ природи сповнений дивовижних барв, чудових звуків, досконалих рухів і форм.

Питаннями сприйняття дітьми дошкільного віку довкілля, зокрема світу природи, займалися такі видатні педагоги, як Я.А.Коменський, Ф.Фребель, К.Ушинський, В.Сухомлинський, Н.Лисенко, З.Плохій та ін. Серед сучасників можемо виділи таких педагогів: Т.Байбара, Н.Бібік, М.Вашуленко, І.Ґудзик, О.Савченко, О.Хорошковська та ін.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.

Предмет дослідження - процес формування навчальних умінь у дошкільників у процесі ознайомлення з природою.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці основних методів ознайомлення дитини старшого дошкільного віку з природою в умовах сімейного виховання.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- охарактеризувати теоретико-методологічні засади формування навчальних умінь дітей в умовах сімейного виховання;

- дослідити методи ознайомлення дітей з природою в умовах сім’ї;

- визначити взаємозв’язок дошкільного навчального закладу та сім’ї з екологічного виховання дітей;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование учебных умений у старших дошкольников в процессе ознакомления с природой в условиях семейного воспитания

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.