Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 8

1.1. Теоретичні аспекти дослідження особливостей морального виховання у педагогічній теорії і практиці В. Сухомлинського. 8

1.2. Моральне виховання, основні поняття та категорії моральних цінностей людини  15

1.3. Основні принципи, завдання та методи морального виховання. 22

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.. 37

2.1. Критерії вивчення морального виховання дошкільників на основі цінностей українського народу. 37

2.2. Аналіз результатів дослідження. 42

ВИСНОВКИ.. 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 48 

ВСТУП

Актуальність дослідження теми обумовлена тим, що особистісний підхід до дитини – основа нової філософії виховання – ґрунтується на педагогічній підтримці, принципі виховання та розвитку особистості і передбачає передусім визнання пріоритету особистості, який повинен стати основою ідеології суспільства у сфері виховання, центральною ціннісною орієнтацією. Особистісний підхід в педагогіці – це ставлення до дитини як до особистості і відповідального суб'єкта власного розвитку, це взаємодія на основі суб'єктних відносин і сприйняття його як найвищої життєвої цінності; це визнання права кожного вільно здійснювати свій вибір і волевиявлення. Принцип центрації педагогіки на розвиток особистості вимагає демократичного стилю взаємодії суб'єктів, його гуманізації. Аналіз сучасної ситуації дозволяє стверджувати, що навіть молодші школярі стикаються з унікальним феноменом – необхідністю оволодіння наукою виживання на основі розвитку соціально – психологічних засобів пристосування до складних (навіть екстремаль них) життєвих ситуацій. Спектр здібностей, які стосовно до цього мусить розвинути соціальна робота (як стверджують такі науковці, як Левуцька [12], Островська [19] та ін.) надзвичайно широкий – від фізичних якостей, які потрібні кожному як для ознайомлення з довкіллям, зустрічі з іншими людьми з метою, зазвичай далекою від ідеалу творчої співпраці, взаємодопомоги, до вміння вижити у співтоваристві інших, залишаючись при цьому вільною і відповідальною особистістю.

У зв'язку з цим практичним завданням педагога є виявлення й розвиток усіх позитивних сил дитини, соціальна робота з метою виховання усвідомлення своєї неповторності і спонукання до самовиховання та самореалізації, але важливо, щоб самореалізація дитини не пригнічувала переваг та інтересів інших людей. Як показує практика і стверджують учені [5], абсолютизація розкріпачення особистості призводить до сприйняття особистого інтересу як абсолютного блага. За такого підходу гуманістична мораль руйнується.

Важливими чинниками морального виховання є історична пам’ять, традиції роду і сім’ї, бо кожна людина несе в собі колективну пам’ять поколінь. Метою виховання в народній педагогіці є формування усвідомлення належності до коренів роду і народу, значущості таких людських чеснот, як голос совісті, обереги, любов матері. Виховання моральності починається з раннього дитинства (“ Бережи честь змолоду ”). Головну відповідальність за виховання дітей несуть батьки. [9] Народний ідеал всебічного розвитку особистості втілений в усній народній творчості, яка високо поціновує шляхетні риси людини, засуджує все, що підриває моральні устої. Джерелом виховного досвіду народу є прислів’я, приказки, пісні, казки, загадки, які влучно, змістовно і цікаво репрезентують такі моральні категорії, як “добро” і “зло”, “правда” і “кривда”, “совість” і “безчестя”. Благо добра і недопустимість зла утверджують у душі дитини змалечку (“Добра справа і у вогні не горить, і у воді не тоне”).[24]

Чи не найголовнішим чинником морального виховання є в народній педагогіці праця, яку тлумачать не лише як джерело матеріальних благ, а і як категорію моралі. У колискових піснях котику наказують працювати (дитиночку колихати, дрова рубати, піч топити, грядку копати, рибку ловити). Котик, який працює сумлінно, одержує пошану від людей (він буде черевички шити, а “люди будуть купувати, люди будуть шанувати”).Як зазначав В. Сухомлинський, [30] народна педагогіка “знає, що дитині посильне, і що непосильне”, бо в ній органічно “поєднується життєва мудрість з материнською і батьківською любов’ю”. Вона “не боїться, що праця втомлює, вона знає, що праця неможлива без поту і мозолів”. У ній стверджується і те, що праця, вимагаючи від людини великого старання, сили, відповідальності, є не тільки важкою, а й радісною. Важливим засобом народного трудового виховання в якому діти беруть участь разом із дорослими, є трудові свята, що розкривають дітям роль і значення праці в житті народу, ознайомлюють з основними видами традиційних трудових занять, демонструють результати зусиль дорослих, виховують повагу до праці і бажання трудитися. Виховну функцію виконує гімнастична спрямованість народної педагогіки. Надзвичайно цінними щодо цього є народний кодекс моралі, усна народна творчість: пісні, пригоди казкових персонажів, приказки і прислів’я, повчання яких легко сприймаються і запам’ятовуються; образність і точність загадок. Цілеспрямований розвиток гуманної особистості, яскравої індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність гуманізації виховного процесу, а систематично за допомогою доцільних технологій втілюватиме її у практику підготовки підростаючого покоління до активної життєтворчості. Обмірковуючи сутність морального виховання, необхідно мати на увазі, що мораль – та галузь етичних цінностей, яка передусім визнається кожною людиною. Масштаби і зміст цієї сфери змінюються з часом і різняться у різних народів і верств населення (принцип множини моралей і єдності етики). Головними проблемами в моралі постають питання про те, що таке добрий звичай, що притаманно, що робить можливим суспільне життя людей, в якому кожний відмовляється від повного здійснення життєвих цінностей (приймання їжі, потреба в безпеці, прагнення до значущості та влади). [23] На користь здійснення цінностей соціальних. Пануючою мораллю у всіх народів та в усі часи, крім соціальних цінностей належать також й ті, що розцінюються релігією як блага поведінки (любов до ближнього, благочинність, вшанування близьких людей тощо). Мораль – система поглядів, уявлень, норм, оцінок, які регулюють поведінку людей; форма суспільної свідомості. Поєднуючи в собі моральну свідомість, моральну практику, моральні відносини, мораль як складний феномен реалізується у реальному бутті людини, її повсякденній взаємодії з соціумом, з природою, аналітичному баченні себе, своїх помислів і дій. [25] Щодо цього однаково важливі й усвідомлення норм і принципів загальнолюдської моралі та моралі середовища, в якому живе людина, і дотримання їх у повсякденній практиці, і послуговування ними в оцінці суспільного буття, людських учинків, у тому числі своїх. Такі якості передаються генетично, вони формуються в процесі соціалізації людини під впливом багатьох соціальних інститутів, передусім у процесі виховання і самовиховання.

Тільки внутрішньо вільна людина, за словами Я.А. Коменського, може бути моральною, бо вона свідомо приймає людські права і обов’язки, діє по совісті, а не з примусу чи страху. Він наголошував на необхідності виховання таких “добрих якостей”, як помірність, охайність, шанобливість до старших, люб’язність, справедливість, благодійність, терплячість, делікатність, уміння триматися гідно, поводитися стримано й скромно.[9]

“Виховання діяльної любові до людей”, яке починається з любові до матері, інших членів сім’ї, Й.Г. Песталоцці вважав центром усієї роботи з дітьми. Педагог у цій роботі має опиратися не на повчання, а на розвиток моральних почуттів і переконань дітей.

Проблему морального виховання дітей в свій час висвітлювали В. Сухомлинський[28], Архангельський Н.В.[1], Бабанський Ю.К.[3], Буре Р.С.[5], [13], Мар’єнкко І.С[12], Островська Л.Ф.[17], Поніманська Т.І.[20] Приходько Ю.С.[22], Стельмахович М.Г.[24], Яновська М.Г.[32], Коменський Я.А.[9] та інші.

Мета дослідження: охарактеризувати методику виховання співпереживання та чесності у дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження - формування моральних якостей дошкільників.

Предмет дослідження - процес оволодіння дітьми дошкільного віку моральними нормами в дошкільному навчальному закладі.

Завдання дослідження:

1. Визначити сутність морального розвитку та морального виховання.

2. Розкрити погляди вчених, педагогів, психологів на проблему морального виховання дітей.

3. Дослідити методи морального виховання.

4. Розкрити технології формування таких якостей дошкільників як співпереживання і чесність, доброта.

Закрыть

Нравственное воспитание дошкольников на основе ценностей украинского народа

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.