Воспитание ответственности у детей старшего дошкольного возраста в процессе выполнения поручений

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 6

1.1. Психолого-педагогічний аспект виховання відповідальності у дітей дошкільного віку  6

1.2. Доручення як метод розвитку самостійності у дітей. 11

1.3. Виховання відповідальності дошкільників у процесі виконання доручень  16

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ. 21

2.1. Аналіз рівнів сформованості почуття відповідальності у дітей дошкільного віку (констатувальний етап) 21

2.2. Основні методи виховання відповідальності у процесі виконання доручень (формувальний етап) 26

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження (контрольний етап) 31

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Шлях розвитку сучасної системи освіти в Україні — це шлях оновлення та стратегічної переорієнтації. Новими освітніми пріоритетами стають виховання відповідальності, творчої особистості, що усвідомлює потребу в розвитку своїх здібностей і має бажання і вміння вчитися і працювати; особистості, що прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

У «Концепції дошкільного виховання» в Україні підкреслюється необхідність виховання у дітей важливих моральних якостей, формування основ духовності особистості, які закладаються і розвиваються в різних видах діяльності дітей: ігровій, навчальній, трудовій.

Метою дошкільної освіти, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, є формування базису особистісної культури через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності, як чотирьох сфер життєдіяльності - «Природи», «Культури», «Людей», власного «Я». У зв'язку з тим, що суспільству необхідні самостійні, практично-умілі, творчі люди з розвиненими почуттями відповідальності, гідності, совісті, пріоритетним на сучасному етапі розвитку суспільства є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя [4].

У цьому контексті особливої ваги набуває виховання в дітей здатності до критичного мислення, формування стійких суспільно значущих способів вчинкової діяльності, котрі ґрунтувалися б на моральних якостях, адекватній самооцінці й відображали ставлення дитини до самої себе як до суб’єкта, доброзичливих взаємин з оточуючими. Одним із показників такого стану виступає відповідальність.

Загальноприйнятим є положення про те, що в основу відповідальності дитини покладається рівень компетентності і її обізнаність, уміння вирішувати проблеми, втілювати знання і цінності в практику повсякденного життя. Відповідальність є базовою якістю, яка характеризується наявністю в дитини знань про моральні норми, сформованістю уявлень про сутність моральних обов’язків стосовно об’єктів і суб’єктів навколишнього середовища та самої себе, умінь реалізовувати такі дії у власній діяльності та вчинках без зовнішнього регулювання.

Відповідальність є складовою самостійності дитини, її розвиненої самосвідомості, а дошкільна установа є тим виховним закладом, де розгортається цей процес.

У сучасних наукових дослідженнях Т.Гаєвої, Т.Колесіної, М.Левківського, А.Лопуховської, Т.Морозкіної, В.Остринської, М.Савчина, І.Улєдової розкриваються психологічні механізми формування у дітей різного віку відповідальності, яка розуміється авторами як особливий мотив людських вчинків, смисловий принцип регуляції поведінки.

Окремі аспекти цього питання набули висвітлення у працях, спрямованих на виявлення особливостей прояву відповідального ставлення в процесі спілкування у різних видах діяльності: трудової, ігрової (З.Борисова, К.Клімова, Г.Уранова) та навчальної (СЛадивір, Л.Меквабишвілі).

Оскільки виконання доручень є одним із засобів виховання відповідальності у дітей, це і спонукало нас до вибору теми курсової роботи: «Доручення, як засіб виховання відповідальності дітей дошкільного віку».

Об’єкт дослідження – процес виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – особливості виконання доручень дітьми дошкільного віку, як засобу виховання у них відповідальності.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити особливості виховання відповідальності дітей дошкільного віку в процесі виконання доручень.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

-охарактеризувати відповідальність як особистісну якість дітей дошкільного віку;

-висвітлити особливості організації доручень у роботі з дітьми дошкільного віку;

-розглянути формування відповідальності дошкільників у процесі виконання доручень;

-дослідити організаційно-педагогічні умови виховання почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку у процесі виконання доручень.

Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури, педагогічний експеримент, спостереження, бесіди, методи статистичної обробки одержаних результатів.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Воспитание ответственности у детей старшего дошкольного возраста в процессе выполнения поручений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.