Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 5

1.1. Процес навчання як цілісна дидактична система. 5

1.2. Сучасні підходи до організації навчання у початковій школі 8

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ДІАЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ДИДАКТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.. 18

2.1. Навчальний діалог як засіб формування у молодших школярів компетентності „уміння вчитися”. 18

2.2. Поєднання монологічних та діалогічних методів навчання молодших школярів  24

2.3. Пізнавальні діалоги з молодшими школярами. 30

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Інноваційні процеси, що відбуваються у зміні цілей навчання у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах, пов'язані із пошуком нових педагогічних можливостей виховання підростаючого покоління на основі загальнолюдських цінностей, гуманізації, переваги суб'єкт-суб'єктних відносин. І хоча все частіше вживаються поняття "педагогічна технологія", "технологія навчання", актуальними залишаються дослідження взаємодії методів навчання.

Сьогодні діалог як спосіб взаємодії пронизує всі сфери освіти. Приходить до розуміння його доцільності й педагогіка початкової освіти, але тут цей процес відбувається повільніше, конфліктніше, ніж в інших галузях. Це зумовлено історичними причинами: за дитиною сучасного дошкільного й молодшого шкільного віку найпізніше було визнано право вважатися особистістю на рівні з іншими віками.

Безсумнівно, дослідників сьогодні хвилює питання: як саме склалися передумови особистісного підходу до дитини, які стадії пройшла педагогіка на шляху до нього. Тому осмислення часто відбувається саме із цього погляду, відзначаються ті риси того чи іншого періоду, які можуть свідчити хоча б про наближення до гуманістичної парадигми, у рамках якої можливе виникнення діалогу.

На жаль, до цього часу в науково-педагогічній літературі мало уваги приділяли підготовці майбутніх учителів до діалогу з учнями молодшого шкільного віку. Ми впевнені, що діяльність учителя та учня початкових класів має бути побудована саме на діалогічній взаємодії.

Спроби розв'язання зазначеної проблеми відображено в наукових розвідках А. Арушанової, Т. Алієвої, Н. Дурової, А. Єгорової, Л. Модзалевського, Л. Парамонова, В. Прянікової, З. Равкіна та ін. Проблемі взаємозв’язку навчання і виховання присвятили свої дослідження такі вчені: Баранов С.П. , В.Е. Гурман, М.А. Олесницкий, К.Д. Ушинский.

Актуальність проблеми, її недостатня наукова розробка послужили причиною вибору теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження – дидактичний процес в початковій школі.

Предмет дослідження – педагогічні умови реалізації діалогічного підходу у дидактичному процесі початкової школи.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати шляхи реалізації діалогічного підходу у дидактичному процесі початкової школи.

Завдання:

- проаналізувати педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- висвітлити основні характеристики навчального процесу у початковій школі та сучасні підходи до його організації;

- розкрити сутність навчального діалогу як засобу формування у молодших школярів компетентності „уміння вчитися”;

- дослідити поєднання монологічних та діалогічних методів навчання молодших школярів;

- визначити суть та значення пізнавальних діалогів з молодшими школярами.

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Реализация диалогического подхода в дидактическом процессе начальной школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.