Формирование представлений о множестве у детей дошкольного возраста в внеучебной деятельности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МНОЖИНУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Сприйняття і відображення великих множин дітьми дошкільного віку. 5

1.2. Завдання і зміст навчання дітей дискретним величинам (множинам) 10

1.3. Методи і прийоми формування у дітей уявлень про множину. 13

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МНОЖИНУ У ДОШКІЛЬНИКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 23

2.1. Методика використання дидактичних ігор у формуванні математичних уявлень у дітей дошкільного віку. 23

2.2. Експериментальне дослідження рівня сформованості уявлень про множини у дітей дошкільного віку. 27

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 34

ДОДАТКИ.. 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. В математиці основним поняттям є поняття множини. Множина - це сукупність об'єктів, об'єднаних за якоюсь ознакою і сприймаються як єдине ціле. Світ, у якому живе людина, представлений різноманітними множинами: зірками на небі, тваринами навколо нас, різними звуками, частинами власного тіла. Пізнання людиною реальної дійсності починалося з усвідомлення окремих (поодиноких) предметів, а потім і їх сукупностей.

Кількісні уявлення у дітей дошкільного віку формуються через розуміння множини - це так званий дочисловий період. Завдання цього періоду підвести дитину до розуміння кількісних відношень.

Дитина оточена різними множинами, вираженими не тільки предметами, але і звуками. Ці множини дитина сприймає різними аналізаторами. Отримані при цьому відчуття передаються в кору головного мозку і служать основою формування уявлення про невизначені множинності різних явищ. Звідси випливає висновок про те, що необхідно у дошкільнят сформувати уявлення про множину як структурно-цілісному єдність і навчити бачити і чітко сприймати кожен елемент множини.

Перехід від сприйняття невизначеної множинності до сприйняття множини має кілька етапів. На першому етапі необхідно, щоб діти сприймали всі проміжні елементи множини між крайніми. На другому етапі формують у дітей уявлення про множину як структурно-цілісну єдність. На третьому етапі - формують і розширюють уявлення дітей про однорідний склад елементів, вводячи родові поняття. На четвертому етапі необхідно вчити дітей діяти з різними групами, об'єднувати їх за різними ознаками. На п'ятому етапі - своєчасно розвивати у дітей вміння диференціювати елементи множини, не обмежуючись лише її сприйняттям, проводити порівняння чисельності множини шляхом практичного встановлення її елементів. Для цього використовують прийоми накладання і додавання.

Сучасні психолого-педагогічні дослідження доводять, що засвоєння дошкільниками системи математичних уявлень надає якісний вплив на весь хід їх психічного розвитку, забезпечує готовність до навчання в школі (Г.А. Корнєєва, А.М. Леушина, З.А. Михайлова, Н.І. Непомняща, Р.Л. Непомняща, Є.В. Соловйова, А.А. Столяр, Т.В. Тарунтаєва, Е.В. Щербакова та ін.).

Об'єкт дослідження - процес формування уявлень про множину у дошкільників.

Предмет дослідження – форми та методи педагогічної діяльності з формування уявлень про множину у дітей дошкільного віку.

Мета роботи: теоретично дослідити та експериментально перевірити форми та методи педагогічної роботи з формування уявлень про множину у дітей дошкільного віку у позанавчальній діяльності.

Мета роботи дослідження визначають рішення завдань:

- аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження;

- визначити особливості сприйняття і відображення великих множин дітьми дошкільного віку та охарактеризувати методи і прийоми формування у дітей уявлень про множину;

- дослідити ефективність використання дидактичних ігор для знайомства з термінами „множина”, „елемент великої множини”, „частина великої множини”;

- експериментально перевірити рівень сформованості уявлень про множину у дітей дошкільного віку.

У курсовій роботі ми використовували наступні методи: аналіз психолого-педагогічної літератури; констатуючий експеримент, статистичні методи обробки результатів дослідження.

Базою дослідження був ДНЗ №27 м. Рівне. У дослідженні взяло участь 10 дітей старшої групи у віці 5-6 років.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Формирование представлений о множестве у детей дошкольного возраста в внеучебной деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.