Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ПОНЯТІЙНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1. Сучасні підходи до проблеми формування математичної обізнаності дошкільників  5

1.2. Суть узагальнення як розумової операції. Особливості розвитку процесу узагальнення у дітей дошкільного віку. 12

1.3. Формування у дошкільників здатності до понятійних узагальнень на заняттях з математики. 16

РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ УЗАГАЛЬНЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ. 23

2.1.  Навчання дошкільників вирішенню арифметичних задач у контексті формування вмінь застосовувати прийоми узагальнення. 23

2.2. Використання навчальних ігор як ефективна умова формування математичних понять  31

2.3. Експериментальне дослідження та аналіз його результатів. 36

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 44

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Основна мета формування математичних знань у дітей полягає в подачі початкових математичних уявлень, навчанні найпростішим способам виконання дій, формуванні відповідних умінь та навичок.

Найбільш ефективною умовою формування математичних знань та умінь є створення системи навчання з урахуванням рівнів індивідуального розвитку дітей, що дозволяє поліпшити розумовий розвиток малюків. Впродовж останніх років проблема формування елементарних математичних уявлень дошкільників усе частіше розглядається через призму індивідуальних особливостей.

Темпи формування елементарних математичних уявлень, якість знань і вмінь зумовлюється змістовим компонентом навчання, відповідністю програмового матеріалу рівню психічного й індивідуального розвитку дітей, доцільним поєднанням колективних та індивідуальних форм навчання.

Рівень сформованості математичних уявлень дошкільників можна оцінити за наявністю знань та вмінь, їх якісною характеристикою і діяльністю дитини під час виконання завдань. Основними критеріями оцінки є правильність і повнота, усвідомленість та осмисленість, міцність та дієвість математичних уявлень, характер діяльності дитини та критичність мислення в процесі виконання завдань.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень щодо проблеми формування елементарних математичних уявлень дошкільників свідчить про схильність науковців виокремлювати ефективність будь-якого одного дидактичного засобу навчання (Л.А.Венгер, Г.М.Леушина, Т.Д.Ріхтерман, О.О.Фунтікова та ін.). Водночас, перевага поєднання різних засобів навчання експериментально доведена в дослідженнях Т.М.Дударенко, О.М.Корніяки, О.П.Усової.

Отже, аналіз психолого-педагогічних досліджень засвідчує значущість проблеми формування математичної обізнаності в дошкільному дитинстві. У зв'язку з цим виникла нагальна потреба перебудови змісту навчання математики в дитячому садку, що знайшло відгук у працях класиків та сучасників вітчизняної і зарубіжної педагогічної, психологічної науки.

Предмет дослідження – математичні здібності дітей дошкільного віку в навчально-виховному процесі ДНЗ.

Обєкт дослідження – формування у дошкільників здатності до понятійних узагальнень на заняттях з математики.

Мета роботи – обґрунтувати особливості розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників, зокрема формування здатності до понятійних узагальнень на заняттях з математики.

Завдання даної роботи:

-визначити сучасні підходи до проблеми формування математичної обізнаності дошкільників;

-охарактеризувати сутність процесу узагальнення як розумової операції та особливості його розвитку у дітей дошкільного віку;

-дослідити педагогічні аспекти використання прийому узагальнення в процесі розвитку математичних уявлень дошкільників;

-провести дослідження математичних здібностей дітей дошкільного віку.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи слугували наукові монографії, публікації провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-психологів.

Структура роботи. Дана робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Формирование у детей способности к понятийных обобщений на занятиях по математике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.