Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ МАТЕМАТИКИ  З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОБЛЕМНО-ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ.. 5

1.1. Особливості навчання математики дітей дошкільного віку. 5

1.2.  Створення проблемних ситуацій у процесі формування математичних уявлень як засіб розвитку логічного мислення у дошкільнят. 12

1.3. Роль гри в навчальному процесі математики дітей дошкільного віку. 16

РОЗДІЛ II. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНО-ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ.. 22

2.1. Методика організації математичної діяльності дітей на основі використання розвиваючих ігор та проблемних ситуацій. 22

2.2. Експериментальне дослідження та аналіз його результатів. 28

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ДОДАТКИ.. 37

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дитина дуже багато може засвоїти в перші роки життя. Період дошкільного дитинства щодо всього життя людини недовгий, але дуже насичений пізнанням. Психолого-педагогічні дослідження, що проводяться неодноразово, показали, що у дитини можуть бути сформовані досить складні форми аналізу і синтезу властивостей об'єктів, зіставлення і узагальнення спостережуваних явищ, розуміння найпростіших зв'язків та їх взаємозалежностей.

Джерелом пізнання дошкільника є чуттєвий та інтелектуальний досвід. Але слід зазначити, що такий досвід може бути об'ємним, але не впорядкованим, неорганізованим. Направити його в потрібне русло покликаний педагог, який не тільки знає, чому вчити дитину, але і як навчати, щоб навчання було розвиваючим. Тому потреби нинішнього часу вимагають від вихователя перебудови в змісті і формах роботи з дітьми, творчих зусиль, пошуку нових підходів до кожної дитини з урахуванням його рівня розвитку, особливості нервової системи та здібності до засвоєння знань, активного використання наукових досягнень у галузі педагогіки і психології.

Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку пройшла тривалий шлях свого розвитку. У ΧVΙΙ - ΧΙΧ ст. питання змісту і методів навчання дітей дошкільного віку арифметиці і формування уявлень про розміри, засоби вимірювання, часу і простору знайшли відображення в передових педагогічних системах виховання, розроблених Я.А. Коменським, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинським, Л.М. Толстим та ін. Сучасниками методики математичного розвитку є такі вчені як Р.Л. Березіна, З.А. Михайлова, Р.Л. Ріхтерман, А.А. Столяр, А.С. Метліна та ін.

Діти дошкільного віку проявляють спонтанний інтерес до математичних категорій: кількість, форма, час, простір, які допомагають їм краще орієнтуватися в речах і ситуаціях, впорядковувати та пов'язувати їх один з одним, сприяють формуванню понять.

Дитина за своєю природою - дослідник, експериментатор. Її «Чому? Як? Де?» часом ставлять у глухий кут недосвідчених дорослих. Існує безліч способів надати дітям можливість самостійно відкрити причину що відбувається, докопатися до істини, зрозуміти принцип, логіку вирішення поставленого завдання і діяти відповідно до запропонованої ситуації. Один з них - розвиваючі ігри.

З вище викладеного ми бачимо, що тема нашого курсового дослідження є досить актуальною.

Об’єкт дослідження – розвиток математичних уявлень у дошкільників.

Предмет дослідження – проблемно-ігрові ситуації як засіб розвитку математичних уявлень у дошкільнят.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання проблемно-ігрових ситуації у навчанні математики дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження;

- розглянути особливості навчання математики дітей дошкільного віку;

- визначити роль проблемно-ігрових ситуацій в навчальному процесі математики дошкільників;

- експериментально перевірити рівень сформованості математичних умінь і дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Проблемно-игровые ситуации в обучении математике детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.