Методика эвристических методов на уроках трудового обучения при изучении раздела Человек и природа в 2 классе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ.. 5

1.1. Загальна характеристика методів навчання на уроках трудового навчання  5

1.2. Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання. 11

1.3. Евристична бесіда як метод навчання: дидактичні основи евристичної бесіди, її місце серед інших дидактичних методів. 15

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ  МОДУЛЯ „ЛЮДИНА І ПРИРОДА”. 21

2.1 Методична система вивчення модуля „Людина і природа” на уроках трудового навчання в початковій школі 21

2.2. Конспекти уроків розділу „Людина і природа” у 2 класі 25

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів та потреб, сучасного світогляду, навичок самостійного наукового пізнання, оволодіння засобами практичної та пізнавальної діяльності. Ці завдання реалізовуються в школі під час вивчення учнями різних предметів, зокрема трудового навчання.

Як свідчить аналіз шкільної практики, інформаційне навантаження школярів з різних предметів досить велике, а особливо для молодших школярів, які тільки адаптуються до шкільних умов. Це спричиняє зниженню в учнів пізнавального інтересу, пасивність під час навчання. У той же час ефективність навчального процесу значною мірою залежить від активності школярів під час сприймання і засвоєння матеріалу: від напруженої роботи їх уяви, пам’яті, мислення, інтересу до предметів і явищ, які вивчаються.

Методика викладання трудового навчання в початковій школі передбачає вирішення наступних завдань: формування в учнів технічного мислення; професійна орієнтація для вибору майбутньої професії; формування уявлень учнів про природні процеси і явища; формування умінь конструювання, моделювання; виховання почуття прекрасного; виховання вміння творити прекрасне; розвиток практичних умінь; виховання акуратності, старанності, педантичності, вміння організовувати свою роботу та ін.

Ці основні завдання потребують від вчителя залучення до своєї роботи різноманітних прийомів, методів, форм і принципів. Тут методологічну базу вчителя трудового навчання в початкових класах можна поділити на класичну і новітню.

До класичної методології належать ті прийоми і засоби, якими вчителі користувалися впродовж багатьох років (від початку створення трудового навчання (виховання) як шкільного курсу).

До новітньої методології можна віднести залучення до педагогічного процесу сучасних інформаційних технологій. Така технологія проведення уроків передбачає поєднання старих (класичних, десятиліттями випробовуваних) засобів з більш сучасними, що порівняно нещодавно ввійшли в суспільну практику.

Об'єкт дослідження – трудова підготовка молодших школярів в загальноосвітньому закладі.

Предмет дослідження – уроки трудового навчання в початковій школі з використанням евристичних методів.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні ефективних форм і методів навчання при вивченні розділу „Людина і природа” у 2 класі, орієнтованих на ефективну трудову підготовку та активізацію пізнавальної діяльності учнів молодших класів.

Відповідно до мети були визначені такі завдання дослідження:

-вивчити стан досліджуваної проблеми у педагогічній та методичній літературі;

-розглянути методи навчання на уроках трудового навчання;

-охарактеризувати методи творчої діяльності на уроках трудового навчання, зокрема метод евристичної бесіди;

-дослідити методичну систему вивчення модуля „Людина і природа” на уроках трудового навчання в початковій школі;

-розробити план-конспекти уроків трудового навчання для молодших школярівз використанням евристичних методів.

Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: вивчення та аналіз педагогічної та методичної літератури; педагогічне спостереження, бесіди та опитування; аналіз, синтез.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Методика эвристических методов на уроках трудового обучения при изучении раздела Человек и природа в 2 классе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.