Разработка проблемных методов обучения при изучении темы Маркетинг в предпринимательской деятельности

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 6

Розділ І. Теоретичні основи застосування проблемних методів навчання при вивченні основ підприємницької діяльності 10

1.1. Аналіз літератури і передового педагогічного досвіду за темою дослідження  10

1.2. Педагогічна сутність проблемних методів навчання та умови їх використання на уроках маркетингу у підприємницькій діяльності 14

1.3. Методологічний аналіз програми “Основи підприємницької діяльності” та розділу “Економічні основи підприємницької діяльності”. 18

Розділ ІІ. Методичні основи вивчення курсу „Основи підприємницької 23

діяльності”. 23

2.1. Розробка методики використання проблемних методів  навчання при вивченні теми: „Маркетинг у підприємницькій діяльності”. 23

2.2. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики. 26

2.3. Планування занять з “Основ підприємницької діяльності”. 34

Висновок. 51

Список використаної літератури. 53

Вступ

Розвиток світового, і зокрема європейського освітнього простору, об’єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, які відбуваються у провідних країнах світу.

Питання проблемного навчання і в третьому тисячолітті є актуальним. Ураховуючи великий розвиваючий потенціал проблемного навчання в науці та його значущість для особистості у практиці загальноосвітньої школи, не можна забувати його ідеї.

Становлення проблемного навчання здійснюється в три етапи. Перший етап – активізація навчання, другий – дослідницький, третій – проблемне навчання.

Постановку проблемних запитань у ході дискусій використовував ще Сократ. Відомо, що головним елементом методики грецького мудреця були його іронія. Він удавав, що не знаючи розв’язку проблеми, хоче послухати думку співрозмовника, насправді ж своїми запитаннями підводив його до правильної відповіді.

Його запитання спонукають до роздумів, набуття нових знань, уточнення і поглиблення проблеми або до встановлення помилковості повсякденних уявлень, які суперечать науковим поглядам.

Діалоги Сократа мають логічну побудову. Найчастіше вони мали за мету визначити значення якогось широкого рядового поняття (справедливість, мужність). Сократ спочатку формує загальне запитання про сутність цього поняття. Після того як співрозмовник відповів на запитання, подальші відповіді формуються як логічні заперечення на відповідь першого запитання.

У новітній історії проблемне навчання розвивали і використовували англієць Ф.Бекон, чех Я.А.Коменський, І. Песталоцці, А. Дистервег.

Питаннями проблемності в контексті досліджень продуктивного і творчого мислення займалися у своїх дослідженнях німецькі вчені О.Зельц та К.Дункер на початку XX століття.

Публікації основних теоретичних праць з даної теми узагальнили накопичений досвід та сприяли формуванні нових орієнтирів і напрямків, що дає можливість прогнозувати майбутнє проблемного навчання. Воно розглядалося вченими в контексті викладання різних навчальних предметів у школі, а також у вищих навчальних закладах. Закономірно, що подальше вивчення має сприяти глибокому теоретичному обґрунтуванню та формуванню нового етапу розвитку теорії проблемного навчання.

Розвиток ідей зарубіжних учених знайшов своє відображення й у працях вітчизняних учених : Е.Л. Рубінштейна, А.М.Матюшкіна, І.Я.Лернера.

Теоретичні дослідження з історії становлення проблемного навчання були розпочаті в 1970-х роках. Найбільш значущі праці опубліковані в 1960-1970 роках. Однак протягом 80-их років теоретичні концепції в галузі проблемного навчання майже не розроблялися. В 1990-х роках і до нашого часу теоретичні розробки практично припинилися і поступово почала втрачати свої позиції практика проблемного навчання.

Розвиток ідей зарубіжних учених знайшов своє відображення й у працях вітчизняних учених: С.Л. Рубінштейна, А.М.Матюшкіна, М.І.Махмутова, І.Я. Лернера.

Теоретичні дослідження з історії становлення проблемного навчання були розпочаті в 1970-х роках. Найбільш значущі праці опубліковані в 1960-1970 роках. Однак протягом 80-х років теоретичні концепції в галузі проблемного навчання майже не розроблялися. В 1990-х роках і до нашого часу теоретичні розробки практично припинялися і поступово почала втрачати свої позиції практика проблемного навчання.

У вітчизняній педагогіці становлення та розвиток проблемного навчання здійснювалися за допомогою етапів: активізації навчання, дослідницький метод, проблемне навчання як підхід, метод, тип, система. Ідеями активізації та дослідницького методу у вітчизняній науці займалися такі російські вчені, як К.Д.Ушинський, П.Ф.Каптерев, Б.Е. Райков та інші.

Характеризуючи мислення як аналіз та синтез, вони наголошували на важливості проблемної ситуації на уроках з якої починається мислитель ний процес, а також на значення завдання, від формування якого цей процес залежить. Формування завдання залежить від того, коли був здійснений аналіз проблемної ситуації. У свою чергу аналіз зумовлений формуванням завдання.

На сучасному етапі розвитку проблемного навчаня його висвітлюють Т.Г.Кравченко, який вважає що проблемне навчання є основою для розвитку здібностей учнів, Б.А. Житник займається проблемним прогнозуванням, моделюванням чи створенням прогресивного педагогічного досвіду, Л.А. Грищенко розробляє ідеї інтерактивного проблемно- розливального навчання, О.К.Дусавицький використовує розливальне навчання в сучасних школах, Л.П. Мухач розробляє задачі проблемного характеру, М.В. Короткова розвиває і застосовує проблемні ігри і пізнавальні задачі на різних типах уроків.

На даний момент практика показала, що виявлення проблемних ситуацій відбувається по-різному, а їх вплив на розвиток кожного учня – складний, неоднозначний: поряд із позитивним функціонуванням даного психічного стану виявляються моменти його негативної дії на потребнісно-мотиваційну сферу школяра і формування його особистості. Тому нашим завданням є глибше вивчення ролі і функцій проблемної ситуації в навчальній діяльності школярів.

Мета нашої курсової роботи – розробити методику проблемних методів навчання при вивченні теми „Маркетинг у підприємницькій діяльності”.

Об’єкт дослідження - процес використання проблемних методів навчання при вивченні основ підприємницької діяльності.

Предмет дослідження - методичні основи вивчення теми „Маркетинг у підприємницькій діяльності” із застосуванням проблемних методів навчання.

Перед нашою курсовою роботою поставлені наступні завдання:

- Розкрити актуальність теми дослідження.

- Проаналізувати літературу і педагогічний досвід з теми дослідження.

- Розкрити сутність проблемних методів навчання та визначити їх умови використання на заняттях з підприємницької діяльності.

- Проаналізувати програму з основ підприємницької діяльності.

- Розробити методику використання проблемних методів навчання при вивченні теми „Маркетинг у підприємницькій діяльності”.

- Перевірити на практиці ефективність розробленої методики.

- Розробити календарно-тематичний план по даній темі.

- Написати два плани-конспекти занять, де відобразити дану методику.

Закрыть

Разработка проблемных методов обучения при изучении темы Маркетинг в предпринимательской деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.