Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ЛЮБИ ПРИРОДУ НЕ ДЛЯ СЕБЕ, ЛЮБИ ДЛЯ НЕЇ 7

1.1. Що таке екологічна культура?. 9

1.2. Екологія і довкілля. 11

1.3. Без природи життя неможливе. 12

2. ВИКОРИСТАННЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В РОБОТІ З ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. 14

2.1. Сприйняття природного довкілля. 14

2.2. Планування занять і дитяче експериментування. 16

2.3. Спостереження за вказівками вихователя. 18

2.4. Пошуки і відкриття. 19

2.5. Ознайомлення дітей з ростом рослин і особливості роботи вихователя за його змістом. 22

2.6. Проблемні запитання. 26

2.7. Порівняння. 30

ВИСНОВОК.. 34

ЛІТЕРАТУРА.. 37

ВСТУП

На колоні при вході до храму Аполлона в м. Дельфах, що в Греції, вибито надпис: „Пізнай себе”. Ці слова були гаслом цілого філософського вчення, яке ґрунтувалося на уяві про те, що піз­нання навколишнього світу відбувається через пізнання себе, своїх можливостей і прагнень. Це вчення давньогрецьких філософів сьогодні можна трактувати так: для проникнення в таємниці при­роди і навколишнього світу велике значення має самопізнання.

Відомий давньогрецький мислитель Сократ вважав, що лю­ди, які пізнають себе, роблять багато доброго і дістають чисельні позитивні результати. І навпаки, той, хто себе не знає, зазнає багато прикрощів і невдач. За Сократом, знання є єдино правиль­ним чинником і критерієм людської поведінки, тому людина на­самперед повинна пізнати себе. Самопізнання веде людину до розуміння свого місця в світі, смислу життя, формує її характер, волю.

Аналогічні погляди на роль самопізнання висловлював ви­датний український філософ Григорій Сковорода. Він писав, що коли ми хочемо виміряти небо, землю і море, то повинні насампе­ред виміряти самих себе своєю власною мірою. Не змірявши себе, ми не можемо виміряти інші предмети.

Сучасна наука довела вірність вчення стародавніх філосо­фів, що, перш за все, слід берегти духовне здоров'я людини, тому що від духовного стану залежить в значній мірі її фізич­ний розвиток. Власне духовність, як форма прояву морального потенціалу людини, спрямованого на доброзичливість, співу­часть та безкорисливість здатна врятувати суспільство і особу від варварства, агресивності та жорстокості. Ми повинні праг­нути закладати в свої та дитячі душі милосердя, доброту, спра­ведливість, розуміння душі іншої людини, її енергетики, звича­їв своїх предків. Без душі немає особистості, без особистості немає прогресу цивілізації, без руху немає життя. Без духовності людина не може подолати хвороби, одужати, бути здоро­вою ї щасливою. Крім духовного здоров'я потрібно вміти бе­регти і фізичне здоров'я. Здоров'я - основна умова реалізації фізичних і психічних можливостей і здібностей особистості. Здоров'я - найбільша людська цінність, яку, на жаль, багато людей починають цінувати і берегти, втративши значну части­ну цього скарбу, відпущеного нам природою. Однією з умов збереження здоров'я є здоровий спосіб життя. То ж недарма, першочерговим завданням Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI ст.) визначено: "...виховання здорової, фізично розвиненої особистості, формування основ знань і на­вичок здорового способу життя." Формування основ здорового способу життя вимагає:

- осмислення себе, як представника біологічного виду, здат­ного до оцінки свого фізичного стану, прогнозування власного здоров'я, збереження його і формування;

- забезпечення соціальної та психологічної захищеності, ду­шевного комфорту, життєрадісного світосприймання, високих мо­ральних та естетичних почуттів, вміння знаходити щастя в твор­чій діяльності;

- адаптація до соціальних умов, високого рівня культури спіл­кування і комунікативних навичок.

До основних складових здорового способу життя належать: спосіб життя, рівень культури, місце здоров'я в ієрархії потреб, мотивація, зворотні зв'язки, настанова на довге здорове життя, навчання здоров'ю.

Для виховання у дітей і молоді дбайливого ставлення до сво­го здоров'я в багатьох дошкільних закладах, школах, вузах введе­ний новий навчальний курс "Валеологія". Головна мета цього курсу полягає в тому, щоб навчити дитину з раннього дитинства розум­но ставитися до свого здоров'я, поважати фізичну культуру, гар­тувати свій організм, раціонально харчуватися. Виконання ком­плексу цих заходів забезпечить оптимальний фізичний розвиток та хороший стан здоров'я дітей та молоді.

Інтегративний курс "Валеологія" у дитячому садку - перший важливий етап неперервної валеологічної освіти людини, який має забезпечити реалізацію таких завдань:

- виховання в дітей свідомості того, що людина - частина при­роди і суспільства;

- встановлення гармонійних відносин дітей з живою та нежи­вою природою;

- формування особистості дитини;

- виховання у дітей дбайливого та бережливого ставлення до власного здоров'я;

- вироблення навичок особистої гігієни;

- гартування дитини та її рухова активність;

- профілактика та усунення шкідливих звичок;

- здійснення валеологічного моніторингу.

Зважуючи на реальність сьогодення і об'єктивні закономір­ності педагогіки, валеологічне виховання повинно бути глибоко національним, тобто базуватися на культурному досвіді народу, його традиціях, звичаях, обрядах та інших формах соціальної практики.

Дуже важливо, щоб кожне повідомлення валеологічного змісту було відкриттям для дитини, кликало до самоаналізу, подальшо­го розвитку. Особливість викладу навчального матеріалу полягає в тому, що вербальна інформація має доповнюватися великою кількістю навчально-дидактичного та роздаткового матеріалу, бу­ти цікавою і доступною дітям, супроводжуватися позитивними емоціями, використанням ігрових елементів, фольклору, що дає широке поле для творчості вихователя. У роботі з дошкільника­ми особлива увага повинна приділятися оволодінню практични­ми навичками, виробленню звичок, можливостей реалізувати от­римані знання на практиці.

У роботі по формуванню, зміцненню і збереженню здоров'я потрібно забезпечити характерний для валеології принцип превентивності, який полягає в тому, що знання, необхідні людині в конкретний момент її життя дитина отримує упереджено.

Нині перед людством стоять дуже складні проблеми, від ви­рішення яких залежить наше майбутнє. Багато хто вважає, що основні з них породжені екологічною та економічною кризами. Насправді ж головна причина неблагополуччя криється в самій людині. То ж для того, щоб змінювати світ, впливати на нього позитивно, повинні змінитися ми самі. Діти, усвідомивши зма­лечку цінність і значення здоров'я для повноцінного гармонійно­го розвитку, знаючи фактори, що формують здоров'я, оволодівши практичними навичками контролю і збереження власного здо­ров'я, первинної профілактики захворювань закладуть надійні під­валини для реалізації власних можливостей і талантів, зроблять своє життя яскравим і радісним для себе, корисним для народу і країни.

Закрыть

Ознакомление дошкольников с валеологического свойствами растений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.