Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ

Розділ I Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій в учбовому процесі.              

1.1. Інформаційні технології в освіті.        

1.2. Нові інформаційні технології в навчанні англійській мові           

1.3 Використання Інтернет-ресурсів на уроках англійської мови  

1.4 Форми роботи з комп'ютерними повчальними програмами на уроках іноземної мови    

1.5 Зв'язок навчання і мотивації вивчення іноземної мови.     

Розділ II. Опитно-експериментальна робота «Підвищення мотивації вивчення англійської мови шляхом використання нових інформаційних технологій в школі»           

2.1. Діагностика початкового рівня мотивації. (констатуючий експеримент)     

2.2. Застосування інформаційних технологій в учбовому процесі. (формуючий експеримент)          

2.3 Підсумковий експеримент.

Висновок        

Список літератури

Вступ

Останніми роками все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій в середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним мовам е формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

На думку Е. С. Полат завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. Завдання вчителя - активізувати пізнавальну діяльність що вчиться в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особово-орієнтований підхід в навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їх рівня навченої, схильностей і т.д.[24]

Змістовна основа масової комп'ютеризації освіти, безумовно, пов'язана з тим, що сучасний комп'ютер е ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, в будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі в своїй статті "Комп'ютери в школі” пишуть: “Е одна особливість комп'ютера, яка розкривається при використанні його як пристрої для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може “доброзичливо” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, проте вона ніколи не проявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому сенсі застосування комп'ютерів е, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації певних аспектів викладання”.[5]

Форми роботи з комп'ютерними повчальними програмами на уроках іноземної мови включають:

-вивчення лексики;

-відробіток вимови;

-навчання діалогічного і монологічного мовлення;

-навчання листу;

-відробіток граматичних явищ.

На уроках англійської мови за допомогою комп'ютера можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: формувати навики і уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словарний запас учнів; формувати у школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови.[6]

Таким чином, актуальність даної теми може бути аргументована важливістю проблеми і в теж час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах сільської школи.

Об'ект дослідження: Процес навчання іноземної мови як цілісної системи.

Предмет дослідження. Нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання.

Мета дослідження. Теоретичне обгрунтування і розробка педагогічних умов, що забезпечують використання нових інформаційних технологій в школі через посилення мотивів вивчення предмету «Англійська мова».

Гіпотеза дослідження. Інформаційні технології спріноземної мовиють підвищенню мотивації вивчення іноземної мови і вдосконаленню знань і культури що вчаться, і за певних умов можуть бути ефективно використані в учбовому процесі для навчання. У даній роботі ми детально зупинимося на такому аспекті використання інформаційних технологій, як підвищення мотивації вивчення іноземної мови у учнів.

Завдання дослідження. Виходячи з предмету, цілей і сформованої гіпотези нами були висунуті наступні завдання дослідження.

1.Розглянути суть інформаційних технологій.

2.Теоретично обгрунтувати використання ІТ в учбовому процесі.

3.Вивчити вплив ІТ на мотивацію навчання.

4.Дослідно-експериментальним шляхом перевірити гіпотезу дослідження.

Методи дослідження: критичний аналіз, спостереження, що науково фіксується, експеримент, анкетування, бесіда, інтерв'ю.

Методологічною основою для вирішення поставлених завдань з'явилися:

Сучасна концепція особово-орієнтованої освіти;

Вчення про мотивацію учбової діяльності.

Державний освітній стандарт.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що інформаційні технології спріноземної мовиє посиленню учбової мотивації вивчення іноземної мови і вдосконаленню знань учнів.

Впровадження результатів дослідження здійснювалося через виступи на навчально-студентській конференції 2004 р. і на практичних заняттях по методиці викладання англійської мови.

Об'єм роботи. Дипломна робота складається з вступу, 2 глави, 8 параграфів, висновки, 1 додатку і бібліографії з 37 найменувань.

Закрыть

Использование информационных технологий в изучении английского языка в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.