Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичне обґрунтування проблеми неуспішності молодших школярів. 6

1.1. Інтегральна характеристика психології дитини молодшого шкільного віку. 6

1.2. Загальне уявлення про неуспішність школярів і її причини. 7

1.3. Недоліки пізнавальної діяльності молодших школярів. 10

Розділ ІІ. Вивчення психолого-педагогічних причин неуспішності молодших школярів. 17

2.1. Методика та діагностика виявлення ознак і причин неуспішності. 17

2.2. Основні напрями психолого-педагогічної корекції неуспішності. 29

Висновки. 37

Список використаної літератури. 40

Додатки. 42

Вступ

Процес формування особистості безпосередньо пов'язаний з оволодінням системою знань, умінь, навичок, які виробило людство на протязі довготривалої історії соціального розвитку. Він розпочинається з появи людини на світ. Спілкуючись з дорослими, перш за все з мамою, дитина засвоює дії з предметами, практично знайомиться з оточуючим світом. Ще не вміючи розмовляти, вона накоплює багато зв'язків між словами і відповідними предметами, або діями. Під впливом зовнішніх дій, у корі головного мозку дитини, виникають все нові і нові системи зв'язків і ці новоутворення відображають зрушення в розумовому розвитку.

Хоча поняття "розумового розвитку" дуже широко використовується в літературі, але ще не має його однозначного визначення. Ми будемо розглядати розумовий розвиток як складну динамічну систему кількісних і якісних змін, які відбуваються в розумовій діяльності людини у зв'язку з віком і збагаченням життєвим досвідом (в співпаданні з суспільно-історичними умовами, в яких вона живе і індивідуальними особливостями її мислення). Основними компонентами розумового розвитку є знання, набуті людиною, і загальні розумові здібності до їх засвоєння.

"В процесі оволодіння новими знаннями у людини виникають різноманітні зв'язки між новими набутими і раніше засвоєними знаннями, між окремими ланками нових знань, проходить їх систематизація, формується спілкування більш високого рівня" [17.9-10].

Присвоєння соціального досвіду найбільш планомірно здійснюється в процесі навчання. В задачі сучасної школи входить озброєння учнів сумою знань (включаючи прийоми, способи оперування знаннями), які відповідають потребам суспільства і віковим особливостям дітей.

В процесі усвідомленого оволодіння знаннями школярі покращують свій розумовий розвиток. Чим вищий рівень розумового розвитку, тим ширші можливості самостійного здобуття нових знань, продуктивного і творчого застосування їх в умовах, що здійснюються. У відповідності з цим вчителю при оцінюванні успішності потрібно орієнтуватися не тільки на формальні показники засвоєння знань. Дуже важливо враховувати досягнутий рівень розумового розвитку, від якого залежить якість знань, тобто можливість самостійно і творчо оперувати ними, використовувати їх на практиці. Знання, засвоєні формально, можуть бути використані тільки у вузькому крузі задач, близьких до вивченого зразка. Великий запас формально засвоєних знань не відображає реально досягнутого людиною рівня розумового розвитку. Компонентами розумового розвитку необхідно вважати не любі наявні у школяра знання, а фонд (запас) знань, які знаходять своє пристосування для широкого загалу завдань, можуть бути використані у варіантних умовах діяльності.

Запас знань може служити показником розумового розвитку, проте цей показник недостатньо надійний, він відображає головним чином результативну сторону розумової діяльності, не розкриваючи її специфіки. При виділенні цього показника відповідають на питання, що знає і вміє робити учень, які задачі вирішує, але повз уваги залишається при цьому саме шлях здобуття знань, його раціональність, якості розумової діяльності, від яких багато в чому залежить її продуктивність. Саме ці сторони, розумової діяльності входять в зміст другого компоненту розумового розвитку - загальних розумових здібностей до засвоєння знань, який є більш надійним показником розумового розвитку.

Досвід показує, що навчальна діяльність не у всіх школярів проходить успішно. Успіх у засвоєнні знань перш за все залежить від того, в якій мірі вимоги, поставлені школою, співпадають з реально досягнутим, тим чи іншим учнем, рівня розумового розвитку, а також від здатності до засвоєння знань і засобів учбової діяльності.

Здатність навчатися не слід змішувати з розумовим розвитком. Н.О.Менчинська вважала, що з високим рівнем розумового розвитку інколи може поєднуватись низька здатність до навчання, яка компенсується старанністю. Розумовий розвиток може досягти з віком високого рівня, а здатність зберігається більш чи менш постійною тривалий час.

У зв'язку з цим у педагогічній і психологічній науці значна увага приділяється вивченню неуспішності. Багато років вчені і педагоги працюють над вирішенням цієї проблеми. Різні аспекти цього явища із шкільного життя висвітлюються в роботах З.І.Калмикової, О.Я.Савченко, Н.О.Менчинської, І.Мурачковського та інших.

Закрыть

Проблемы неуспеваемости младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.