Теоретические основы изобразительного искусства в эстетическом воспитании младших школьников

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи впливу образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів. 6

1.1 Загальні засади естетичного виховання. 6

1.2 Аналіз змісту програми образотворчого мистецтва для учнів молодших класів  9

1.3 Роль уроків образотворчого мистецтва в естетичному вихованні школярів 15

Розділ ІІ. Практичне використання форм та образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів. 18

2.1 Новітні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва. 18

2.2 Образотворче мистецтво у структурі естетичного виховання молодших школярів 21

2.3 Практичне використання образотворчого мистецтва в естетичному вихованні учнів молодшого шкільного віку. 29

Висновок. 38

Список використаної літератури. 40

Вступ

Актуальність роботи. Актуальність проблеми роль образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів обумовлена тенденціями нового світогляду сучасної людини. Розвиток освіти в Україні та процес її інтеграції у європейську і світову спільноту потребують істотного удосконалення духовної культури людини. Це передбачено Концепцією загальної середньої освіти, де визначено, що одним із основних завдань є виховання дитини як людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе. Реалізація цієї мети вимагає внесення істотних змін у зміст і процес естетичного виховання за допомогою образотворчого мистецтва дітей молодшого шкільного віку, одним з головних завдань якого є гармонійно розвиненої особистості. Мистецтво завжди було важливим засобом духовно-практичного освоєння світу. Протягом усієї історії воно відображало складні й суперечливі проблеми морального життя суспільства та особистості. При цьому воно виявляло себе не пасивним спостерігачем, а активним творцем особистості дитини, її гідності і щастя. Твори мистецтва спрямовані не лише на розвиток дитини “за законами краси", а й за законами добра, людяності та справедливості. Своєрідність мистецтва полягає в тому, що воно має здатність відчувати істинний моральний сенс важливих соціальних проблем і суперечностей раніше, ніж їх почнуть сприймати інші форми громадської свідомості. За допомогою художньо-образних засобів воно фіксує ці проблеми і виносить їх в духовне життя суспільства. Художники, письменники, поети, драматурги, скульптори, архітектори дають простір своїм почуттям і творчій фантазії.

Різні аспекти естетичного виховання за допомогою образотворчого виховання досліджувалися у роботах Л. Акулової, О. Алавідзе, В. Бутенка, Н. Бутенко, Д. Джоли, І. Зязюна, Л. Коваль, А. Комарової, В. Корнієнко, Н. Крилової, Ю. Крупника, Є. Лановенка, Ю. Поршнєвої, І. Регейло, Л. Столовича, М. Тофтула, Г. Хурошвіліта ін. Єдиної думки про структуру та загальні закономірності функціонування складових цього поняття поки що немає. Але погляди вчених сходяться на тому, що основними його складовими є естетична свідомість і естетична діяльність. Отже, естетичн свідомість-це активна форма чуттєво-практичного освоєння дійсності, що характеризується розвиненими почуттями, судженнями та здатністю і бажанням конструктивно сприймати та створювати нове (як у переживаннях, судженнях, так і в практично-прикладній діяльності). Естетична свідомість є однією із найвагоміших результативних джерел виховання, яке впливає на розгортання інтелектуальних та емоційно-вольових процесів розвитку дитини молодшого шкільного віку.

Вищою формою естетичної свідомості, у якій виявляється естетичне ставлення, є мистецтво, позитивний вплив якого на формування гармонійно розвиненої особистості підтверджено Б. Ананьєвим, Л. Виготським, Д. Кабалевським, Б. Юсовим, П. Якобсоном та іншими вченими.

Виховання дітей засобами мистецтва передбачено і Концепцією національного виховання, де акцентується увага на необхідності пізнання перлин національного мистецтва, на значенні висвітлення правдивої історії культури й освіти суспільства, повернення до культурних надбань.

Об'єкт дослідження - процес використання образотворчого мистецтва в естетичному вихованні учнів молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження - особливості використання образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів.

Метадослідження - теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити зміст, форми і методиефективного використання образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів.

Здійснюючи дослідження, виходимо згіпотезипро те, що естетичне виховання набуває більшої ефективності за допомогою використання образотворчого мистецтва в навчанні учнів молодшого шкільного віку.

Об’єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність вирішення таких завдань:

охарактеризувати роль образотворчого мистецтва в естетичному вихованні учнів молодшого шкільного віку;

визначити засоби та методи формування естетичної свідомості молодших школярів;

розробити методику ефективного використання образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів;

апробувати дослідження на базі Сербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з учнями 1-4 класів.

У ході розв’язання зазначених завдань використовувалися такі методи дослідження:

теоретичні:

1. аналіз і синтез, психолого-педагогічної, мистецтвознавчої та методичної літератури з теми дослідження;

2. теоретичне осмислення та узагальнення педагогічного досвіду для визначення теоретико-методологічних основ дослідження;

емпіричні:

1. бесіди;

2. педагогічні спостереження;

Апробація дослідження. Дослідження апробоване на базі Сербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з учнями 1-4 класів

Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому обгрунтовано методичні рекомендації з використання образотворчого мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів.

Практичне значення. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання результатів даного дослідження при розробці виховної роботи в навчальних закладах.

Структура роботи. Дана робота складається з вступу, основної частини (двох розділів теоретичний та практичний), висновку та списку літератури.

Закрыть

Теоретические основы изобразительного искусства в эстетическом воспитании младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.