Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 2

Розділ І. Теоретичні основи ціннісних орієнтацій. 5

1.1. Теоретичний аналіз системи ціннісних орієнтацій. 5

1.2. Ціннісно-орієнтаційний портрет старшокласника. 13

1.3. Проблема формування ціннісних орієнтацій. 17

Розділ ІІ. Дослідження формування системи ціннісних орієнтацій старшокласників  27

2.1. Загальні аспекти вивчення формування системи ціннісних орієнтацій. 27

2.2. Дослідження ціннісних орієнтацій в старших класів, що вчаться. 40

Розділ ІІІ. Методика дослідження формування системи психологічних особливостей ціннісних орієнтацій старшокласників. 47

Висновок. 52

Використана література. 54

Вступ

Проблема формування ціннісних орієнтацій в старших класів, що вчаться, залишається актуальною, оскільки, по-перше, немає єдиного підходу до трактування поняття ціннісних орієнтацією; по-друге, кардинальні зміни в політичній, економічній, духовній сферах нашого суспільства спричиняють за собою радикальні зміни в ціннісних орієнтаціях і вчинках людей, особливо яскраво це виражено в старших класів, що вчаться. Особливу гостроту сьогодні набуває вивчення змін, що відбуваються в свідомості сучасної молоді. Неминуча в умові ломки засад, що склалися, переоцінка цінностей, їх криза більше всього виявляються в свідомості цієї соціальної групи. Актуальність вивчення ціннісних орієнтацій молоді обумовлена появою цілого ряду робіт, присвячених різним аспектам цієї проблеми. В соціально-психологічних і психолого-педагогічних дослідженнях вивчається структура і динаміка ціннісних орієнтацій особи в юнацькому віці, роль ціннісних орієнтацій в механізмі соціальної регуляції поведінки, взаємозв'язки ціннісних орієнтацій з індивідуально-типовими і характерологічними особливостями особи, з професійною спрямованістю і так далі.

Великий внесок у вивчення ціннісних орієнтацій внесли: А.В. Мудрік, І.С. Кон, В.М. Ковалів, І.С. Артюхова, Е.К. Кипріянова, Н.А. Кирілова, А.С. Куль і інші.

Так, розглядаючи ціннісні орієнтації, видатний радянський психолог А.Н. Леонтьев відзначав: «… - це мотив, що веде – ціль підноситься до істинно людського і не відокремлює людини, а зливає його життя з життям людей, їх благом… такі життєві мотиви здатні створити внутрішню психологічну виправданість його існування, яка складає сенс життя».

Юнацький вік являється періодом інтенсивного формування системи ціннісних орієнтацій, що робить вплив на становлення характеру і особи в цілому. Це пов'язано з появою на даному віковому етапі необхідних для формування ціннісних орієнтацій передумов: оволодіння понятійним мисленням, накопиченням достатнього морального досвіду, заняттям певного соціального положення. Поява переконань в юнацькому віці свідчить про значний якісний перелом в характері становлення системи моральних цінностей.

Саме ціннісна орієнтації, сформовані в юнацькому віці, визначають особливості і характер відносин особи з оточуючою дійсністю і тим самим до певної міри детермінують її поведінку /Б.С. Круглов, В.А. Отрут і другие/.

Ціннісні орієнтації – складний соціально-психологічний феномен, що характеризує спрямованість і зміст активності особи,визначальний загальний підхід людини до світу, до себе, додаючий сенс і напрям особовим позиціям, поведінці, вчинкам. Система ціннісних орієнтація має багаторівневу структуру. Вершина її – цінності, пов'язані з ідеалізаціями і життєвими цілями особи.

З.И. Файнбург відзначає «надзвичайну складність системи ціннісних орієнтацій личности… складність її детерміації соціальним, багатошарову і багатопланову опосередкованість всієї залежності в цій сфері. Ми маємо справу з багатовимірним об'єктом, дуже складним по своїй структурі».

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що ціннісні орієнтації старшокласників мають різну спрямованість, залежно від статі регулюють їх поведінку.

Об'єктом дослідження явився світогляд старшокласників, а предметом – їх ціннісні орієнтації.

В ході дослідження була поставлена наступна ціль: виявлення психологічних особливостей ціннісних орієнтацій і дослідження їх змін залежно від статі.

Для досягнення поставленої мети були висунуті наступні задачі:

I. Вивчення теорії і практики становлення ціннісних орієнтацій.

II. Підготовка дослідження ціннісних орієнтацій в старшокласників.

III. Проведення дослідження ціннісних орієнтацій.

IV. Проведення порівняльного аналізу отриманих даних.

V. Формулювання висновків і рекомендацій.

В дослідженні нами були використані наступні методи:

1. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури.

2. Методика дослідження психологічних особливостей ціннісних орієнтацій як механізму регуляції поведінки.

3. Методи математичного аналізу даних.

4. Метод експериментального орієнтування.

5. Метод спостереження.

Закрыть

Формирование системы цiннiсних ориентации старшеклассников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.