Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ІГРОВІ МОМЕНТИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.. 5

1.1. Дидактична гра як форма навчання. 5

1.2. Використання ігрових технологій для активізації навчальної діяльності учнів при вивченні математики. 8

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІГРОВИХ МОМЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ.. 14

2.1. Використання ігрових моментів на уроках математики у 5-6 класах. 14

2.2. Використання дидактичних ігор на прикладі уроку геометрії 7 класу. 22

2.3. Урок-подорож у 9 класі 26

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 34

ДОДАТКИ.. 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасні умови вимагають нових підходів до організації навчання і виховання, які б сприяли формуванню і розвитку школяра в тісному і постійному взаємозв'язку з природним та соціальним середовищем, здатності до соціально-значимої діяльності, швидкої адаптації під час зміни життєвих обставин. Досягненню мети навчання математики та реалізації особистісно-спрямованого навчання, яке на перший план висуває завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їх потреб та інтересів, розвитку пізнавальної активності і творчої самостійності сприяє використанняігрових моментів.

Застосування дидактичних ігор на уроках математики – суттєвий резерв підвищення ефективності навчально–виховного процесу та взаємодії і взаєморозуміння між учителем і учнями підліткового віку. Гра, якщо вона правильно організована, більше ніж яка-небудь інша діяльність дозволяє всебічно та з більшою повнотою розвивати самостійність і самодіяльність учнів на уроках математики в 5-11-х класах залежно від вікових особливостей. Звернення до дидактичної гри під час навчання математики в 5-11-х класах оправдане загостренням суперечностей між зростаючими вимогами, які ставляться суспільством перед школою та наявним в її розпорядженні арсеналами для їх задоволення, а також результатами досліджень, що стосуються ролі гри в навчально-пізнавальній діяльності дітей взагалі та вивчення математики зокрема.

У психолого-педагогічній науці накопичений певний досвід використання дидактичних ігор в процесі навчання математики. Практичний досвід, певне теоретичне обґрунтування та дидактичне забезпечення використання математичних ігор для учнів основної школи відображено в роботах таких авторів, як П.Ю.Германович, Є.І.Гік, А.П.Доморяд, Є.О.Дишинський, Є.І.Ігнатьєв, Б.А.Кордемський, А.Я.Котов, Л.М.Лоповок, Є.М.Мінскін та інш.

Тому методична наука потребує чіткого визначення ознак та функцій дидактичної гри, умов успішної реалізації ігрових моментів на уроках математики, алгебри та геометрії, виявлення факторів їх ефективності, а також пошуку і опису методів, прийомів, організаційних форм і дидактичних засобів, використання яких здатне забезпечити навчально-виховний ефект від проведення таких дидактичних ігор. Протиріччя між можливостями педагогічно доцільного і ефективного використання дидактичних ігор в навчально-виховному процесі на уроках математики в 5-11-х класах та реальним станом речей визначили проблему та обумовлюють актуальність нашого дослідження"Впровадження ігрових моментів на уроках математики у 5-11 класах".

Об'єктом дослідження є навчання математики учнів основної школи.

Предметом дослідження є методика використання ігрових моментів під час вивчення математики в 5-11-х класах основної школи.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні методики навчання математики в 5-11-х класах з використанням ігрових моментів, розробці методичного забезпечення використання дидактичних ігор, виявленні доцільного місця і часу для їх проведення.

Відповідно до мети дослідження розв'язувалися такі завдання.

- уточнити та конкретизувати поняття дидактичної гри;

- провести аналіз можливостей використання дидактичних ігор під час вивчення математики в 5-11-х класах основної школи.

- розробити методику використання дидактичних ігор в навчально-пізнавальній діяльності учнів на уроках математики в 5-11-х класах.

Для розв'язування поставлених завдань застосовувалися такі методи науково-педагогічного дослідження: теоретичний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної та навчальної літератури з проблеми дослідження; аналіз уроків математики та вивчення педагогічного досвіду вчителів; аналіз дидактичних засобів та сучасних інформаційних технологій навчання.

Закрыть

Внедрение игровых моментов на уроках математики в 5-11 классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.