Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ

1. Поняття про відокремлення другорядних членів речення в шкільному курсі рідної мови

1.1. Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів при вивченні відокремлених означень

1.2. Створення проблемної ситуації при вивченні відокремлених прикладок

1.3. Розвиток навичок самостійної роботи учнів при ознайомленні з відокремленими додатками

1.4. Формування пошуково-дослідницьких здібностей учнів при  вивченні відокремлених обставин

2. Використання форм і методів інтерактивного навчання при вивченні уточнюючих членів речення

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Для синтаксису сучасної української літературної мови характерний семантичний підхід до вивчення синтаксичних одиниць. Поглиблений інтерес до смислової сфери мови визначається насамперед прагненням поглибити уявлення про закономірності її організації, специфічні властивості, що дозволяють їй бути знаряддям пізнання і комунікації.

Саме в основній синтаксичній одиниці – реченні – найпоказовіше виявляється спосіб організації семантики і процес її втілення, у формувально-граматичній структурі. Визнання за реченням багатоплановості дозволяє вивчати його в різних аспектах: структурному, семантичному, комунікативному, номінативному, соціолінгвістичному, емоційному, стилістичному, функціональному тощо.

Отже, опрацювання синтаксису займає особливе місце в шкільному курсі української мови. Зумовлене це роллю мови як засобу формування і вираження думки, як засобу спілкування між людьми; тільки на синтаксичному рівні мовної системи виявляється функціональна значимість одиниць усіх інших рівнів, їх участь у досягненні комунікативних цілей. З цього випливає необхідність якнайтіснішого зв’язку між вивченням синтаксису і опрацюванням матеріалу інших розділів програми.

Лексичне значення багатозначних слів, слів ужитих у переносному значенні, омонімів виявляється лише у контексті словосполучення чи речення. Лише у реченні або й зв’язному висловлюванні розкриваються функції синонімів та антонімів, зміст і функції фразеологізмів. Спираючись на відомості з синтаксису, можна зрозуміти суть таких способів творення слів, як перехід з однієї частини мови в іншу, основоскладання та злиття, утворення нового слова внаслідок зміни значення наявної у мові лексики. Опора на синтаксис необхідна для розрізнення омоформ однієї чи різних частин мови, перехідних і неперехідних дієслів, безособових дієслів, усвідомлення ролі прикметників, відносних займенників, прийменників і сполучників, розрізнення омонімічних частин мови.

З другого боку, синтаксичний матеріал треба вивчати на основі зв’язку з іншими розділами, оскільки кожне синтаксичне явище виражається лише через слова і форми слів.

Тому в роботі з синтаксису особливо помітне значення систематичності й системності, наступності і перспективності навчання.

Завдання розділу полягає:

1) забезпечити засвоєння відомостей про синтаксичну будови мови;

2) удосконалити учнівське мовлення з погляду його відповідності синтаксичним нормам;

3) збагатити синтаксичну структуру учнівського мовлення;

4) створити базу для засвоєння пунктуації.

Розрізняють чотири етапи оволодіння синтаксичним матеріалом:

1) початкове ознайомлення з елементами синтаксису у 1-3 класах;

2) вивчення розділу „Відомості з синтаксису і пунктуації „ в 4 класі;

3) поглиблення знань з синтаксису під час опрацювання несинтаксичних розділів у 4-6 класах;

4) систематичний курс синтаксису в 7-8 класах.

Кожен з цих етапів має своє завдання. Перший знайомить (в основному практично) з синтаксичною зв’язністю висловлювань, з найважливішими синтаксичними одиницями. Другий. Збільшуючи обсяг знань про синтаксичну будови мови. Створює передумови для опрацювання наступних розділів на синтаксичній основі. Третій поступово знайомить учнів з синтаксичними функціями мови і їх форм, з багатьма моделями синтаксичних одиниць. Четвертий передбачає систематичне опрацювання теоретичних відомостей і формування на їх основі практичних умінь і навичок. Термін „синтаксис” у перекладі з грецької означає „ складання”. Синтаксична система мови – це сукупність можливих моделей сполучення слів і структурно-функціональних типів речень, що обслуговують усі форми і види мовного спілкування. Синтаксис як розділ граматики вивчає значення форм слів, що виникають у поєднанні з іншими словами і формами, синтаксичні одиниці і відношення між ними, правила побудови зв’язних висловлювань.

Отже, під час опрацювання будь-якого синтаксичного матеріалу в центрі уваги мусить бути поняття синтаксичного зв’язку між компонентами синтаксичних одиниць.

Отже, основна мета моєї курсової роботи – це показати методику викладання синтаксису української мови на конкретному матеріалі, керуючись різними принципами і при цьому застосовуючи відповідні методи навчання. А щоб методика роботи мала системний характер, то для цього взято не різні синтаксичні теми, а весь розділ „Речення з відокремленими членами речення”. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення певних завдань.

Завдання:

1) опрацювати наукову літературу з теми дослідження;

2) розробити систему роботи над відокремленими членами речення у 8 класі;

3) укласти збірник конспектів вивчення теми „Відокремлені члени речення” у 8 класі.

Отже, об’єктом дослідження є опрацювання відокремлених членів речення в шкільному курсі вивчення рідної мови.

Актуальність курсової роботи зумовлена необхідністю описати лінгвістичний і методичний аспект вивчення відокремлених членів речення в школі, систему роботи над відокремленими членами речення (8 клас), описати ефективні методи, прийоми роботи, вправи і завдання.

Цей розділ обумовлений мовною специфікою названої синтаксичної категорії: вчителі часто вважають її пунктуаційною, а тому усвідомленню її граматичної природи приділяють недостатню увагу.

Однак практика показує, що саме від розуміння граматичної суті синтаксичної категорії залежить свідоме засвоєння правил пунктуації і застосування їх на практиці. Глибоке осмислення лінгвістичних основ названого розділу сприятиме умілій реалізації принципів і методів навчання, оскільки використання їх значною мірою обумовлене специфікою мовного матеріалу.

Методичні розробки подані з урахуванням того, що принципи навчання одночасно, в тісному взаємозв’язку, виступаючи або як рівноправні, або ж – в одному елементі навчання домінуючими, а в іншому – на другому плані, методи навчання застосовуються також у поєднанні. Вправи на закріплення матеріалу про відокремлені члени речення пропонуються на вибір, що дасть можливість учителеві здійснювати принцип індивідуального підходу до учнів в умовах колективної роботи. А на завершення подана методична розробка уроків з даної теми.

Теоретична і практична цінність роботи визначається можливістю використання її результатів при вивченні курсу синтаксису сучасної української літературної мови. А також у подальшій педагогічній діяльності на уроках української мови, факультативних заняттях, у гуртковій роботі та роботі методичних об’єднань.

Закрыть

Методика преподавания синтаксиса украинского языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.