Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Теоретичне обгрунтування методики побудови та використання опорно-логічних схем з природознавства. 6

1.1. Опорно–логічні схеми, як ефективний наочний метод навчання природознавства. 6

1.2. Спостереження та дослідницька діяльність, як методи формування змісту основних понять, що складають структуру опорно – логічних схем. 7

Розділ II. Практичне впровадження методики побудови та використання опорно-логічних схем з природознавства. 13

2.1. Методика побудови та використання опорно-логічних схем на різних етапах та формах уроків природознавства. 13

2.2. Конспект уроку природознавства з використанням опорно-логічних схем у ІІІ класі. 19

2.3. Аналіз уроків природознавства, з використанням опорно-логічних схем у ІІІ класі. 23

Висновки. 25

Література. 27

Додатки. 28

Вступ

У здійсненні навчально-виховних завдань, що стоять перед природознавством у початковій школі, крім змісту навчального матеріалу, визначеного програмою, велике значення має правильна організація самого процесу нав­чання. Це насамперед стосується уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу в школі.

Спираючись на методи, властиві природничим нау­кам, учитель початкових класів повинен сформувати в учнів цілісне уявлення про природу, розкрити зв'язки і причини поширених природних явищ.

Крім цієї загальної мети, є конкретні і важливі зав­дання, які вчитель мусить розв'язати в процесі вивчення природи з учнями початкових класів.

Розвиток в учнів інтересу до вивчення природи є важливим аспектом викладання природознавства в школі.

Ще в дошкільному віці діти перебувають у тісному кон­такті з навколишньою природою. Вони люблять гратися в піску, збирати квіти, ягоди, ловити метеликів, жуків, бавитися з котом, собакою, розглядати малюнки рослин і тварин, захоплюються різними явищами природи, особ­ливо такими, як снігопад, льодохід, гроза, райдуга, і ставлять дорослим різноманітні запитання про предмети і явища неживої і живої природи.

Треба підтримати й далі розвивати в дітей інтерес до природи, до її вивчен­ня, без цього немислиме успішне вивчення природознав­ства в початкових класах. Для розвитку в дітей інтересу до природи слід вико­ристовувати найрізноманітніші прийоми роботи.

Зокрема, дуже сприяє розвитку інтересу заохочування учнів до запитань не тільки про ті предмети і явища природи, які вивчаються, а й про ті, які не передбачені програмою. Учитель повинен давати на них вичерпні відповіді, підкріплюючи сказане наочними засобами, зокрема, за допомогою впровадження опорно-логічних схем.

Опорно-логічна схема – це навчально-методичне забезпечення, яке відображає короткий зміст основних понять з певної тематики, і може бути представлене у вигляді таблиць, таблиць-ілюстрацій, малюнків, схем, діаграм.

У дітей, що вперше приходять до школи, ще не розвинуті довільна увага, спостережливість, вони ще не помічають бага­тьох предметів та їх ознак. Перед учителем початкових класів стоїть завдання розвивати в них уміння розріз­няти явища природи і предмети, бачити і відчувати красу ландшафтів, навчити їх любити і берегти природу. Необмежені можливості для цього бувають на предмет­них уроках, під час екскурсій у природу, ведення кален­даря природи і праці тощо.

Навколишня природа дає для цього дуже цінний матеріал. Діти щоденно стикаються з різноманітними предметами і явищами природи. Через це в них виникає безліч запи­тань, учитель керує процесом їх мислення, стимулює цей процес, уточнює вимову окремих слів, допомагає правильно будувати речення тощо.

Мислення учнів учитель стимулює і тим, що дає не­складні вправи, зв'язані з описом конкретних предметів природи, завдання для спостереження. Керуючи спосте­реженнями, учитель привчає дітей аналізувати окремі явища природи, виділяти характерні їх ознаки, групувати за цими ознаками, робити правильні висновки, узагальнення використовуючи опорно-логічні схеми.

При використанні засобів наочності в процесі вивчення природознавства застосовують опорно-логічні схеми, які забезпечують, по-перше, якість засвоєння учнями природознавчих понять і закономірностей явищ природи значно зростає, оскільки в роботу включаються аналізатори зору, слуху, мовленнєві аналізатори; по-друге, учні навчаються самостійно користуватися наочними посібниками, що досить важливо під час проведення самостійних робіт. Все це і визначає актуальність теми курсової роботи.

Мета: теоретично обгрунтувати методику побудови та використання опорно-логічних схем на уроках природознавства, проаналізувати їх практичне впровадження.

Об′єкт дослідження: учні загально-освітньої школи, у процесі навчання природознавству із впровадженням та використанням опорно – логічних схем.

Предмет дослідження: методика побудови та використання опорно-логічних схем з природознавства.

Завдання :

1. Проаналізувати літературу з проблеми дослідження.

2.Визначити чинники, що складають структуру опорно – логічних схем

3.Обгрунтувати практичне використання опорно-логічних схем у процесі навчання природознавству.

Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу. двох розділів, п′яти підрозділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.

Закрыть

Методика построения и использования опорно-логических схем по естествознанию

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.