Методика использования страноведческих текстов в процессе обучения чтению на английском языке

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Теоретичні аспекти оптимізації процесу навчання читання англійською мовою в 9 класі ЗОШ... 7

1.1. Здійснення індивідуалізації у процесі навчання читання англійською мовою на старшому етапі середньої загальноосвітньої школи. 7

1.2. Соціально-психологічні передумови формування лінгвосоціокультурної компетенції (ЛССК) при навчанні читання англійською мовою.. 14

Розділ ІІ. Навчання читання англійською мовою на середньому етапі ЗОШ на основі країнознавчих текстів. 20

2.1. Практичне використання країнознавчих текстів для навчанння читання англійською мовою на старшому етапі ЗОШ... 20

2.2. Фрагмент уроку для навчання монологічного мовлення в 9-му. класі середньої школи на тему “Functions of  Local  Authorities in Great Britain”. 28

Висновки. 33

Список використаних джерел та літератури. 36

Додатки. 39

Вступ

Актуальність роботи. Сьогодні, коли налагоджуються контакти нашої держави з англомовними країнами, зростає необхідність у навчанні читання англійською мовою. Особливе місце в цьому процесі займає розвиток лінгвосоціокультурної компетенції та мотивації. В Україні все більшою стає кількість друкованої продукції англійською мовою, стають доступними міжнарожні комп′ютерні системи, що значно розширює потребу в фахівцях, які володіють навичками та вміннями читання цією мовою. Перед вчителями постає актуальна задача успішного навчання учнів читанню англійською мовою.

Дослідження з методики навчання читання англійською мовою вже проводилися вітчизняними та зарубіжними вченими. Зокрема проблемою індивідуалізації та мотивації навчання читання англійською мовою займалися українські та зарубіжні методисти / Платонов К.К., 1986; Алферова, 1988; Кравченко, 1989; Жуковський, 1992; Кузовлєв, 1982; Ніколаєва, 1987 та ін./. Оптимальний результат при навчанні читання досягається лише за умови врахування усіх характеристик особистості учня. Розробкою методики комплексної індивідуалізації в навчанні читання англійською мовою займалися багато вчених /Коломієц, 1992; Лісійчук, 1986; Некрасова,1988; Ніколаєва, 1988; Петращук, 1991; Солов′єва, 1990; Жуковський, 1992 та ін./

Беручи до уваги складність навчання читання англійською мовою, багато дослідників займалися проблемами пов′язаними з цим питанням /Кубилене, 1974; Борисов, 1963; Кравченко, 1969; Кузьменко,1970; Оніщенко, 1988; Стравчінська, 1970; Шкляєва, 1981; Фоломкіна, 1982 та ін./. В результаті досліджено багато питань з навчання читання англійською мовою: створена методика навчання виразного читання /Урубкова, 1980/; визначено основні дії та операції, котрі формують навички техніки читання /Пруссаков,1975; Кравченко,1989/; розроблено методику перевірки прочитаного матеріалу /Рабінович, 1977; Розенкранц, 1977 та ін./ та ін.

Важливу роль при навчанні читання відіграє соціокультурна компетенція учнів. Взаємозв′язок соціокультурної компетенції та читання англійською мовою досліджували Бориско Н.Ф., Шиханян Н.Б., Топалова В.Н., Рудакова Л.П. та ін. Проте учні продовжують вчитися читати англійською мовою на основі підручників створених не носіями мови, яка вивчається. При цьому практично не використовуються аутентичні тексти, тобто виключається країнознавчий аспект. Вправи для читання здебільшого не враховують інтереси учнів, тобто не враховують важливу роль індивідуально-психологічних характеристик осбистості та мотивації. Слід зауважити, що багато вчених зараз шукають нові шляхи оптимізації навчання читання. Тому дослідження з методики використання текстів країнознавчого характеру особливо актуальні на даному етапі розбудови національної системи освіти.

Об’єкт дослідження: навчання читання англійською мовою на старшому етапі середньої загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження: оптимізація процесу навчання читання на основі текстів країнознавчого характеру в 9 класі середньої загальноосвітньої школи.

Мета дослідження: розробити методику навчання читання англійською мовою на основі текстів країнознавчого характеру для учнів старшого етапу середньої загальноосвітньої школи.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1.визначити індивідуально - психологічні характеристики особистості, які забезпечують успішне функціонування процесу навчання;

2.проаналізувати труднощі, пов’язані з розвитком умінь читання, в 9 класі середньої загальноосвітньої школи;

3.визначити роль лінгвосоціокультурної компетенції при навчанні читання;

4.відібрати зразки текстів країнознавчого характеру для забезпечення мотивації читання;

5.розробити комплекси вправ для оптимізації навчання читання англійською мовою на старшому етапі загальноосвітньої школи.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в ній визначено джерела мотивації читання англійською мовою, шляхи оптимізації навчання читання, роль лінгвосоціокультурної компетенції у цьому процесі, проаналізовано труднощі, пов’язані з читанням англійською мовою, взаємозв’язок мотивів, що спонукають учнів до читання англійською мовою та лінгвосоціокультурної компетенції, визначено індивідуально - психологічні характеристики особистості, які забезпечують успішне функціонування процесу читання.

Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблено комплекси вправ для учнів з різним рівнем мотивації, сформованості вмінь та навичок читання, на основі країнознавчих текстів, взятих з аутентичних джерел.

Методи дослідження: аналіз теоретичних джерел з психології, психолінгвістики, методики навчання читання англійською мовою, підручників для навчання англійської мови, спостереження за ходом навчання в школі, анкетування та бесіди з учнями 9-х класів середніх загальноосвітніх шкіл, розробка комплексів вправ для навчання читання на основі текстів країнознавчого характеру.

Теоретичною основою роботи стали праці дослідників Платонова К.К., Плахотника В.М., Вишневського О.І., Пассова Є.І., Ітельсона Є.І., Ніколаєвої С.Ю., Платонова К.К., Топалової В.Н., Бевз Н.В., Гордевської Т.В, Жуковського В.М., Рудакової Л.П. та розвідки інших авторів.

Кваліфікаційна робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та літератури та додатків.

Закрыть

Методика использования страноведческих текстов в процессе обучения чтению на английском языке

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.