План

1. Об'єкт, предмет й завдання галузі спеціальної педагогіки

2. Теоретичні основи спеціальної педагогіки - концепція Л.Виготського. Загальнодидактичні та спеціальні принципи в спеціальній педагогіці.

3. Становлення системи допомоги особам з відхиленням в розвитку в Україні та Росії

4. Загальний стан державної підтримки дітей в Україні. Концепція розвитку дефектологічної науки на Україні

Принцип доступності передбачає врахування вікових та психофізіологічних особливостей дітей, а також облік рівня актуального розвитку і потенційних можливостей кожного з них. Все навчання проблемного дитини має будуватися з опорою на «зону найближчого розвитку» і передбачає вибір загальноосвітнього характеру посильної труднощі, при цьому в рівній мірі небажано полегшувати або надмірно підвищувати труднощі навчальної інформації.

Принцип послідовності і систематичності. Облік цього принципу дозволяє сформувати у дітей цілісну систему знань, умінь, навичок.

Принцип міцності засвоєння знань. У процесі навчання необхідно домогтися міцного засвоєння отриманих дитиною знань, перш ніж переходити до нового матеріалу. У дітей з відхиленнями у розвитку відзначаються труднощі при запам'ятовуванні навчальної інформації, особливо якщо вона не підкріплюється наочністю і не пов'язана з практичною діяльністю. У зв'язку з цим зростає роль повторення і закріплення пройденого при спеціальній організації різних видів діяльності дітей, що спонукає до пригадування і відтворення навчальної інформації або практичних дій. У деяких випадках можливе навчання дітей мнемотехнічним прийомам.

Принцип наочності передбачає організацію навчання спираючись безпосереднє сприйняття предметів і явищ, при цьому важливо, щоб в процесі сприйняття брали участь різні органи чуття. У деяких випадках недостатність будь-якої сенсорної системи компенсується за рахунок активізації інший. Наприклад, при навчанні дітей з порушеннями зору зростає роль тактильно-рухового та інших видів сприйняття.

Принцип індивідуального підходу до навчання і виховання. В умовах спеціального навчального закладу навчання носить індивідуалізований характер. Мала наповнюваність дошкільних груп та класів дозволяє використовувати як фронтальні, так і індивідуальні форми навчання: в спеціальних дитячих садах і школах обов'язково проводяться індивідуальні та подгрупповие заняття з дітьми.

Спеціальні принципи

Етіопатогенетичний принцип дуже важливий, так як для правильної побудови корекційної роботи з дитиною фахівцям необхідно знати етіологію (причини) і патогенез (механізми) порушення. У дітей, особливо в дошкільному віці, при різної локалізації порушень можлива подібна симптоматика. Так, в 3-4 роки мова може бути не сформована у дитини з порушеним слухом, дитини-алаліков, розумово відсталого, аутичного, дитини з затримкою психічного розвитку. Причини і механізми, що зумовлюють грубе мовне недорозвинення, різні, відповідно методи і зміст корекційної роботи повинні відрізнятися.

Принцип системного підходу до діагностики і корекції порушень. Для побудови корекційної роботи необхідно правильно розібратися в структурі дефекту, визначити ієрархію порушень.

Принцип комплексного підходу до діагностики і корекції порушень. Психолого-педагогічна діагностика є найважливішим структурним компонентом педагогічного процесу в спеціальному навчальному закладі. В ході комплексного обстеження, в якому беруть участь різні фахівці (лікарі, психологи, вчителі-дефектологи, логопеди), збираються достовірні відомості про дитину і формулюється висновок, що кваліфікує стан дитини і характер наявних недоліків в його розвитку.

Принцип корекційно-компенсуючої спрямованості освіти. Будь-який момент в навчанні проблемного дитини повинен бути спрямований на попередження та корекцію порушень. Корекційна спрямованість - це специфічна особливість педагогічного процесу в спеціальному навчальному закладі, яке вирішує більш широке коло завдань (освітні, виховні та корекційні) в порівнянні з загальноосвітньою установою (яке вирішує освітні та виховні завдання). На сучасному етапі у зв'язку з інтеграційними процесами передбачається корекційна складова в діяльності загальноосвітньої школи або дитячого садка, але на практиці ці установи виявляються непідготовленими до діяльності такого роду.

Принцип опори на закономірності онтогенетичного розвитку. Для того щоб правильно вибудувати систему корреціонно-розвивального впливу, необхідно знати, як ті чи інші функції розвиваються в онтогенезі. Можна сказати, що корекційна психолого-педагогічна робота будується за принципом «заміщає онтогенезу». Наприклад, логопедична робота по формуванню звуковимови починається зі звуків раннього онтогенезу, робота з розвитку моторики передбачає врахування закономірностей розвитку рухів в онтогенезі.


3. Становлення системи допомоги особам з відхиленням в розвитку в Україні та Росії

Історія розвитку педагогічних систем навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я безпосередньо пов'язана з соціально-економічним устроєм держави. Кожен етап становлення системи спеціальної освіти співвідноситься з конкретним періодом розвитку держави і суспільства, їх ставленням до осіб з відхиленнями у розвитку. Історія спеціальної освіти охоплює величезний відрізок часу, протягом якого розвивалося, змінювалося ставлення держави і суспільства до людей з фізичними або психічними порушеннями.

Україна, як і Росія, в готовому вигляді запозичила європейську модель спеціальної установи, минаючи період власного накопичення індивідуального досвіду навчання дітей з порушеним розвитком. Однак нововведення не відразу були зрозумілі і прийняті населенням країни, минуло чимало часу, перш ніж найбільш прогресивна частина дворянства і купецтва зуміла перейти від традиційно російського співчуття до хворих і убогих до діяльнісної благодійності. Такому стану сприяв зародковий стан вітчизняної науки, медицини та освіти, яке було не тільки не в змозі допомогти, але й перешкоджав спробам організувати індивідуальне навчання дітей з порушеннями. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Специальная педагогика 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.