План

1. Об'єкт, предмет й завдання галузі спеціальної педагогіки

2. Теоретичні основи спеціальної педагогіки - концепція Л.Виготського. Загальнодидактичні та спеціальні принципи в спеціальній педагогіці.

3. Становлення системи допомоги особам з відхиленням в розвитку в Україні та Росії

4. Загальний стан державної підтримки дітей в Україні. Концепція розвитку дефектологічної науки на Україні

1. Об'єкт, предмет й завдання галузі спеціальної педагогіки

Спеціальна педагогіка – це теорія та практика спеціальної (особливої) освіти) з відхиленнями у психічному чи фізичному розвиткові, для яких освіта у звичайних педагогічних умовах та за допомогою загальнопедагогічних методів і засобів є ускладненим чи взагалі неможливим.

Об’єкт спеціальної педагогіки – спеціальна освіта осіб із особливими освітніми потребами як соціокультурний та педагогічний феномен.

Предмет спеціальної педагогіки – теорія та практика спеціальної освіти, а саме, вивчення особливостей розвитку та освіти людини з обмеженими можливостями, особливості її становлення та соціалізації як особистості, знаходження найкращих шляхів, засобів, умов для корекції та компенсації діяльності порушених органів, функцій та систем, освіту такої людини з метою її максимальної соціальної адаптації та інтеграції у суспільство.

Суб’єкт спеціальної педагогіки – особа, що має вади психофізичного розвитку, які перешкоджають їй засвоєнню освітніх програм без створення спеціальних умов для отримання освіти.

Завдання спеціальної педагогіки:

-вивчення педагогічних закономірностей розвитку особистості в умовах обмежених можливостей життєдіяльності;

- визначити корекційні та компенсаторні можливості людини відповідно до наявного порушення психофізичного розвитку її індивідуальних особливостей;

- обґрунтування та розробка класифікацію осіб з особливими освітніми потребами;

- вивчення закономірностей спеціальної освіти, існуючих педагогічних систем освіти осіб з особливими потребами прогнозування виникнення та розвитку нових педагогічних систем;

- розробка наукових основ змісту спеціальної освіти, принципів, методів, організаційних умов спеціальної освіти;

- розробка та реалізація освітніх корекційно-педагогічних, компенсаторних, реабілітаційних, попереджувальних та розвивальних програм освіти осіб з особливими потребами.

- вивчення та здійснення соціального та середовищного адаптування, габілітації та реабілітації, інтеграції осіб з обмеженими можливостями різних вікових груп.

- розробка та апробація програм профорієнтування профконсультування, професійної підготовки соціально-трудової адаптації осіб з обмеженою працездатністю.

- вивчає та розроблює та реалізує педагогічні засоби і механізми профілактики порушень розвитку

- розроблює та реалізує механізми інтеграції в освіті та соціокультурному середовищі, здійснює психолого-педагогічну підготовку батьків, що мають дітей з обмеженими можливостями.


2. Теоретичні основи спеціальної педагогіки - концепція Л.Виготського. Загальнодидактичні та спеціальні принципи в спеціальній педагогіці.

Л. С. Виготський заклав теоретико-методологічну базу дефектології, що забезпечило її перехід з емпіричних, описових позицій на справді наукові основи. Його наукові концепції, створені в 1920-1930-і рр., Не втратили актуальності і до теперішнього часу. Найбільш важливими для спеціальної педагогіки є такі концепції Л. С. Виготського:

- Концепція про культурно-історичне походження психіки і формуванні вищих психічних функцій (ВПФ)

- Концепція про закономірності психічного розвитку в нормі та патології.

- Концепція про провідну роль навчання в розвитку.

Величезне значення для теорії і практики спеціальної освіти мають його ідеї про системну будову будь-якого дефекту і про наявність компенсаторних можливостей при різних відхиленнях в розвитку, про значення колективних форм діяльності (навчальної, ігрової, трудової) для становлення особистості аномального дитини, про співвідношення інтелекту і афекту, про розвиток мислення і мовлення та багато інших.

Згідно концепції про культурно-історичне походження психіки шлях формування особистості пролягає через засвоєння і привласнення суспільно-історичного досвіду, заснованого на вживанні знаків і закріпленого в мові. На думку Л. С. Виготського, знак з зовнішньої практичної діяльності поступово «врощує» в психічну функцію, за рахунок чого вона набуває усвідомлений і довільний характер.

У зв'язку з цим Виготський виділяє два рівня розвитку психіки: рівень натурального розвитку (обумовлений біологічно) і рівень культурного розвитку (обумовлений соціально). Цей рівень пов'язаний з розвитком мови і знаково-символічної діяльністю дитини, в результаті чого відбувається якісна перебудова психіки і формуються вищі психічні функції (ВПФ).

Загальні дидактичні принципи

Принцип науковості передбачає науковий характер знань, які подаються дітям, навіть якщо ці знання адаптуються з урахуванням пізнавальних можливостей учнів і носять елементарний характер.

Принцип зв'язку теорії з практикою. Перші відомості про навколишній світ дитина отримує в процесі предметно-практичної діяльності, в подальшому педагог узагальнює і систематизує цей досвід, повідомляє нові відомості про предмети та явища. Набуті знання дитина може використовувати як в процесі засвоєння нових знань, так і на практиці, за рахунок чого його діяльність піднімається на новий рівень.

Принцип активності і свідомості в навчанні. Навчання і виховання є двосторонні процеси. З одного боку - об'єкт навчає і виховує впливу - дитина, якого навчають і виховують, а з іншого боку - дитина сама бере активну участь в процесі навчання, і чим вище його суб'єктивна активність, тим краще результат. Зниження рівня суб'єктивної активності, слабкість пізнавальних інтересів, несформованість навчальної мотивації істотно впливають на успішність освоєння навчальної програми дітьми з відхиленнями у розвитку. Педагоги спеціальної освіти повинні знати про ці особливості і будувати виховну і освітню роботу, застосовуючи відповідні методи і прийоми, які активізують і стимулюють суб'єктивну активність учнів.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Специальная педагогика 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.