План

1. Технологія веб-квест в навчальному процесі.

2. Класифікація веб-квестів.

3. Види завдань веб-квестів.

4. Особливості організації навчального процесу за допомогою технології веб-квест.

5. Структура веб-квесту.

6. Відмінність технології веб-квест від методу проекту.

7. Блог-технологія. Основні поняття.

8. Особливості використання блогів в роботі вчителя початкової школи

9. Основні етапи створення блогу. Блог-служби.

10. Поняття вебінару. Переваги та недоліки використання.

11. Методика підготовки та проведення вебінарів.

12. Хмарні технології навчання.

13. Організація навчального процесу в хмаро зорієнтованому навчальному середовищі.

14. Створення облікового запису користувача он-лайн сервісами.

1. Технологія веб-квест в навчальному процесі.

Веб-квест (webquest) в педагогіці - проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.Сучасні інформаційні технології навчання Лекція 3 5 Освітній веб-квест-сайт в Інтернет, присвячений певній темі і складається з кількох, пов'язаних єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посиланнями на інші ресурси Інтернет. Даний вид діяльності був розроблений в 1995 році в державному університеті Сан-Дієго (США) дослідниками Берні Додж і Томом Марч. Веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні або вчителі, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу. Таким чином, Веб-квест поєднує в собі ідеї проектного методу та ігрових технологій в середовищі WWW засобами Веб-технологій. Під квестом (англ. Quest – подорож, мандрівка) розуміють комп’ютерну гру, в якій гравець має добитися певної мети, використовуючи власні знання і досвід, а також спілкуючись з учасниками квеста.

За своєю суттю, основою Веб-квестів є проектна методика, що орієнтована на самостійну діяльність учнів (студентів) – індивідуальну, парну, групову, котра здійснюється за певний проміжок часу. Цей метод органічно сполучається з груповим підходом до навчання (cooperativelearning). Проектна діяльність найбільш ефективна, якщо її вдається пов’язати з програмним матеріалом, значно розширюючи і поглиблюючи знання учнів у процесі роботи над проектом. Метод проектів завжди передбачає розв’язання проблеми, що, як правило, не обмежується однією темою. Розв’язання значимої проблеми сприяє тому, що вдається переключити увагу учнів з форми вислову на її зміст. Учні зайняті тим, як розв’язати проблему, які визначити раціональні способи її розв’язку, де знайти переконливі аргументи, що доводять правильність обраного шляху.


2. Класифікація веб-квестів.

Б. Додж виділив три принципи класифікації Веб-квестів: 1. За тривалістю виконання: короткострокові та довгострокові. Короткострокові web-квести, спрямовані на набуття знань і здійснення їх інтеграції в свою систему знань. Робота над ними може займати від одного до трьох сеансів. Довгострокові web-квести спрямовані на розширення і уточнення понять. По завершенні роботи над довгостроковим web-квестом, учень повинен вміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи над темою. Робота над довгостроковим web-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум двох). 2. За предметним змістом: монопроекти (стосується одного предмету), міжпредметні Веб-квести. 3. За типом завдань, що виконують учні: переказ, компіляційні загадки, журналістські, конструкторські, творчі, переконуючі, розв’язок спірних проблем, самопізнавальні, аналітичні, оцінні, наукові, навчальному процесі.


3. Види завдань веб-квестів.

Завдання на переказ є самими примітивними і становлять найбільш простий приклад використання Інтернет як джерела інформації та вважається Веб-квестом за умови:

формат і форма доповідей учнів відрізняється від оригіналів матеріалів, матеріал тексту не є простим копіюванням тексту з Інтернет у текстовий редактор;

учні вільні у виборі того, про що розповідають і яким чином організують знайдену інформацію;

учні використовують навички збирання, систематизації та обробки інформації. Сучасні інформаційні технології навчання Лекція 3 6 Сутність компіляційного завдання полягає в тому, що учні мають взяти інформацію з різних джерел і привести її до єдиного формату. Підсумкова компіляція може бути опублікована в Інтернет або представлена у вигляді нецифрового продукту, наприклад, книга.

Веб-квест, який створений на основі завдання-загадки, потребує синтезу інформації з набору джерел і створення головоломки, яку неможливо розв’язати простим пошуком відповіді на сторінках Інтернет. Навпаки, необхідно придумати загадку, розв’язок якої потребує: − засвоєння інформації з множини джерел; − складання інформації в єдине ціле за допомогою висновків, узагальнень з різних джерел інформації; − виключення хибних відповідей, які спочатку уявлялися вірними, а в процесі розгляду стали хибними.


4. Особливості організації навчального процесу за допомогою технології веб-квест.

У журналістських Веб-квестах учні мають зібрати факти та організувати їх у жанрі репортажу новин, інтерв’ю і т. ін. Конструкторський Веб-квест потребує від учнів створення продукту або плану з виконання раніше визначеної мети в певних межах. Творчий Веб-квест вимагає від учнів створення продукту в заданому форматі. Творчі проекти схожі на конструкторські, проте є вільними і непередбачуваними в своїх результатах. У процесі оцінки таких проектів необхідно більше уваги приділяти творчості й самовираженню учнів. Веб-квести з розв’язання спірних проблем передбачають пошук і представлення різних, а інколи суперечливих думок з однієї проблеми і спробу привести їх до консенсусу. Переконуючий Веб-квест має на меті створення продукту, здатного переконати будь-кого. Таке завдання виходить за межі звичного перекладу і вимагає від учнів розробки аргументів на користь будь-якого твердження, думки, варіанту розв’язку проблеми на основі матеріалів, одержаних у процесі роботи з квестом. Кінцевим продуктом такого проекту може бути лист, стаття, прес-реліз, постер, відеозапис, мультимедійна презентація, Веб-сторінка і т. Ін


5. Структура веб-квесту.

Веб-квест складається з таких розділів: Вступ – короткий опис теми Веб-квесту. Завдання – формулювання проблемної задачі та опис форми подання кінцевого результату. Наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді; прописана проблема, яку потрібно вирішити, та вказана інша діяльність, що спрямована на Сучасні інформаційні технології навчання Лекція 3 7 переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації, а також список інформаційних ресурсів, необхідних для виконання учнями завдання – посилання на Інтернет-ресурси і будь-які інші джерела інформації. Порядок роботи – опис послідовності дій, ролей і ресурсів, котрі необхідні для виконання завдання. Керівництво до дій (як організувати та представити зібрану інформацію) – допоміжна інформація, що може бути представлена у вигляді непрямих запитань. Оцінка – опис критеріїв і параметрів оцінки виконання Веб-квесту, які представляються у вигляді бланку оцінки. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, що вирішуються у Веб-квесті. Висновок – у цьому розділі підсумовується досвід, одержаний учнями в процесі виконання самостійної роботи над квест-проектом. Використані матеріали – посилання на ресурси, що використовувалися для створення Веб-квесту. Коментарі для викладача – методичні рекомендації для викладачів, учнів, які будуть використовуватися у Веб-квесті.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Информационные технологии в образовании 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.