План

1. Мультимедійні технології. Основні поняття.

2. Особливості використання мультимедійних технологій в освіті.

3. Засоби мультимедійних технологій навчання.

4. Мультимедійний урок. Специфіка проведення у початковій школі.

5. Структура мультимедійного уроку у початковій школі.

6. Мультимедійна презентація. Поняття та структура.

7. Методика підготовки мультимедійних презентацій вчителем початкової школи.

8. Використання відеоматеріалів на уроках.

9. Поняття відеоуроку та його структура.

10. Методика підготовки навчального відео.

1. Мультимедійні технології. Основні поняття.

Поняття „мультимедіа” є багатогранним і посідає важливе місце в процесі інформатизації освіти. „Мультимедіа” (від англ.. multi – багато і від лат. мedia – носій, засіб, середовище, посередник) - одночасне використання різних форм подання інформації і її обробок у єдиному об'єкті-контейнері. Наприклад, в одному об'єкті-контейнері (англ. container) може міститися текстова, аудіо, графічна й відео інформація, а також, можливий, спосіб інтерактивної взаємодії з ним.

Мультимедіа-технології є одним з найбільш перспективних і популярних напрямків інформатики. Вони мають на меті створення продукту, що містить «колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією й іншими візуальними ефектами (Simulation), що включає інтерактивний інтерфейс і інші механізми керування». Дане визначення сформульоване в 1988 році найбільшою Європейською Комісією, що займається проблемами впровадження й використання нових технологій.

В загальноприйнятому визначенні «мультимедіа» – це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео.


2. Особливості використання мультимедійних технологій в освіті.

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному виді сприяє розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів; формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення; забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів тощо.

Серед особливостей застосування мультимедіа в освіті можна виділити наступні: - якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані; - зручне пояснення виду роботи з різним приладдям; Сучасні інформаційні технології навчання 3 - легке усунення недоліків і помилок у слайдах; - детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об'єму навчального матеріалу; - достатньо добре освітлення під час демонстрації презентації робочого місця учнів; - значне підвищення рівня використання наочності на уроці; - зростання продуктивності уроку; - встановлення міжпредметних зв’язків; - зміна ставлення до комп’ютера: діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій області людської діяльності, а не лише як засіб для гри.


3. Засоби мультимедійних технологій навчання.

Засоби мультимедійних технологій розділяють на два класи: на основі взаємодії і на основі використання самих мультимедійних технологій. До першого класу доцільно віднести засоби синхронної взаємодії (людина при перегляді мультимедійного матеріалу не може вплинути на виклад інформації), асинхронної взаємодії (людина приймає безпосередню участь у викладі матеріалу, взаємодіючи певним чином із засобом відображення мультимедійних даних, такий спосіб подання мультимедійних даних називається гіпермедіа), он-лайн режим (електронні навчальні матеріали). До другого класу належать різноманітні віртуальні об’єкти, реальні відеофрагменти, аудіофрагменти, анімаційна графіка. Для створення власного мультимедійного продукту використовують спеціальні апаратні та програмні засоби. Апаратні класифікують на основні й спеціальні. До основних засобів мультимедіа відносимо: комп’ютер, мультимедіа-монітор, маніпулятори (миша, клавіатура, графічний планшет, світлове перо, сенсорний екран, ігрові маніпулятори – джойстик та ін.). До спеціальних засобів відносяться приводи CD-ROM, TV-тюнери, графічні акселератори, звукові плати, акустичні системи. Програмні засоби мультимедіа включають в себе мультимедійні додатки й засоби створення мультимедійних додатків. Так, до мультимедійних додатків навчального призначення можна віднести: мультимедіа-презентацію; слайд-шоу; електронний звіт; мультимедіа-доповідь; електронний журнал; віртуальний тур; мультимедіа-видання; flash-, shockwave- ігри (навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях (off-line); мультимедіа-тренажери; навчальні мультимедіа-системи; лінгвістичні мультимедіа-системи; мультимедійні Internet-ресурси. Мультимедіа-технології, як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетенцій учня, насамперед, інформаційної і комунікативної.


4. Мультимедійний урок. Специфіка проведення у початковій школі.

Одним із головних завдань початкової школи є застосування ІКТ у процесі вивчення більшості навчальних предметів. Урок в початковій школі спрямований на пізнання навколишнього світу. Одними з основних його завдань є формування уявлень про навколишній світ, засвоєння основних математичних, мовних, музичних тощо понять і термінології; формування здатності використовувати набуті знання та вміння; розвиток математичних, мовних, логічних, музичних, художніх тощо здібностей, творчого потенціалу особистості; Сучасні інформаційні технології навчання Лекція 2 4 збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання різнопланових інтересів, смаків і потреб. Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки в початковій школі із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням комп’ютерного супроводження. Мультимедійний урок – це форма організації спільної діяльності вчителя й учнів, результативність якої досягається застосуванням декількох мультимедійних технологій в їхньому доцільному поєднанні на всіх етапах. Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, аудіо і відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, розучування пісні, розповідь про правила дорожнього руху, формування обчислювальних або мовленнєвих навичок тощо). икористання мультимедійних технологій у навчальному процесі початкової школи вимагає врахування низки факторів: - особливості психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного віку; - особливості навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; - дидактичний потенціал мультимедійних технологій, орієнтованих на початкову школу; - особливості використання мультимедіа у навчанні; - вимоги до впровадження мультимедіа у навчальному процесі початкової школи (вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів; до організації роботи молодших школярів з мультимедіа продуктами; ергономічні вимоги до мультимедіа продуктів; вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Информационные технологии в образовании 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.