План

1. Розкриття змісту арифметичних дій множення та ділення. Прийоми табличного множення і ділення.

2. ТМО вивчення позатабличного множення і ділення чисел концентру «Сотня» і методика формування їх у молодших школярів.

3. ТМО вивчення виконання арифметичних дій в концентрах « Тисяча».

4. Прийоми усного множення та ділення в концентрах « Багатоцифрові числа».

2. ТМО вивчення позатабличного множення і ділення чисел концентру «Сотня» і методика формування їх у молодших школярів.

Приступаючи до вивчення позатабличних випадків множення і ділення у межах ста, вчитель повинен проаналізувати типові помилки, яких можуть припускатися учні у цій темі, з’ясувати причини їх появи та виявити шляхи попередження і подолання. Зробити це можна на основі вивчення методичної літератури, аналізу результатів вивчення стану викладання та рівня знань школярів, спостереження за роботою вчителів,352=302+5=65, 68:2=60:2+8=38.

Для попередження чи усунення вказаних помилок слід використовувати прийоми зіставлення і протиставлення, пропонуючи:

1) розв'язування з детальними записами і поясненнями пар прикладів виду 164 і 16+4, 36:3 і 36+3, виявляючи істотну відмінність у прийомах;

2) обговорення неправильних розв’язувань так, щоб учні по можливості самі знаходили помилки та пояснювали суть неправильного розв'язування;

3) виконувати перевірку розв'язування прикладів на позатабличне множення діленням добутку на один з співмножників, а ділення – або множенням частки на дільник, або діленням діленого на частку, причому перевірку корисно виконувати переважно усно.

Прийоми позатабличного множення і ділення у межах 100 спираються на знання табличних випадків множення і ділення, уміння представляти число у вигляді суми двох доданків і виконувати множення і ділення чисел, що закінчуються нулями. Саме це складатиме сутність підготовчої роботи до розгляду позатабличних випадків множення і ділення у межах ста.

Проведення такої підготовчої роботи значно зменшить труднощі школярів при засвоєнні відповідних позатабличних прийомів множення і ділення у межах ста. Разом з тим, слід пам’ятати, що перед введенням чергового обчислювального прийому проводиться своя підготовча робота.

ТМО формування вмінь і навичок мають такі етапи: 

1) ознайомлення зі зразком дії; 

2) оволодіння вмінням застосовувати правила, поняття тощо; 

3) удосконалення набутих умінь, прищеплення навичок; 

4) використання їх у різноманітній практичній і творчій діяльності.

Формування уміння виконувати множення числа на дубуток відбувається при виконанні наступних вправ: 

1) виконати обчислення різними способами і вказати найзручніший: 24:(32), 60:(32); 

2) обчислити зручним способом і обгрунтувати свій вибір: 36:(29), 80:(82), 64:(82); 

3) виконати ділення, розкладаючи дільник на множники: 72:18, 54:27, 80:20. 

Після такої підготовчої роботи можна у відповідності з індивідуальними особливостями школярів запропонувати різні варіанти ознайомлення дітей з прийомом обчислень у випадках виду 60:30.

Теоретичною основою прийомів обчислень у випадках множення двоцифрового числа на одноцифрове та одноцифрового числа на двоцифрове (наприклад, 243, 328) є правило множення суми на число, переставний закон множення та правило множення числа на суму. Саме тому перед ознайомленням з новим для учнів прийомом обчислень необхідно їх ввести.

Ознайомити учнів з цим прийомом обчислень можна також принаймні двома способами. Зупинимося лише на тому, який допоможе школярам самостійно відкрити спосіб обчислень. Безпосередньо на уроці пропонуємо учням виконати наступні вправи: 1) знайдіть добуток двома способами: (6+4)2; 2) розв’яжіть зручним способом: (20+4)3, (8+4)7; 3) знайдіть значення виразів, обчислюючи спочатку значення у дужках: (3+2)7, (4+3)8, (8+4)7.

Особливий інтерес складає розгляд прийомів обчислень у випадку ділення двоцифрового числа на одноцифрове, наприклад: 39:3, 72:3, 50:2. Справа в тому, що у цих випадках використовується три різні варіанти обчислень:

1) розклад діленого на розрядні доданки з наступним використанням правила ділення суми на число, наприклад, 39:3=(30+9):3=30:3+9:3=10+3=13;

2) розклад діленого на суму зручних доданків, кожний з яких повинен ділитися на дільник, з наступним використанням того ж правила, наприклад, 72:3=(60+12):3=60:3+12:3=20+4=24;

3) ділене розкладається на суму двох круглих чисел, кожне з яких ділиться націло на дільник, а потім використовується правило ділення суми на число, наприклад, 50:2=(40+10):2=40:2+10:2=20+5=25.

Наступним прийомом позатабличного ділення, з яким знайомляться учні, є випадки ділення двоцифрового числа на двоцифрове, наприклад: 42:14.

Вивчення досвіду роботи вчителів дає підстави для висновку про доцільність використання з метою особистісної орієнтації навчального процесу спочатку практичних вправ з наочністю, а потім вже використовувати текстову задачу. Наприклад: 1) візьміть 8 кружечків і розкладіть їх порівну у два ряди; 2) візьміть 9 кружечків і розкладіть їх порівну у два ряди;

Потім вчитель повідомляє, що сьогодні ми познайомимося з новим видом ділення. Для того, щоб зрозуміти його сутність, розв’яжемо схожу задачу практично. Пропонуємо школярам практично розв’язати наступну задачу: “18 квіток розставили у вази по 7 у кожну. Скільки квіток є у кожній вазі? Скільки квіток залишилося?”. Вчитель проводить роботу так: скільки квіток поставимо у першу вазу? – 7. Чи залишилися у нас ще квітки? – так. Скільки квіток поставимо у другу вазу? – 7. Чи залишилися у нас ще квіти? – так. Скільки квіток у нас залишилося? – 4. Чи поділилося число 18 на 7? – не поділилося. За допомогою якою дії ви б записали розв’язання цієї задачі? – якщо школярі не дадуть відповіді, то вчитель повідомляє, що розв’язання цієї задачі в математиці записують за допомогою нової арифметичної дії: дії ділення з остачею так: 18:7=2(ост.4). вчитель повинен повідомити, що число 20 називається діленим, число 7 – дільником, число 2 – часткою, а число 4 називають остачею. Після цього повідомляється, що приклади на ділення з остачею читаються так: 18 поділити на 7, в частці буде 2 і в остачі 4. Вже при першому ознайомленні з дією ділення з остачею слід розпочинати формувати уявлення дітей про те, що остача менша за дільник.


3. ТМО вивчення виконання арифметичних дій в концентрах « Тисяча».

Випадки письмового додавання і віднімання розглядаються у такій послідовності:

1) прийоми письмового додавання без переходу через розряд, наприклад 523+132, 745+34; 

2) випадки віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд, наприклад 947-321, 275-64; 

3) прийоми додавання, якщо в сумі в розряді одиниць чи сотень одержуємо нуль, наприклад 376+414, 225+384; 

4) випадки віднімання, особливістю яких є те, що у зменшуваному число одиниць або число десятків дорівнює нулю, наприклад 503-122, 780-59; 

5) прийоми додавання, які характеризуються тим, що сума одиниць чи десятків більша десяти, наприклад 452+239, 127+182; 

6) випадки віднімання з переходом через розряд, наприклад 429-175, 453-227; 

7) прийоми додавання і віднімання, в яких є по два переходи через розряд, наприклад 358+274, 325-146.

На момент ознайомлення учнів з письмовими прийомами множення діти вже достатньо впевнено володіють усними прийомами множення, а тому їх слід переконати у доцільності введення нового способу множення. З цією метою необхідно вибрати для обчислення складний випадок усного множення трицифрового числа на одноцифрове, наприклад 2364 = (200 + 30 + 6) 4 = 200 4 + 30 4 + 6 4 = 800 + 120 + 24 = 944. Закінчивши обчислення, запитуємо учнів: чи зручно щоразу так виконувати множення? Після цього ознайомлення з письмовим прийомом можна провести по-різному відповідно до індивідуальних особливостей дітей. Для одних учнів слід провести бесіду за відповідним прикладом підручника 2133: яку дію слід виконати? - множення. Чому дорівнює перший множник? - 213. Скільки цифр він містить? – три. Скільки цифр використано для запису другого множника? – одну. Які розряди є у першому множнику? – розряди одиниць, десятків і сотень. Під яким розрядом записано другий множник? – під одиницями. З якого розряду розпочинатимемо письмове множення? – з одиниць. Що отримаємо, якщо 3 одиниці помножимо на 3? - 9 одиниць. Під яким розрядом запишемо одержаний результат? – під одиницями. Що будемо тепер множити на число 3? – десятки. Скільки одержимо десятків і де запишемо одержаний результат? – 3 дес., під десятками. Що будемо множити тепер на число 3? – сотні. Де запишемо результат? – під сотнями. Чому дорівнює добуток? – 639. Після цього учням пропонується виконати кілька прикладів на письмове множення з детальним поясненням, яке відповідно до індивідуальних особливостей повинне поступово скорочуватися.

Для інших школярів можна запропонувати розглянути відповідний приклад у підручнику і пояснити письмовий прийом множення. Якщо учні не зможуть зробити цього самостійно, то необхідно допомогти їм навідними запитаннями: яку дію слід виконати? – множення. Як записуємо множники? – один під одним, але другий множник записуємо під одиницями першого. Чому у добутку на місці одиниць одержали 9? – бо помноживши 3 одиниці на 3, одержимо 9 одиниць. Як отримали на місці десятків цифру 3? – один десяток помножили на 3 і отримали 3 десятка. Як отримали на місці сотень цифру 6? – дві сотні помножили на 3 і отримали 6 сотень. Після такого розв’язання можна запропонувати учням виконати кілька прикладів з коментуванням, а потім приклади можна розв'язувати самостійно.У міру засвоєння учнями алгоритму письмового множення пояснення можуть скорочуватися так: записуємо приклад. 2 од. помножити на 3 буде 6 од., які записуємо під одиницями. 8 дес. множимо на 3. Буде 24 дес. 4 записуємо під десятками, а 2 сот. запам’ятовуємо. 1 сот. множимо на 3. Буде 3 сот. та ще 2 сот. буде 5 сот. Отже, добуток дорівнює 546. Суть наступного скорочення полягатиме в тому, що учні можуть не називати розрядних одиниць. Вказані скорочення повинні застосовувати не зразу одночасно всі школярі, а воно повинне відбуватися поступово у відповідності з індивідуальними особливостями учнів. Разом з тим, вчитель повинен пам’ятати, що коли діти починають допускати помилки, то необхідно повернутися до детальніших пояснень. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики в начальных классах 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.