План

1. Розкриття змісту арифметичних дій множення та ділення. Прийоми табличного множення і ділення.

2. ТМО вивчення позатабличного множення і ділення чисел концентру «Сотня» і методика формування їх у молодших школярів.

3. ТМО вивчення виконання арифметичних дій в концентрах « Тисяча».

4. Прийоми усного множення та ділення в концентрах « Багатоцифрові числа».

1. Розкриття змісту арифметичних дій множення та ділення. Прийоми табличного множення і ділення.

Як же проводиться ознайомлення молодших школярів з дією множення? – на спеціально відведеному для цього уроці, коли вчитель пропонує розглянути малюнок підручника чи таблиці, на якому зображено кілька однакових за чисельністю груп предметів.

Вправи,які використовуються для формування уявлень школярів про конкретний зміст дії множення– аналіз системи вправ підручника та методичних посібників для вчителів свідчить, що з цією метою використовуються наступні завдання:

- заміни приклади на додавання прикладами на множення, наприклад 3+3+3+3 – які доданки в цьому прикладі? – однакові. Скільки таких доданків? – чотири. Чи можна замінити цей приклад на додавання прикладом на множення?Як це зробити? - 34.Що означає число 3 у цьому записі? – що кожний доданок дорівнює 3.Що показує число 4 у цьому записі? – що число 3 доданком взято 4 рази;

- заміни приклади на множення прикладами на додавання, наприклад: 24, 32, 73;

- розв'язування задач за малюнком з наступним записом представленої на ньому конкретної ситуації додаванням і множенням;

- прочитай приклади на множення і перевір відповіді додаванням, наприклад 26=12, 2+2+2+2+2+2=12. 

Як записати цей приклад у вигляді суми? - 2+2+2+2+2+2. Чому саме так записали результат? – бо перше число 2 показує, що доданком слід взяти число 2, а таких доданків буде 6;

- яке число береться однаковим доданком? Скільки разів повторюється доданок? 103;

- поставте потрібний знак =, <, >: 62*63, 2+2+2*23, 45*35, 36+3*37;

Як же проводиться ознайомлення молодших школярів з дією ділення? – з допомогою задачі на ділення на рівні частини (6 груш розклали порівну на 3 тарілки. Скільки груш поклали на кожну з тарілок?) чи задачі на ділення на вміщення (6 груш розклали по 3 на кожну тарілку). Після того, як учні розв’язали задачу практично, вчитель запитує: вчитель повідомляє: ця задача розв’язується з допомогою нової арифметичної дії, яку називають діленням, і показує як записується розв’язання задачі. Розв’язання таких задач будемо записувати так: 6:3=2 (гр.). Важливо, щоб відповідь до цієї задачі була записана так: по 2 груші. Далі вчитель повідомляє, що знак: (дві крапки) називають знаком ділення, а приклади на ділення будемо читати так: 6 поділити на 3 буде 2.

Вчитель при вивченні з учнями табличних випадків множення і ділення – вивчення напам’ять відповідних таблиць.Використовувати наступну систему вправ:

- вправи, в яких вимагається знайти та виправити помилкові результати: 98=78, 63:7=8, 99=89;

- а) випишіть усі приклади із вказаною відповіддю чи випишіть і розв’яжіть приклади, відповідь у яких однозначне число; б) замість зірочки поставити потрібний знак або поставити пропущені знаки =, <, > тощо);

- виконайте дії і порівняйте одержані результати, або виконайте дії і порівняйте приклади у кожному стовпчику;

- вправи, в яких слід: а) обчислити і знайти відповіді серед запропонованих; б) виконати дії у стовпчиках і виписати всі відповіді у рядок так, щоб при цьому отримати задану послідовність чисел; в) розв’язати колові приклади; г) розв’язати приклади, розміщуючи їх так, щоб початок кожного наступного і відповідь попереднього були однаковими.

Методичні підходи існують до розгляду табличних випадків множення. Як відомо, одним з основних завдань вчителя при розгляді табличних випадків множення є створення умов для запам’ятовування учнями таблиць напам’ять.

Аналогічно будуються таблиці множення чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Після того, як складено відповідну таблицю множення, розпочинається робота з її заучування напам’ять. З цією метою використовується, як свідчить аналіз системи вправ підручника і методичних посібників для вчителів, така система вправ:

1) завдання, які виконуються з використанням відповідної таблиці множення,до яких відносяться:

- вправи виду “Користуючись таблицею, розв’яжіть приклади: 35+10, 36-5 тощо”;

- вправи на розв'язування текстових задач з використанням відповідної таблиці, наприклад: “У кожній вазі стояло по три жоржини. Скільки жоржин у п’яти вазах?”;

2) завдання, основним призначенням яких є створення умов для запам’ятовування учнями відповідних таблиць і до яких відносять:

- вправи на читання відповідної таблиці з наступним використання її для перевірки правильності розв’язання прикладу, наприклад: “Прочитайте таблицю множення числа 4 і поясніть, як дізналися, що 46=24”;

- вправи на читання представленої таблиці за поданим зразком, наприклад: “Прочитайте таблицю множення числа 3 за поданим зразком”;

- вправи на відтворення з пам’яті відповідної таблиці, розпочинаючи її з найменшого числа, з найбільшого числа, з вказаного випадку тощо;

- вправи на відтворення з пам’яті відповідної таблиці множення, наприклад: “Відтворіть з пам’яті таблицю множення числа 8”;

Який же порядок вивчення таблиць множення і ділення? – аналіз нині діючих підручників з математики для початкових класів М.Богдановича та програми з математики для І-ІУ класів свідчить, що там дотримуються такої послідовності розгляду матеріалу:

- розкриття конкретного змісту дії множення;

- складання таблиці множення числа 2;

- розкриття конкретного змісту дії ділення;

- вивчення зв'язку між діями множення і ділення;

- складання таблиці ділення на 2;

- складання таблиці спочатку множення, а через кілька уроків – ділення на 3,4,5,6,7,8,9.

Випадки множення чисел 0, 1 і 10 розкриваються на основі конкретного змісту дії множення як додавання однакових доданків. Вчитель пропонує дітям знайти добуток 1•5. Якщо діти незапропонують спосіб обчислення 1•5=1+1+1+1+1, то вчитель попросить їх замінити приклад на множення прикладом на додавання. Отже, діти отримають 1•5=5. Після цього вчитель повинен запропонувати дітям відповісти на запитання: чому дорівнював перший множник? – 1. Чому дорівнював другий множник? – 5. Що можна сказати про другий множник і одержаний добуток? – вони однакові. Що ми одержали при множенні 1 на число 5? – число 5. (тут вчителеві дуже важливо уточнити: при множенні одиниці на 5 у добутку дістанемо 5, тобто число, на яке множили.Пізніше важливо узагальнювати висновок у формі: при множенні одиниці на будь-яке число у добутку дістанемо число, на яке множили). Аналогічно розглядається кілька прикладів виду 1•4, 1•3, 1•8, 0•2, 0•5, 0•9 тощо

Як же вводяться випадки ділення на 1 і випадки ділення рівних чисел? – на індуктивнійоснові з використанням зв'язку між діями множення і ділення. Пропонуємо учням з прикладу на множення 1•7=7 скласти два приклади на ділення. Якщо школярі не зможуть зробити цьогосамостійно, то проводимо таку роботу: як знайти другий множник 7? – слід 7:1. Який приклад на ділення при цьому дістанемо? – 7:1=7. Чому дорівнює ділене? – 7. Чому дорівнює дільник? – 1. Що дістанемо, якщо ділене 7 поділимо на дільник, що дорівнює 1? – одержимо число, що дорівнює 7, тобто діленому. Розглянувши аналогічно кілька таких самих прикладів, пропонуємо учням сформулювати загальне правило: при діленні будь-якого числа на одиницю дістанемо це саме число. Це правило узагальнюється у вигляді символічного запису а:1=а. Аналогічно одержується правило і символічний запис а:а=1. Так само вводиться правило ділення нуля на будь-яке число та відповідний символічний запис 0:а=а.В математиці ділити на нуль не можна, бо не можна, наприклад, 6 поділити на 0, адже не існує такого числа, при множенні якого на 0 дістанемо 6. Отже, будемо користуватися правилом: ділити на нуль не можна.

Щоб помножити число на 10, треба до нього справа приписати один нуль. 2. Щоб поділити кругле число на 10, треба в ньому відкинути справа один нуль.

Після того, як школярі засвоїли правило ділення на 10, їм слід запропонувати вправи такого типу:

1) як зміняться числа 1000, 2000, 5000, 70000, якщо у їхзаписівідкинути справа один нуль? Два нулі? Три нулі?;

2) запиши числа 4000, 40000, 400000 у вигляді добутків, одним з множників якого є число 10;

3) дано числа 8750, 9741, 9000, 8300, 5724, 51320. Випиши числа, які без остачі діляться на 10. Запиши з ними можливі приклади на ділення на 10;

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики в начальных классах 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.