План

1. Послідовність в роботі над шрифтовою композицією

2. Методичні особливості та критерії оцінювання результатів роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва

3. Основні завдання повинні вирішуватися в процесі сприйняття мистецтва.

4. Основні етапи дидактичної структури та особливості уроків образотворчого мистецтва різних типів.

5. Засоби виховного впливу уроків образотворчого мистецтва.

6. Послідовність зображення натюрморта (з 2-3 предметів)

7. Основні різновиди уроків образотворчого мистецтва (за домінуючою ціллю; за стадією засвоєння навчального матеріалу; за формою організації роботи на уроці).

8. Виконання попередніх ескізів та «кадрування» за допомогою «видошукача» як ефективний спосіб вибору формату та розміру композиції в зображенні з натури

9. Відтворення явища наочної перспективи у зображенні закритого простору (інтер`єр). Особливості побудови кутового інтер’єру.

1. Послідовність в роботі над шрифтовою композицією

Шрифт - це надзвичайно своєрідне мистецтво. По-перше, він має умовний, знаковий, а чи не образотворчий характер. По-друге, шрифтова композиція як розглядається повністю, а й читають певному порядку, рядок по рядку, згори донизу й зліва направо. Будь-яка напис має певну динаміку і послідовність, розгорнуту у просторі, а й, якщо так висловитися, у часі.

Усе це робить композицію шрифту із зображенням дуже специфічною, відрізняє його від більшості видів декоративного і образотворчого мистецтва. Проте ці мистецтва постійно зіштовхуються, з'єднуються в композиціях синтетичного характеру, де шрифт, орнамент і предметне зображення виявляються частинами єдиного цілого, живуть разом і заважають одна одній.

Щоб створити ескіз декоративно-шрифтової композиції потрібно дотримуватись такої послідовності:

1. Знайти співвідношення шрифтової частини з полями та всім аркушем.

2. Визначити розмір букв та інтервалів між ними.

3. Промалювати букви з урахуванням вибраного шрифту.

4. Знайти основні пропорції мотиву візерунка, орнаменту (геометричного, рослинного).

5. Перенести малюнок з аркуша в клітинку на оригінал (за допомогою легкого передавлювання через затушований олівцем зворотний 6ік аркуша в клітинку, поклавши його на оригінал).

6. Виконати остаточний ескіз. Перевірити та опрацювати його.


2. Методичні особливості та критерії оцінювання результатів роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва

Перевірка знань учнів — складова частина навчального процесу. Вона позитивно впливає на засвоєння програмного матеріалу, сприяє поліпшенню організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищує їх відповідальність за якість навчання.

В процесі навчання контроль потрібний насамперед вчителю. Для того щоб проаналізувати, наскільки успішно засвоюється навчальний матеріал, виявити і ліквідувати прогалини у знаннях учнів. Роль контролю зумовлена тим, що він служить засобом здійснення зворотних зв'язків.

При управлінні процесом навчання контроль знань проводиться для того, щоб встановити готовність учнів до сприйняття нових знань. Важливо виявити якість засвоєних знань, встановити, які одержані уміння та навички практичної діяльності; виявити, наскільки ефективні методи та організаційні форми навчання, що використовувались, якщо необхідно, прийняти відповідні заходи щодо їх корекції.

Поряд із контролем якості навч слід розглянути і оцінку, яка має два аспекти: 1) оцінка як процедура оцінювання якої-небудь дії (діяльності); 2) оцінка як вираження балах, а також в оцінних судженнях вчителя ступеня засвоєння учнями ЗУН, встановлених програмою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу:

- І рівень (1-3 бали) — початковий (пізнавальний), на якому учень розпізнає та відтворює окремі факти, елементи об'єктів при повторному сприйнятті раніше засвоєної інформації про них, або дій з ними.

- II рівень (4-6 балів) — середній, на якому учнем здійсн. репродуктивна дія (копія) шляхом самостійного відтворення і застосування інформації про раніше засвоєну основу для виконання відомої дії у типовій ситуації.

- III рівень (7-9 балів) — достатній (конструктивно-варіативний). У цьому випадку відб. суб'єктивно нова інформація в процесі самостійної побудови.

- IV рівень(10-12 балів) - високий (творчий). Результатом д-ті є самостійне конструювання орієнтаційної основи дії (знання-трансформації).

При оцінюванні практичних робіт необхідна комплексна оцінка, яка містить такі критерії за якістю: розкриття та відповідності теми, що вивчається;наявність ідеї та образу, що розкривається;якість композиції, відповідно до вивчених правил та закономірностей;якість володіння засобами та техніками образотворчого мистецтва, на які був націлений навчальний матеріал.


3. Основні завдання повинні вирішуватися в процесі сприйняття мистецтва.

Завдання в процесі сприймання мистецтва:

1) розвиток художнього сприймання, здатності отримувати естетичну насолоду від творів образотворчого мистецтва, краси навколишнього світу;

2) формування у школярів відчуття і розуміння художніх засобів виразності - колориту, форми, простору, композиції, а також засвоєння художніх технік та мистецької термінології;

3) формування навичок сприймання, оцінки та інтерпретації художнього образу у творах мистецтваздатності до співпереживання (емпатії), здійснюється на матеріалі шедеврів національного та світового образотворчого мистецтва.

4) розширення уявлень дітей про єдність природи і мистецтва.

5) формування знань та уявлень про мистецтво, виражальні засоби, роль художнього образу;

6) розвиток специфічних для художньо-творчого процесу універсальних якостей особистості (уяви, фантазії, зорового сприйняття, спостережливості, асоціативного мислення, просторових уявлень і сенсорних здібностей).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания изобразительного искусства 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.