План

1. Охарактеризувати форми організації навчання дітей елементам математики

2. Показати роль гри у навчанні дітей дошкільного віку елементам математики.

3. Охарактеризувати поняття «Множини». Операції над множинами.

1. Охарактеризувати форми організації навчання дітей елементам математики

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу

використовуються такі основні форми організації дітей:

спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна

діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження,

екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо.

Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від

віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Гра широко використовується у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (будівельно-конструктивні, та іграм з правилами (дидактичні, інтелектуальні).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Ігри поділяються:

За характером використовуваного матеріалу дидактичні ігри умовно діляться на:

ігри з предметами,

настільно-друковані ігри,

словесні ігри.

Усі дидактичні ігри можна розділити на кілька груп:

1. Гра з цифрами і числами

2. Гра-подорож у часі

3. Гра на орієнтування в просторі

4. Гра з геометричними фігурами

5. Гра на логічне мислення

Самостійна діяльність дітей організовується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня.

Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота з дітьми

форма проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовується з метою активізації пасивних дітей,

додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

Заняття. На перших етапах свого розвитку дошкільна педагогіка вбачала у заняттях можливість чимось зайняти дітей: іграшкою, розповіддю, малюванням. Пізніше головним змістом занять стали дидактичні ігри, вправи з дидактичним матеріалом, самостійна художня діяльність та ін. На сучасному етапі утвердився погляд на заняття як на форму впливу вихователя на дітей, виконання передбачених програмою завдань, тобто як на особливу форму організації навчання.

Заняттю властиві такі ознаки

— реальні можливості дітей активно засвоювати передбачені програмою знання і вміння;

— постійний склад дітей усієї вікової групи;

— провідна роль педагога, який визначає тему, завдання і зміст заняття, підбирає методи і прийоми, організовує й оцінює пізнавальну діяльність дітей, спрямовує їх на використання набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.

Заняття є формою педагогічного впливу, яка поєднує розвивальний і виховний ефекти навчання, формує у дітей уміння активно засвоювати знання і творчо використовувати їх за безпосередньої участі педагога, що сприяє набуттю досвіду спільної діяльності з дорослим і однолітками.

Заняття — форма дошкільного навчання, за якої вихователь, працюючи з групою дітей у встановлений режимом час, організовує і спрямовує пізнавальну діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

Класифікація занять

1. За змістовими напрямами освітньої роботи.

з мовленнєвого розвитку;

ознайомлення з елементами грамоти;

ознайомлення з навколишнім світом та природою;

формування елементарних математичних уявлень;

образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація, конструювання);

фізичної культури;

музичного виховання тощо.

2. З позиції спрямованості змісту

- односпрямовані або предметні (з однієї галузі знань в межах певного виду діяльності; дозволяють системно й послідовно формувати знання, уміння і навички з окремих сфер пізнання, у певних специфічних видах діяльності, ставлення, оцінки, інтереси, які потім ляжуть в основу самостійної дитячої діяльності та життєвої компетентності)

- різноспрямовані або міжпредметні (поєднують у собі різні галузі знань і види діяльності; носять інтегрований або комплексний характер, чим і забезпечується взаємопроникнення елементів одного виду діяльності, змістового напряму в інший - в інтегрованих заняттях, а також їх поєднання, чергування - у комплексних заняттях)

3.За дидактичними цілями

на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь;

на закріплення знань і раніше отриманих умінь, систематизацію накопиченого досвіду;

змішані — заняття, що поєднують повідомлення нових знань, формування нових умінь із повторенням, закріпленням, систематизацією і застосуванням набутих знань, умінь, навичок.

 підсумково-контрольні заняття, які можна проводити періодично в кінці певного часового періоду (кварталу, півріччя, року) або в кінці вивчення з малюками певної теми (при тематичному підході до планування й реалізації програмового змісту).

4.За способом організації дітей

 фронтальні (загально-групові), що проводяться одразу з усією групою дітей;

підгрупові (в окремих методичних джерелах їх називають груповими), для яких організують по 8—15 дітей, розділяючи групу на дві підгрупи. Підгрупи слід формувати, орієнтуючись на інтереси, ситуативні бажання, здібності, інші суб'єктивні й об'єктивні чинники;

індивідуально-підгрупові (або індивідуально-групові), на яких об'єднують по 4 —8 дітей, чим забезпечують можливість здійснення диференційованого й індивідуального підходів;

 Індивідуальні, які проводяться і з окремими дітьми, і з маленькими підгрупами по 2 — 4 особи, якщо ці діти потребують індивідуальної навчально-розвивальної роботи однакової чи подібної спрямованості.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей.

Гурткова робота проводиться в другу половину дня на основі авторської програми.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.