План

1. Мета, завдання та предмет курсу „Образотворче мистецтво з методикою викладання”

2. Історія розвитку сучасної методики образотворчого мистецтва

3. Роль принципів дидактики у навчально-виховному процесі з образотворчого мистецтва

4. Педагогічні умови навчання образотворчого мистецтва.

5. Методологічні засади викладання образотворчого мистецтва у початковій школі.

6. Поняття про методи навчання образотворчого мистецтва та їх класифікація

7. Зміст методів навчання образотворчого мистецтва за джерелом передачі та характером сприйняття інформації

1. Мета, завдання та предмет курсу „Образотворче мистецтво з методикою викладання”

Обр мист з метод викл – це педагогічна наука, адже предметом її дослідження є процес формування обр знань, умінь та навичок в умовах навчання дітей у поч шко. Обр мист з метод викл в поч кл визначає основи обр грамоти для учнів 1-4 кл і пропонує ефективні методи, прийоми і форми організації процесу естетичного виховання молодших школярів, формування у них емоційно-ціннісного ставлення до себе, навколишнього світу і творів мистецтва.

Предмет курсу: зміст, форми організації навчально-виховного процесу та метод викладання обр мист у поч кл.

У курсі „Обр мист з метод викл” висвітлюється мета, завдання і зміст вивчення обр мист. Розкриваються засоби, методи, прийоми навчально-виховної діяльності учнів на уроках обр. мист. у поч. шк, форми організації естетичного виховання молодших школярів в позакласній, позаурочній роботі та засоби підвищення ефективності навчально-виховної роботи з обр мист. Центральне місце навчальної дисципліни „Обр мист з методикою викладання” займають питання формування в учнів поч кл кольорознавчих, композиційних знань, умінь і навичок, вміння передавати форму об’єктів навколишнього світу, об’єм та простір. Дані знання, вміння і навички формуються в процесі опанування різних видів образотворчої діяльності: малювання на площині, декоративно-прикладної діяльності, аплікації, ліплення, художнього конструювання з паперу.


2. Історія розвитку сучасної методики образотворчого мистецтва

Обр мист з метод викл має свою історію, традиції та перспективи. Становлення цієї галузі педагогічної науки з найдавніших часів до сучасності досить ґрунтовно висвітлено у великій кількості наукових мистецтвознавчих, педагогічних та історичних праць.На початку ХХ століття в Україні вчителів мистецького фаху готували у багатьох учительських інститутах: Глухівському (1874), Київському (1910), Вінницькому (1912), Миколаївському (1913), Полтавському (1914), Одеському (1915), Чернігівському (1916). А з 30-х років ХХ століття з’явилися і десятирічні художні школи. Основними складовими мистецької освіти визначалися знання з теорії та історії різних видів мистецтва та уміння і навички щодо художньо-практичної діяльності.

Дидактичною базою такої підготовки у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття були матеріали та напрацювання відомих вчених та фахівців з „художньої педагогіки”: Й.Песталоці, А.Сапожнікова, А.Скіноя, Л.Тедда, П.Чистякова, роботи Р.Штейнера (засновника „вальфдорської” педагогіки), М. Монтесорі (авторки ідеї „раннього розвитку і вільного виховання дитини”), А.Бакушинського (розробника теорії „розвитку вільної творчості дитини”);Є.Шорохова, Б.Юсова.

Відомо, що з 20-х років ХХ століття найпоширенішими стали два напрямки методики викладання образотворчого мистецтва:

1) методика „комплексного навчання малювання” В.С.Кузін, М.Ф.Солом'яний, М.А.Кириченко, О.Я.Боровиков,);

2) методика „розвитку вільної творчості дитини” (А.В. Бакушинський, Г.В.Лабунська, В.Є.Пестель, І.П.Глінська, О.Є.Ковальов).

Прибічники „комплексного” напрямку розробляли методику викладання образотворчого мистецтва у вигляді низки комплексних тем („Природа”, „Наше місто”, „Охорона здоров'я”), відповідно до яких і структурувався та наповнювався зміст навчальної діяльності школярів: „малювання з натури”, „малювання на теми”, „декоративне малювання” та „бесіди про образотворче мистецтво”. Особливого значення у такій методиці надавалося (за висновками Б.П.Юсова) опануванню „технічного образу” через навчально-технічний рисунок на шкоду „художньому образові” через естетичне сприймання та образотворчість. Такий підхід призвів до спрощення творчого шкільного предмета „Обр мист”.

Іншою є сутність методики „розвитку вільної творчості”, яка полягає в актуалізації чуттєвих та творчих можливостей учнів в умовах загальноосвітньої школи. Представником методики „розвитку вільної творчості дитини” був А.В.Бакушинський, який в період становлення вітчизняної педагогіки мистецтва закликав до створення належних умов для „свободи дитячої художньої уяви та творчості”.

За найпершими варіантами цих нових методик зміст уроків та види діяльності учнів структурувалися в трьох напрямках: „зображення на площині”, „зображення в об'ємі” та „сприймання мистецтва”. В процесі широкомасштабного впровадження (на теренах всіх республік колишнього Радянського Союзу та, зокрема, в Україні) вони були удосконалені таким чином, що навчальна та художньо-творча діяльність учнів набула нового змістового наповнення за такими умовними напрямками: „колір”, „форма”, „композиція”, „простір та об'єм”, „сприймання дійсності”, „сприймання творів мистецтва”. Протягом майже тридцяти останніх років було детально розроблено, експериментально перевірено та впроваджено в практику широке коло різних програм, посібників, підручників. Послідовники згаданих методик працюють сьогодні в Україні. Серед них: Л.В.Бичкова (м.Полтава), Л.М.Любарська (м.Одеса) та багато інших. У зв'язку з цим існують обґрунтовані сподівання на позитивні зміни у змісті та методичному забезпеченні уроків обр мист в поч кл, де предмети художньо-естетичного циклу мають неабиякий вплив на формування особистості дитини.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изобразительного искусства 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.