План

1. Зміст підготовки майбутнього вчителя. Кредитно-трансферна система організації навчального процесу.

2. Етапи професійного педагогічного спілкування.

3. Педагогічні здібності: загальні та спеціальні.

4. Право та обов’язки сучасного педагога.

5. Загальна характеристика середнього загальноосвітнього навчального закладу. Закон України «про загальну середню освіту»

6. Кодекс професійної етики педагога.

3. Педагогічні здібності: загальні та спеціальні.

Загальні здібності - такі індивідуальні властивості особистості, які забезпечують відносну легкість і продуктивність в оволодінні знаннями і здійсненні різних видів діяльності;

Спеціальні здібності - система властивостей особистості, які допомагають досягти високих результатів у якій-небудь галузі діяльності. Спеціальні здібності органічно пов'язані із загальними.

Сьогодні вивчення здібностей ведеться з різних сторін:

- В загально психологічним плані виявляється їх суспільно-історична сутність;

- Вивчається їх розвиток у конкретних видах діяльності;

- Вивчаються загальні механізми формування здібностей.

Для того, щоб успішно справлятися з своєю роботою, педагог повинен мати неабиякі загальні і спеціальні здібності. До числа загальних здібностей входять ті, які визначають високі результати в будь-якій людській діяльності, а до спеціальних відносяться ті, від яких залежить успіх саме педагогічної діяльності, навчання і виховання дітей. На загальних здібностях ми зупинятися не будемо, оскільки вони пов'язані не тільки з педагогічною діяльністю, а спеціальні здібності розглянемо докладніше. До них можна віднести:

— здатність бачити і відчувати, чи розуміє вивчається матеріал, що вчиться, встановлювати ступінь і характер такого розуміння;

— здатність самостійно підбирати учбовий матеріал, визначати оптимальні засоби і ефективні методи навчання;

— здатність по-різному висловлювати, доступним чином пояснювати один і той же учбовий матеріал з тим, щоб забезпечити його розуміння і засвоєння тими, що всіма вчаться;

— здатність будувати навчання з урахуванням індивідуальності вчаться, забезпечуючи швидке і глибоке засвоєння ними знань, умінь і навиків;

— здатність за порівняно короткий термін добиватися засвоєння значного об'єму інформації, прискореного інтелектуального і етичного розвитку всіх вчаться;

— здатність правильно будувати урок, удосконалюючи свою викладацьку майстерність від заняття до заняття;

— здатність передавати свій досвід іншим вчителям і у свою чергу вчитися на їх прикладах;

— здібність до самонавчання, включаючи пошук і творчу переробку корисної для навчання інформації, а також її безпосереднє використовування в педагогічній діяльності;

— здатність формувати у учнів потрібну мотивацію і структуру учбової діяльності (навчання).

Особливий клас спеціальних педагогічних здібностей складають здібності до виховання дітей. Серед них як головні можна виділити наступні:

1. Здатність правильно оцінювати внутрішній стан іншої людини, співчувати, співпереживати йому.

2. Здатність бути прикладом і зразком для наслідування з боку дітей в думках, відчуттях і вчинках.

3. Здатність викликати у дитини благородні відчуття, бажання і прагнення ставати краще, робити людям добре, добиватися високих етичних цілей.

4. Здатність пристосовувати виховні дії до індивідуальних особливостей виховуваної дитини.

5. Здатність вселяти в людину упевненість, заспокоювати його, стимулювати до самоудосконалення.

6. Здатність знаходити потрібний стиль спілкування з кожною дитиною, добиватися того, що його розташовує і взаєморозуміння.

7. Здатність викликати до себе пошану з боку виховуваного, користуватися неформальним визнанням з його сторони, мати авторитет серед дітей.


4. Право та обов’язки сучасного педагога.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

- придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства;

- одержання службового житла;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

2. Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

- готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания и педагогика высшего образования 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.