План

1. Наукова організація праці студента ВНЗ

2. Участь студентів ВНЗ у науково-дослідній роботі. Теорія і практика.

3. Методика підготовки студента до лекції, практичного та семінарського заняття

4. Мета і завдання початкової ланки сучасного загальноосвітнього навчального закладу

5. Характеристика способів виховання

6. Модернізація вищої освіти в Україні і Болонський процес.

3. Методика підготовки студента до лекції,практичного та семінарського заняття

Лекція - основний вид навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначена для викладання теоретичного матеріалу. Обсяг лекцій визначається навчальним планом, а тематика - робочою навчальною програмою дисципліни. До читання лекцій залучаються професори, доценти кафедр та досвідчені викладачі. Лекції повинні попереджати практичному (семінарському) заняттю з даної теми. Як правило, лекції проводяться на потоці (у складі декілька академічних груп). Кожний лектор перед початком відповідного семестру зобов’язаний подати завідувачу кафедри складений ним конспект лекцій відповідної дисципліни (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом.

Практичне заняття - вид навчального заняття, яке проводиться з метою засвоєння окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуванню вмінь і навичок їх практичного застосування. На практичному занятті студенти розширюють, поглиблюють і деталізують знання, отримані на лекціях і під час самостійної роботи та підвищують рівень засвоєння навчального матеріалу, розвивають наукове мислення та усне мовлення.

Практичне заняття проводиться одним викладачем з академічною групою, по окремим дисциплінам з половиною академічної групи.

Семінарське заняття - вид навчального заняття на якому викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. На семінарах розвивається творча самостійність студентів, поглиблюється їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховується педагогічний такт, розвиваються культура мовлення, вміння та навички публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття проводяться одним викладачем з однією академічною групою.

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, вiдведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому рiвнi. Одиницями навчального часу студента є академiчна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рiк.

Навчальний семестр - це складова частина навчального часу студента, що закiнчується пiдсумковим семестровим контролем. Тривалiсть семестру визначається навчальним планом.

Згідно Закону України “Про вищу освіту” навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється в таких формах здiйснюється у таких формах: навчальнi заняття, виконання iндивiдуальних завдань, самостiйна робота студентiв, практична пiдготовка, контрольнi заходи.

Основними видами аудіторних занять в інституті є:

- лекція;

- лабораторне, практичне, семінарське


4. Мета і завдання початкової ланки сучасного загальноосвітнього навчального закладу

Серед загальнолюдських завдань виховання є одне завдання, яке виражає найвище призначення виховання – забезпечення кожній людині можливості всебічного і гармонійного розвитку. Достатньо чітке його формулювання зустрічаємо вже у філософів і педагогів-гуманістів епохи Відродження, але свої витоки воно бере з античних філософських вчень.

Головним завданням початкової ланки сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожного учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчально-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи.

Основною метою домашніх завдань є:

закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці;

підготовка до засвоєння нового матеріалу;

формування в дітей уміння самостійно працювати;

розвиток їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания и педагогика высшего образования 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.