План

1. Творчий характер діяльності педагога дошкільного навчального закладу

2. Педагогічна майстерність і шляхи оволодіння нею

3. Суспільна значущість професії педагога. Функції, вимоги, критерії оцінки діяльності.

4. Суть, зміст, етапи програми професійного самовиховання педагога

5. Програма практичної діяльності студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі

6. Вимоги вчителя, як до людини, фахівця і працівника

1. Творчий характер діяльності педагога дошкільного навчального закладу

У сфері сучасної парадигми освіти формування творчих умінь особистості фахівця, є нагальною потребою сьогодення. Разом з тим, реалізація цього завдання особистісно-орієнтованого навчання обумовлена низкою протиріч між:

 • потребою сучасної теорії і практики дошкільної освіти та станом ступеневої підготовки майбутніх вихователів до творчої професійної діяльності (Г. Бєлєнька);
 • динамікою творчого розвитку особистості студента й відсутністю системи його психолого-педагогічного супроводу;
 • сензитивністю дошкільного віку до прояву творчості та не сформованістю творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів;
 • бажанням працювати творчо та труднощами у застосуванні знань і умінь у нових умовах (В. Андрущенко, Р. Вайнола, М. Лазарєв, Л. Мільто, В. Хомич та ін.), відсутністю системи формування творчих умінь образотворчого характеру.
 • Як підкреслюють науковці, саме оволодіння навичками та творчими вміннями в процесі образотворення сприяє виникненню переживань, задоволенню потреб особистості в пізнанні нового та розумінні дійсності, що в свою чергу активізує творчу діяльність людини. Проаналізувавши сутність понять „уміння”, „педагогічні уміння”, „творчі уміння” ми спробували дати визначення поняття ”творчі уміння образотворчого характеру” та класифікувати їх. На нашу думку, творчі уміння образотворчого характеру - це комплексна система дій, спрямована на створення візуальних образів, які відрізняються оригінальністю та суб’єктивною новизною, шляхом творчого використання знань та навичок в мінливих умовах під керівництвом свідомості.

  Творчі уміння характеру за змістом і особливостями педагогічної діяльності бувають:

 • уміння генерувати ідеї, висувати гіпотезу дослідження, фантазувати та уявляти;
 • уміння переносити набуті знання у нові проблемні ситуації;
 • уміння виявляти протиріччя, спроможність долати інерцію мислення;

 • 2. Педагогічна майстерність і шляхи оволодіння нею

  Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної діяльності. Ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді. Розглядається як вияв власного «Я» у професії, як самореалізація Особистості вчителя в педагогічній діяльності, тому визначається як вища, творча його активність, що передбачає довільне використання методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній ситуації навчання та виховання. Така доцільність є результатом засвоєння системи знань і уявлень про закони навчання, технології розвитку дитини, а також індивідуальні особливості педагога, його спрямованість, здібності та психофізичні дані.

  Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, творчість (оригінальність).

  Шляхи оволодіння педагогічною майстерністю:

  Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя - Тільки оволодіння педагогічною теорією і психологією, що пояснюють основні механізми педагогічної діяльності, може гарантувати студенту його перетворення через кілька років роботи в школі у вчителя-майстра. Звідси задачі, що встають перед студентом: систематично працювати над поглибленням знань по психології і педагогіці, активніше формувати свою теоретико-пізнавальну спрямованість і потребу в оволодінні педагогічною теорією.

  Значення прикладних знань і навчань в удосконалюванні педагогічної майстерності - Доведено, що вчитель тим більше успішно здійснює професійну діяльність, тим легше опановує дитячим колективом, завойовує в нього довіру, чим більше в нього знань, навичок, умінь, що безпосередньо не відносяться до професії вчителя. У сучасних умовах студент здобуває їх, займаючись у різних наукових кружках і відділеннях факультету суспільних професій. Формування майстерності, як відзначають дослідники, проходить по трьох взаємно зв'язаних етапах. Перший – ознайомлення з літературою по даному питанню, з теоретичними роботами по педагогіці і психології, прослуховування лекцій фахівців і досвідчених вчених. Другий – складання плану по удосконалюванню педагогічної майстерності: висування гіпотез, вивчення передового досвіду своїх колег, спостереження, показові уроки, обговорення уроків і т.д. Третій – безпосереднє впровадження у власну практику результатів наукових досліджень і передового досвіду, самовиховання й удосконалення прийомів роботи, відпрацьовування потрібних умінь, перевірка ефективності застосовуваних методів навчання і виховання і т.д.

  А.С.Макаренко стверджував, що учні простять своїм вчителям і строгість, і сухість, і навіть причепливість, але не простять поганого знання справи. Вирішує питання майстерність, заснована на умінні, на кваліфікації.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 13

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Методика преподавания и педагогика высшего образования 3

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.