План

1. Особливості навчально-виховної роботи в сільському дошкільному закладі.

2. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами

3. Професіограма педагога дошкільного навчального закладу

4. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України

5. Роль педагогічних практик у підготовці майбутнього педагога дошкільного навчального закладу

6. Ерудиція і культура сучасного вчителя

5. Роль педагогічних практик у підготовці майбутнього педагога дошкільного навчального закладу

Важливою соціально-психологічною умовою й обов’язковою складовою навчального процесу у вищих навчальних закладах є педагогічна практика, що розглядається як: 1) підсистема фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, яка передбачає творчу реалізацію науково-теоретичних знань і практичних навичок у педагогічній діяльності; 2) аналог професійної діяльності вихователя, де осмислюються педагогічні явища, факти, закономірності, принципи навчання та виховання, відбувається оволодіння професійними вміннями та досвідом практичної діяльності; 3) ефективний засіб формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

Необхідність подолання виявлених суперечностей, недостатнє опрацювання зазначеної проблеми в теоретичному та методичному плані, об’єктивна потреба педагогічної практики в її розв’язанні зумовили вибір теми дослідження: „Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження входило до тематичного плану науково-дослідних робіт Слов’янського державного педагогічного університету як складова проектів „Гуманізація навчально-виховного процесу” (протокол № 3 засідання вченої ради Слов’янського державного педагогічного інституту від 28.11.2002 р.). Тему дослідження затверджено вченою радою Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 6 від 25 січня 2007 р.) та погоджено рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 8 від 30 жовтня 2007 р.).

Мета дослідження педагогічної практики полягає в розробці, науковому обґрунтуванні й експериментальній перевірці моделі формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики.

Згідно з поставленою метою дослідження визначено завдання:

1) здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми професійно-практичної підготовки майбутніх педагогів;

2) виявити сутність, структуру, зміст, критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів;

3) схарактеризувати сутність, мету, завдання, принципи, функції, види та зміст педагогічної практики як засобу формування професійної компетентності майбутніх фахівців;

4) теоретично обґрунтувати модель формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики та оцінити її ефективність.


6. Ерудиція і культура сучасного вчителя

Успішне вирішення завдань національного виховання безпосередньо пов'язане з удосконаленням підготовки педагогів, їх професійної майстерності, ерудиції і культури. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини, як професія педагога, вчителя, вихователя. Педагог зобов'язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури; прагнути до втілення в собі людського ідеалу.Особливі професійні і суспільні функції учителя, необхідність бути завжди на виду у найоб'єктивніших суддів — своїх вихованців, зацікавлених батьків, широкої громадськості пред'являють підвищені вимоги до особистості учителя, його морального обличчя. Вимоги до вчителя – це імперативна система професійних якостей, які визначають успішність педагогічної діяльності.

Практична педагогічна діяльність лише наполовину побудована на раціональних технологіях, друга її половина - мистецтво. Тому перша вимога до професійного педагога – наявність педагогічних здібностей. При цьому виникає питання: чи існують спеціальні педагогічні здібності? Відомі знавці педагогічної праці дають позитивну відповідь.

Педагог — це завжди великий трудівник. Тому найважливішими професійними якостями педагога мусять бути визнані:працелюбство, працездатність, дисциплінованість, уміння визначити мету, вибрати шляхи її досягнення, організованість, наполегливість, систематичне і планомірне підвищення свого професійного рівня, відповідальність прагнення постійно підвищувати якість своєї праці.Любов до своєї професійної праці — якість, без якої не може бути педагога. Складовими цієї якості є добросовісність і самовідданість, радість при досягненні виховних результатів, постійно зростаюча вимогливість до себе, до своєї педагогічної кваліфікації.

Особливість сучасного вчителя, вихователя в значній мірі визначається його ерудицією, високим рівнем культури. Той, хто хоче вільно орієнтуватися в сучасному світі, повинен багато знати. Ерудований педагог повинен бути і носієм високої індивідуальної культури. Учитель завжди є наочним зразком для учнів, своєрідним еталоном вчинків і поведінки.

Ідеальний педагог мусить володіти такими якостями: спеціаліст, працівник, людина.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания и педагогика высшего образования 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.