План

1. Охарактеризуйте методику використання опорних конспектів на уроках історії

2. З’ясуйте роль і місце самостійної роботи

3. Вкажіть методичні особливості використання портретів державних та історичних діячів в процесі вивчення історії.

4. Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання.

5. Вкажіть основні принципи підбору фактичного матеріалу до уроку історії

6. Вкажіть особливості організації та методики проведення лабараторно-практичних робіт на уроках історії

7. Визначте особливості вивчення історії рідного краю в процесі викладання історичних дисциплін

8. Визначте методичні особливості розвитку в учнів вміння здійснювати самостійний науковий пошук

9. Дайте характеристику сучасному уроку історії

7. Визначте особливості вивчення історії рідного краю в процесі викладання історичних дисциплін

Мета організації краєзнавчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах - сприяти усвідомленню думки, що історія України починається з історії роду, регіону; вихованню шанобливого ставлення до історії рідного краю, прагненню його досліджувати, зберігати пам'ять про нього. Всі ці дії в комплексі з навчально-пізнавальною діяльністю на уроках історії сприятимуть підвищенню якості знань, умінь і навичок учнів.

Визначальним аспектом краєзнавчої роботи є зв'язки з місцевим краєзнавчим музеєм. Відвідання експозицій, зустрічі зі співробітниками музею, робота у фондах сприяють розширенню знань учнів про свій край, про людей, які зробили вагомий внесок у історію рідного краю. Між навчальним закладом та музеєм може бути підписана угода про співробітництво.

Важливим аспектом у підвищенні якості знань учнів є краєзнавча робота. Уроки історичного краєзнавства посідають проміжне місце між курсом історії, що вивчається в школі згідно програмових вимог та різноманітними видами і формами позакласної і позашкільної роботи з історії. На цих уроках робота спланована такими чином, щоб поєднати традиційні методи навчання з інноваційними та практичними заняттями. Методи викладання найчастіше застосовуються не окремо, а комбінуються, доповнюють один одного, переходять з одного в інший. Зрозуміло, що форми, методи і прийоми занять обираються з урахуванням психолого-вікових особливостей та пізнавальних можливостей учнів, а також інших індивідуальних нахилів та уподобань. Уроки з краєзнавства дають можливість широко впроваджувати диференційоване навчання, особистісно орієнтований підхід до учнів.

Одним із засобів краєзнавчої роботи є проведення позакласних і позашкільних заходів у різних формах. Як показує практика, найбільш масовою формою позакласної краєзнавчої роботи є екскурсії. Вони допомагають створити правильне уявлення про минуле, безпосередньо поєднати його з конкретними історичними речами, пам'ятниками, предметно знайомлять з минулим рідного краю, його історією, етнографією, побутом.


8. Визначте методичні особливості розвитку в учнів вміння здійснювати самостійний науковий пошук

Вивчаючи факти, що пов’язані з невідомим явищем, учень самостійно визначає проблему, вчиться побачити її в навколишньому житті, виробляє план пошуку, вивчає факти, на основі яких потім будує інтуїтивні здогадки та висловлює передбачення і гіпотези, обмірковує план та способи їх перевірки, фантазує, організовує спеціальні спостереження, виробляє план здійснення контролю за ходом виконання намічених заходів, самостійно вирішує пізнавальні завдання або ж уже відомі задачі розв’язує новими способами. Додає у цю роботу щось своє.

Бере участь у самостійній пошуковій роботі, що скерована на вирішення цілісної проблеми. Оволодіває уміннями вирішити суб’єктивно нові для нього проблеми пізнавального характеру, застосовувати знання на практиці. Відтворення, що має тут місце, цілком підпорядковане пошуку, є його засобом і складовим моментом. Творча діяльність сприяє формуванню продуктивного мислення.

Для учня засоби наочності є головним джерелом дослідницької діяльності (спостереження, експеримент), що потребує максимального рівня розвитку самостійності учнів і водночас сприяє її формуванню.

У процесі логічних міркувань вдається до уяви, передбачення орієнтувальних і експериментальних спроб, що є ознаками творчого мислення.


9. Дайте характеристику сучасному уроку історії

Вимоги до сучасного уроку.

Знаючи характеристику уроку, як цілісної системи, враховуючи особливості типології і структури уроків, необхідно зупинитися на сучасних вимоги до уроку історії. Урок починається з його підготовки: готується на роботу кабінет, обладнання дослідів, відбираються необхідні дидактичні матеріали. Усе це діяльність вчителя визначається вимогами до підготовки та молодіжні організації уроку, які ми умовно відносили до другої групи вимог.

Урок – це видимий шмат роботи вчителя. Їй передує велика підготовча діяльність, детермінована вимогами до змісту уроку й лазерній техніці його ведення.

В одному уроці вирішують силу-силенну різноманітних завдань, але одному уроці усі ці вимоги неможливо знайти реалізовані. Вони реалізуються у системі уроків.

Вимоги до структури кажуть про необхідність:

1. Правильно визначити дидактичні і виховні мети уроку та її значення у системі уроків на тему (весь матеріал уроку розчленовується на закінчені в смисловому плані частини, кожної частини визначається конкретну мету і продумуються оптимальні кошти її досягнення);

2. Визначити тип уроку, продумати й економічно обгрунтувати його структуру (усі частини уроку мають бути взаємозалежні друг з одним);

3. Зв'язати даний урок з попереднім із наступними уроками;

4. забрати і застосувати оптимальні поєднання методів вивчення нового матеріалу;

5. Забезпечити систематичний і різноманітніший навчальний контроль знань учнів;

6.Продумать систему повторення і закріплення вивченого матеріалу;

7. Знайти оптимальне місце домашньому завданням, що є старанно продуманим продовженням даного уроку і підготовкою ось до чого, мінімальним за обсягом, своєчасним й оснащено всім зрозумілим, враховувати індивідуальні можливості учнів [3, 214].

Вимоги до підготовки та молодіжні організації уроку зводяться переважно ось до чого:

1. Забезпечити на уроці охорону здоров'я школярів (дотримуватися техніку безпеки, гігієну праці, чистоту приміщення);

2. Починати підготовку до кожного конкретного уроку з планування системи уроків на цю тему (необхідно завчасно відібрати навчальний матеріал до кожного уроку, визначити її об'єм і складність стосовно даному класу, і навіть намітити все основні види робіт на уроці);

3. Своєчасно підготувати до кожного уроку демонстраційний і дидактичний матеріал, технічні засоби навчання;

4. Забезпечити розмаїтість типів уроку у системі уроків на цю тему;

5. Створити змога учнів частина знань на уроці отримувати самостійно під керівництвом вчителя, що дозволить зробити навчання у принципі самопідтримуваним процесом [19, З. 38].

Є певні вимоги до змісту уроку і процесу вчення:

- урок може бути які мають. Це означає, що уроку необхідно використовувати його для виховання учнів. У процесі навчання школярі мають усвідомлювати себе громадянами суспільства;

- обов'язково виконують вимог, які з основних дидактичних принципів (забезпечити вивчення основ науки, систематичність і міцність знань, облік індивідуальних можливостей, зв'язок отриманих знань з життям). Система уроків повинна постійно стимулювати і мотивуватиме позитивно ставлюся школярів до вченню, орієнтувати в виборі спеціальності;

- процес пошуку істини може бути суворо обгрунтованим, умовиводи учнів та їхні вчителі доказательними;

- у процесі вчення треба виховувати акуратність, терплячість, завзятість у досягненні мети, вміння поводитись колективі [21, З. 69].

Вимоги до техніки проведення сучасного уроку можна сформулювати так:

1. Урок може бути емоційним, викликати інтерес до вченню, виховувати потреба у знаннях;

2. Теми і ритм уроку мають бути оптимальними, дії вчителя і учнів завершеними;

3. Необхідний повний контакт у взаємодії вчителя і учнів на уроці, педагогічний такт (неприпустимі прямі й опосередковані образи учнів);

4. Створити атмосферу доброзичливості і активної творчої праці;

5. Змінювати наскільки можна види діяльності учнів, оптимально поєднувати різноманітні засоби навчання;

6. Забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму, прийнятого у школі;

7. Управляти навчальним процесом на уроці. Більша частина уроку активно працюють учні [26, З. 71].

Реалізація запропонованої сукупності вимог до системи уроків забезпечить необхідний рівень організованості, отже, і забезпечення якості уроку у сучасній школі.

Отже, сучасний урок складається з усвідомлення його, як цілісної системи під час обліку типології й виконання вимог для її підготовки й проведенню.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания истории 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.