План

1. Дайте характеристику словесного методу навчання

2. Визначте критерії фахової придатності вчителя історії

3. Визначте основні напрямки формування вмінь та навичок учнів

4. Дайте характеристику практичного методу навчання

5. Визначте структуру та дидактичну мету уроку перевірок та корекції знань

6. Визначте структуру та дидактичну мету комбінованого уроку

7. Визначте мета і завдання пропедевтичного курсу історії україни 5 клас

8. Визначте мета і завдання курсу історії стародавнього світу в середній школі

9. Дайте характеристику інноваційним процесам в сучасній школі

1. Дайте характеристику словесного методу навчання

Головними елементами цих методів є слово, усна розповідь учителя. До них належать пояснення, інструктаж, розповідь, лекція, бесіда, самостійна робота з підручником. Пояснення - словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, наочних посібників, слів, термінів тощо. Наприклад, починаючи вивчення нового тексту з іноземної мови, вчитель пояснює групу нових слів. На початку уроку він може пояснити принцип дії приладу, який на уроці буде використано вперше. Учитель географії перед викладом нового матеріалу може пояснити учням записані на дошці нові назви, терміни. Метод пояснення переважно використовують під час викладання нового матеріалу, а також у процесі закріплення, особливо тоді, коли вчитель бачить, що учні щось не зрозуміли. Успіх пояснення залежить від його доказовості, логіки викладу, добору аргументації. Вагоме значення мають чіткість мовлення, його темп, образність мови. Інструктаж - ознайомлення зі способами виконання завдань, використання інструментів, приладів і матеріалів, дотримання техніки безпеки, показ трудових операцій та організації робочого місця. За змістом у навчальному процесі інструктаж може бути вступним, поточним і заключним. Вступний інструктаж здійснюють перед початком самостійної роботи учнів, він передбачає доведення до них змісту і методики виконання завдань, їх результатів. Поточний проводять під час самостійної роботи; він передбачає надання допомоги окремим учням, у яких виникли труднощі. Під час заключного інструктажу вчитель аналізує результати самостійної роботи, демонструє кращі роботи учнів, виставляє оцінки, визначає подальші перспективи. Розповідь - послідовне розкриття змісту навчального матеріалу. Розповіді поділяють на художні, наукові, науково-популярні, описові. Художня розповідь - образний переказ фактів, учинків дійових осіб (наприклад, розповіді про географічні відкриття, написання художніх творів, створення мистецьких шедеврів та ін.). Науково-популярна розповідь ґрунтується на аналізі фактичного матеріалу, тому виклад пов'язаний з теоретичним матеріалом, з абстрактними поняттями. Розповідь-опис дає послідовний виклад ознак, особливостей предметів і явищ навколишньої дійсності (опис історичних пам'яток, музею-садиби та ін.).


2. Визначте критерії фахової придатності вчителя історії

У педагогіці вимоги до педагогові виражаються різними термінами: «професійна придатність», «професійна готовність». Названі поняття мають особливі смислові відтінки і вживаються у різних контекстах. Так, під «професійної придатністю» розуміється сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідні досягнення на успіх обраної професії. Так, студент за своїми психофізіологічним якостям то, можливо придатний до роботи у ролі педагога, але з недостатньою теоретичної чи практичної підготовки ще готовий піти на ній. Идеализированние особистісні та професійні якості, складові поняття професійної готовності педагога, можна як професіограми. Профессиограмма – свого роду паспорт, до складу якого у собі сукупність особистісних якостей, педагогічних і спеціальних знань і умінь, необхідних вчителю. Є. У.Кузьмина(1967), піддавши ретельного аналізу діяльність вчителя, виділила у структурі школи три взаємозалежних компонента: конструктивний, організаторський і комунікативний, ми говорили раніше. Ефективність педагогічного процесу обумовлена наявністю зворотний зв'язок. Через це у структурі школи необхідно виділити йконтрольно-оценочний (рефлексивний) компонент, який був нами розглянутий, як необхідний у педагогічній діяльності. У професіограми чільне місце займає позиція педагога – система його интеллектуально-волевих і емоційно-оцінних ставлення людини-спеціаліста до світу. Найбільш глибокої, фундаментальної характеристикою особистості педагога з права вважається переконаність. Наступна найважливіша характеристика педагога – спрямованість особистості. Основою педагогічної спрямованості є інтерес до професії вчителя. Профессионально-педагогическая спрямованість особистості виявляється у такі риси, як педагогічний обов'язок і пильнували відповідальність. Необхідною якістю для вчителя є педагогічний такт – інтуїтивне чуття міри, допомагає дозувати впливу і врівноважувати один спосіб іншим. Особливо чітко педагогічний такт проявляється уконтрольно-оценочной діяльності педагога, де украй важливі особлива пильність і соціальна справедливість.


3. Визначте основні напрямки формування вмінь та навичок учнів

Головні умови успішного формування вмінь і навичок - усвідомлення мети завдання і розуміння його змісту та способів виконання. Цього досягають через пояснення завдання, демонстрування кращих зразків виконуваного завдання та саме виконання дії. Успіх формування вмінь і навичок найбільше залежить від свідомого ставлення, готовності особистості до опанування вмінь і навичок, зацікавленості в кращому виконанні дій, пов'язаних із виконанням завдання. У ході формування вмінь і навичок важливо враховувати індивідуальні особливості: тип нервової системи, попередній досвід, теоретичні знання, нахили та здібності. Не менш важливу роль в опановуванні вмінь і навичок відіграють умови навчання, правильна організація процесу вправляння: послідовність засвоєння дій, поступовий перехід від простішого до складного завдання, від повільного до швидкого темпу їх виконання. При вправлянні потрібно враховувати і те, що тривале, без перерв, вправляння, як і тривалі перерви в ньому (наприклад, заняття з музики, спортивні тренування, трудові операції проводяться один раз на тиждень) не сприяють успішному формуванню вмінь і навичок. Тривалі інтервали між вправами ведуть до згасання утворених умінь і навичок. Методисти вважають, що найбільш важлива робота у цьому напрямі має проводитися у 5-7-х класах, бути систематичною і послідовною. Учитель повинен чітко уявляти, яких прийомів навчальної роботи відповідно до вікових пізнавальних можливостей потрібно навчати школярів у конкретних класах, на яких темах і джерелах з давньої та середньовічної історії можна проводити таке навчання. На початку кожного навчального року методисти радять учителям проводити в класах спеціальні самостійні роботи, які допомагають діагностувати рівень оволодіння основними пізнавальними прийомами. За їх результатами визначаються і плануються основні напрями формування в учнів нових пізнавальних умінь і удосконалення вже освоєних. Цілеспрямоване і планомірне застосування системи методичних засобів формування вмінь учнів: а) пояснення суті і практичного значення кожного способу навчальної діяльності стосовно пізнання історії; застосування пам'яток з переліком виконуваних дій; б) планування вчителем завдань і задач, у тому числі й проблемних, по кожному розділу і великим темам курсу з урахуванням перспективи формування різних способів діяльності, необхідних для засвоєння даного історичного матеріалу; в) виконання учнями завдань і задач (переважно з підручників), які закріпляють ці знання про способи діяльності, вчать творчому застосуванню формованих умінь; г) створення на уроках проблемних ситуацій, які стимулюють застосування різноманітних способів пізнавальної діяльності, і за їхньою допомогою оперувати теоретичними знаннями; д) систематичний контроль (з боку вчителя) і самоконтроль (з боку учнів) за пізнавальною діяльністю класу, зокрема рецензування розгорнутих відповідей різного характеру, аналіз планів, конспектів, тез за змістом і за формою.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания истории 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.