План

1. Характеристика методів науково-педагогічних досліджень

2. Мета і завдання вивчення зарубіжної літератури в школі

3. Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови

4. Фізичне виховання школярів та естетичне виховання. В.О. Сухомлинський про естетичне виховання

5. Специфіка викладання предмета

6. Методика навчання іноземних мов як наука

7. Поняття про контроль за результатами навчальної діяльності, його види функції та методи

8. Учитель світової літератури і професійні вимоги до нього

9. Інтенсивний метод Г. Китайгородської

1. Характеристика методів науково-педагогічних досліджень

Метод науково-педагогічного дослідженняце шлях вивчення і опанування складних психолого-педагогічних процесів формування особистості, встановлення об 'єктивноїзакономірності виховання і навчання.

Для досліджень підбирають оптимальний комплекс методів. При цьому керуються такимивимогами:

а) застосовувати таке поєднання методів, яке дозволяє одержати різнобічні відомості про розвиток особистості, колективу або іншого об'єкта виховання чи навчання;б) використовувані методи повинні забезпечити одночасно вивчення діяльності, спілкування і інформованості особистості;в) методи мають відображати динаміку розвитку певних якостей як у віковому плані, так і протягом певного проміжку часу;г) важливо використати такі методи, які дозволяють одержати відомості про учня з якнайбільшого числа джерел, від найкомпетентніших осіб, що знаходиться з ним у постійному спілкуванні, у спільній діяльності;ґ) методи мають дозволити аналізувати не тільки хід процесу, його результати, а й умови, в яких він функціонує.Метод педагогічного спостереження— спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах. Спостереження є пряме і опосередковане, відкрите й закрите, самоспостереження. При орга­нізації спостереження важливо мати план спостереження, визначити його термін, фіксувати результати.Метод бесіди.Бесіда є джерелом і способом пізнання педагогічного явища шляхом безпосереднього спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах. Для ефективного проведення бесіди бажано мати план, основні і додаткові запитання, створити сприятливу обстановку для відвертої бесіди; врахування індивідуальних особливостей співбесідника; проявити педагогічний такт; вміти запротоколювати бесіду. Результат бесіди варто порівняти з даними спостереження.Метод інтерв'юособливо корисний у тих випадках, коли дослідник наперед може бути впевнений в об'єктивності відповідей учнів. Це пояснюється тим, що інтерв'ю не передбачає постановки уточнюючих запитань, які мають місце під час звичайної бесіди. Слід враховувати, що є такі типи респондентів: несміливий, боязкий, базіка, жартівник, сперечальник, самовпевнений. Наслідки інтерв'ю залежить від продуманості питальника для інтерв'ю.Метод анкетування.Використовується для одержання інформації про ти­повість тих чи інших явищ навчально-виховного процесу. Анкети можуть бути: відкриті, закриті, напіввідкриті, полярні. При анкетуванні дотримуються таких вимог: а) підбір питань, що найточніше характеризують явище і дають надійну інформацію; б) використання як прямих, так і непрямих запитань; в) виключення підказок у формуванні запитання; г) попередження двоїстого розуміння змісту запитання16; ґ) використання як закритих, так і відкритих запитань; д) використання попередньої перевірки ступеня розуміння запитань на невеликій кількості учнів і внесення корекцій до змісту анкети.Метод експерименту.Педагогічний експеримент — це науково поставлений досвід організації педагогічного процесу вточно врахованих умовах.


2. Мета і завдання вивчення зарубіжної літератури в школі

Курс «Зарубіжна література» - важлива складова літературної та загальногуманітарної освіти сучасних українських школярів, оскільки синтезує в собі найвищі досягнення культури народів світу і створює умови для перетворення її найважливіших цінностей і надбань в індивідуальний досвід особистості, дає унікальну можливість вчитися жити в конкретному соціокультурному просторі, усвідомлюючи його неоднорідність та неоднозначність. Цей курс також посутньо впливає на оновлення змісту вітчизняної освіти, плекання гуманістичного світогляду та гуманітарної зорієнтованості особистості, сприяє виконанню стратегічного загальнодержавного завдання інтеграції України у світовий духовно-культурний простір. Метою вивчення курсу зарубіжної літератури в загальноосвітній школі є формування широкої читацької компетенції у старшокласників, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. Ця мета реалізується в таких першорядних завданнях:формування гуманістичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особистості;стимулювання інтересу до читання в цілому;формування стійкої мотивації вивчення літератури, відчуття краси та виразності художнього слова;плекання вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість його засобами;створення умов для активного осягнення програмового матеріалу завдяки насиченій розумовій діяльності, зацікавленості процесом навчання;сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань учнів;

розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва у єдності його змістових та формальних особливостей; формування читацької культури, творчих здібностей, критичного мислення, навичок самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного; підвищення загального рівня культури учнів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів;

виховання в учнів поваги до національної культури та інших етнокультурних традицій;

формування планетарного мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ;

виховання поваги до книги, до художнього твору, що є унікальною одиницею передачі інформації.

Вивчення зарубіжної літератури у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Добір і організація навчального матеріалу курсу зарубіжної літератури мають здійснюватися на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного та соціокультурного підходів.В основу курсу зарубіжної літератури покладено особистісно зорієнтовану модель навчання, умовою ефективного застосування якої є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення літератури. Така позиція формується завдяки системному використанню міжлітературних зв'язків і міжпредметної інтеграції, створенню системи проектної діяльності (дослідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості учня в процесі вивчення зарубіжної літератури. Отже, уроки зарубіжної літератури мають створювати умови для реалізації принципів національного й полікультурного виховання, мотивації творчої активності, формування досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного сприйняття світу. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Основы педагогики 15

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.