План

1. Самоактуалізація особистості. Педагогічне спілкування як діалог.

2. Стилі і моделі педагогічного спілкування як вияв характерних особливостей взаємодії. Моделі спілкування педагога.

3. Майстерність спілкування в процесі лекційного викладу матеріалу. Монолог як прихований діалог.

1. Самоактуалізація особистості. Педагогічне спілкування як діалог.

Педагогічне спілкування − це професійне спілкування викладача з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення мети, завдань виховання і навчання.

Культура педагогічного спілкування включає загальну культуру людини, психолого-педагогічні знання, вміння та навички, відповідний емоційний настрій та спрямованість педагога на ефективну діяльність.

Стадії педагогічного спілкування: моделювання майбутнього спілкування; початок взаємодії; корекція і уточнення прийомів впливу, вербальне та невербальне спілкування; керування спілкуванням і корекція; аналіз здійсненої системи спілкування; моделювання майбутньої діяльності. «Мистецтво і майстерність виховання полягають у тому, щоб уміти бачити себе в образі вихованця, в тій істоті, що мислить, відчуває, переживає, істоті, яку ми творимо...» (В.Сухомлинський).

Функції педагогічного спілкування:

1)інформаційно-комунікативні;

2)регуляційно-комунікативні (регулювання поведінки);

3)афективно-комунікативні (визначення, вплив емоцій людини).

Прояв функцій спілкування на різних етапах навчально-виховного процесу.


2. Стилі і моделі педагогічного спілкування як вияв характерних особливостей взаємодії. Моделі спілкування педагога.

Стиль педагогічного спілкування – прояв педагогічної техніки (методики) у взаєминах. Залежить від особистих якостей людини, загальної культури, професійної компетенції, педагогічної інтуїції.

За В.Кан-Каликом, структура професійно-педагогічного спілкування включає:

1)прогностичний етап (моделювання майбутнього спілкування з аудиторією);

2)комунікативний етап (організація спілкування на початку навчально-виховного заходу − комунікативна атака);

3) управлінський етап (безпосереднє спілкування протягом навчально-виховного заходу);

4) заключний етап (аналіз перебігу спілкування та його результатів і внесення відповідних корективів у модель майбутнього спілкування).

Класифікація: демократичний, авторитарний, ліберальний, змішаний стилі.

Характер спілкування вихователя з вихованцем визначає основні стилі його роботи – авторитарний, демократичний і ліберальний.

 • Авторитарний стиль характеризується жорсткою формою управління взаємодією учасників навчально-виховного процесу за допомогою наказів, вказівок, інструкцій тощо. Цей стиль із точки зору гуманізації та демократизації європейської і світової освіти вважається абсолютно неприйнятним, оскільки порушує права особистості. Європейські вчені дійшли таких висновків:
 • авторитарний стиль дає змогу підтримувати високий рівень дисципліни та результативності навчального процесу, проте лише за умови постійного демонстрування влади викладача;

  – зовнішні показники дисциплінованості та конформності студентів не завжди є виявом злагоди, а внутрішній психічний конфлікт, підґрунтям якого є притлумлений протест проти диктату викладача, часто сублімується в різноманітні форми девіантної та антисоціальної поведінки молодої особистості.

 • Демократичний стиль виявляється в опорі педагога на навчальний колектив, у намаганні зацікавити вихованців навчально-пізнавальною діяльністю, заохоченні їхньої ініціативи та самостійності. Пропонують три головні умови підтримання викладача демократичних взаємин зі студентами:
 • – викладач є зразком, прототипом дорослості, гідною моделлю для самоідентифікації студентів;

  – викладач виконує скоріше функцію арбітра, ніж судді, він не перешкоджає формуванню позитивного «Я-образу» студента й уникає засудження незадовільних вчинків «із висоти кафедри»;

  – викладач допомагає молодим людям усвідомлювати власні дії, обмірковувати їх і передбачати можливі наслідки.

  Існує й інша класифікація: активно-позитивний, ситуативний, пасивно-позитивний, пасивно-негативний, активно-негативний.

  Найбільш оптимальний і водночас найскладніший стиль, безперечно, − демократичний.

  Також можна визначити стилі ставлення педагога до колективу: стійко-позитивний, пасивно-позитивний, нестійкий, ситуаційно-негативний, стійко-негативний.

  На основі стилю роботи і ставлення педагога до колективу виокремлюють такі стилі педагогічного спілкування:

  – спілкування на основі захоплення спільною творчою діяльністю;

  спілкування на основі дружнього ставлення;

  спілкування-дистанція;

  спілкування-залякування;

  спілкування-загравання.

  Стиль спілкування визначає три типи викладачів: «проактивний», «реактивний» і «надактивний». Перший – ініціативний в організації спілкування, індивідуалізує свої контакти з вихованцями, його настанова змінюється відповідно до досвіду. Він знає, чого хоче, і розуміє, що в його поведінці сприяє досягненню мети. Другий – також гнучкий у своїх настановах, але внутрішньо слабкий. Не він особисто, а вихованці диктують характер його спілкування з навчальним колективом. У нього розпливчасті цілі та відкрито пристосувальна поведінка. Третій – схильний до гіпертрофованих оцінок своїх учнів і вибудовування нереальних моделей спілкування. На його думку, коли студент активніший від інших – він бунтар і хуліган, а коли пасивніший – ледар і нероба. Видумані ним же оцінки змушують такого педагога діяти відповідним чином: він час від часу впадає в крайнощі, підпорядковуючи своїм стереотипам реальних студентів.

  Такт (доторкання) – норма прояву моральності в спілкуванні. Педагогічний такт форма функціонування педагогічної етики, норма моральної поведінки викладача.

  Вимоги педагогічного такту: максимум інформації про педагогічну ситуацію; уміння оцінювати ситуацію; урахування особливостей студентів, об’єктивні і суб’єктивні обставини тощо; передбачати ефективність результату, наслідки впливу; особлива чуйність до «конфліктних» студентів; витримка, об’єктивність, гуманізм, педагогічний оптимізм; «... викладачі, повинні розвивати, поглиблювати в своїх колективах педагогічну етику, стверджувати гуманний початок у вихованні як найважливішу рису педагогічної культури кожного педагога» (В.Сухомлинський).

  Вимоги до культури педагогічного спілкування:

  -виправдовувати довіру держави, суспільства;

  -дотримуватися педагогічної етики;

  -поважати людей;

  -бути готовим до діалогу з людиною у кожній ситуації;

  - розвивати фізичну й духовну витривалість, загальну культуру спілкування.

  Правила спілкування:

  1)єдність слова і справи;

  2)вимогливість до себе та інших;

  3) зібраність у справах, вчинках, словах;

  4)чесність, обов’язок, педагогічна і громадська відповідальність;

  5)увага, чуйність, терпіння, наполегливість;

  6)самоаналіз ефективності педагогічного впливу;

  7)самокритичність, вміння виправляти власні помилки;

  8) педагогічний оптимізм, відвага в педагогічній творчості, мудра влада над вихованцями.

  Розвиток комунікативних здібностей:

  -соціальної перцепції (розуміння стану людини);

  -мускульної мобільності, зібраності; керування психічним й емоційним станом;

  - ініціативності (зовнішній вираз, мовлення, комунікативна атака, створення умов позитивного спілкування);

  - застосування прийомів вербального впливу (тональність, темп, емоційність, виразність, образність);

  - використання невербальних засобів спілкування (міміка, жести, пантоміміка);

  -вміння «подати» себе в спілкуванні;

  -організація і творчий розвиток спілкування;

  -мудре оптимістичне прогнозування й аналіз тощо.

  Шляхи вдосконалення культури спілкування: ознайомлення з психолого-педагогічною літературою, спостереження, спеціальні вправи, постійне спілкування, громадська активність, розвиток педагогічних, комунікативних, ораторських здібностей, удосконалення загальної культури.

  Заповіді педагогічного спілкування:

  1.Відносини зі студентами – фундамент діяльності педагога.

  2.У спілкуванні виходити з мети, завдань виховання, інтересів студентів.

  3.Орієнтуватись на співрозмовника.

  4.Не обмежуватися інформацією, аналізувати мотиви.

  5. Усвідомлювати психологічну атмосферу (співпереживати).

  6.Самокритичність. Не жалітися на тих, кого навчаєш.

  7.Уміти слухати і поважати співрозмовника.

  8.Тактовність. Взаємність у спілкуванні.

  9.Динаміка, розвиток, ініціативність у спілкуванні.

  10. Уникати моралізму та негативних установок спілкування.

  11.Виключати «голу» критику. Вчасно похвалити чи пожурити. «Небійтесь бути ласкавими» (В.Сухомлинський). Частіше посміхатись, схвалювати,заохочувати.

  12.Розвивати комунікативну пам’ять, уяву, увагу, загальну культуру.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 11

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Методика преподавания, педагогика и психология высшего образования 9

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.