План

1. Визначте предмет і завдання методики початкового навчання математики.

2. Навести приклади таблиць, що використовуються в навчанні математики 1-4 класів

3. В чому полягає підготовча робота до вивчення нумерації в концентрі „Тисяча”?         

3. В чому полягає підготовча робота до вивчення нумерації в концентрі „Тисяча”?

Концентр багатоцифрових чисел завершує курс цілих не­від'ємних чисел, що вивчають у початковій школі. Цільовою на­становою вивчення програмового матеріалу концентру є засвоєн­ня учнями усної і письмової нумерації чисел перших двох класів та прийомів письмового виконання чотирьох арифметичних дій.

У вивченні нумерації багатоцифрових чисел є такі два основні підходи:

а) числа вивчають у порядку збільшення (нарощування) розрядів, тобто починають вивчати чотирицифрові числа, потім п'яти- і шестицифрові, а вже після цього дають поняття про клас;

б) числа вивчають за класами, після першого класу йде другий, а потім вивчають перші два класи разом. Кожний з підходів має як позитивні, так і слабкі місця. В чинній програмі і підручниках для початкової школи реалізується перший підхід. Особливістю вивчення нумерації багатоцифрових чисел є те, що усну і пись­мову нумерації опрацьовують одночасно.

На етапі підготовки до вивчення теми треба повторити і закрі­пити знання молодших школярів з нумерації трицифрових чи­сел (читання і запис чисел, назви розрядних чисел, десятковий склад трицифрових чисел) та про натуральну послідовність чи­сел у межах 1000, звернути увагу на співвідношення між розряд­ними одиницями, помісцеве значення цифр у записі числа. Бажа­но ґрунтовно опрацювати відкладання чисел на рахівниці.

У вивченні нумерації чотири-, п’яти- і шестицифрових чисел є багато схожого. Тому ґрунтовно розглянемо методику вивчення нумерації чотирицифрових чисел.

Вивчення нумерації чотирицифрових чисел проводять у такій послідовності: називання чисел за межами першої тисячі; утворення числа 2000 і лічба тисячами до 10 000 (називання розрядних чисел першого розряду другого класу); утворення, читання і за­писування будь-яких чотирицифрових чисел; десятковий склад чисел і визначення всього числа десятків, сотень і тисяч у числі. Такий підхід застосовують і при дальшому розширенні множини багатоцифрових чисел.

Тема. Утворення, називання і читання чотирицифрових чисел в межах 2000.

Бесіда. Ми вміємо називати, читати і записувати числа до 1000. Але є числа, більші від 1000. Якщо до тисячі додати одиницю, діс­танемо число тисяча один. За числом тисяча один йде число тися­ча два, а потім - тисяча три, тисяча чотири, тисяча п'ять і т.д.

Розгляньте мал. і скажіть, яке число тут 30бражено за допо­могою пучків-паличок і окремих паличок. У найбільшому пучку одна тисяча паличок. (Число тисяча двісті тридцять два.)

Мал.

Так, це число тисяча двісті тридцять два. У ньому одна тисяча, дві сотні, три десятки і дві одиниці. Це чотирицифрове число. У чотирицифровому числі крім розрядів одиниць, десятків і сотень є ще розряд тисяч.

Розкладання числа на розрядні доданки Бесіда. Якщо в чотирицифровому числі є одиниці кожного з розрядів, то при розкладанні на доданки будемо мати 4 доданки. Якщо в числі відсутні одиниці якого-небудь розряду, то доданків буде менше, ніж 4.

Зразок. 3 745 = 3 000 + 700 + 40 + 5; 6 808 = 6 000 + 800 + 8. Розкла­діть на розрядні доданки числа: 2 788, 3 400, 3 040, 8 808. Якщо до­данками є різні розрядні числа, то таку суму легко записати у ви­гляді одного числа. Наприклад, 5 000 + 5 = 5 005; 6 000 + 700 + 70 = = 6 770. Виконання вправ на читання чисел, розкладання їх на роз­рядні доданки, утворення числа з розрядних чисел забезпечують підготовку до записування будь-яких чотирицифрових чисел під диктовку.

Завдання на записування чисел подають у таких форму­люваннях:

1. Запишіть число, що містить 3 тис., 7 сот., 6 дес. і 9 од.;

8 тис. і 7 дес; 9 тис. і 6 од.

2. Запишіть цифрами такі числа: сім тисяч вісімсот тридцять п'ять; чотири тисячі двісті.

3. Запишіть шість послідовних чисел, починаючи з числа 3 998. Перевіряючи правильність виконання завдань, учитель пропонує учням проаналізувати десятковий склад одного — двох чисел.

Тема. Визначення числа десятків, сотень і тисяч у числі.

Спочатку учні визначають число десятків і сотень у трицифрових числах.

На цьому ж уроці варто ознайомити учнів з діями над кругли­ми тисячами. Пояснення подають, використовуючи перехід до за­писування числа в тисячах:

3 000 + 4 000 = …
3 тис. + 4 тис. = 7 тис
8 000 : 2 = …
8 тис. : 2 = 4 тис

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.