Развитие активности, инициативы и самостоятельности в работе учащихся начальных классов на уроках природоведения

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 97

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ, ІНІЦІАТИВИ ТА САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 7

1.1. Сутність, зміст та структура поняття „самостійна навчальна діяльність”. 7

1.2. Пізнавальний інтерес – важливий мотив діяльності школяра. 13

1.3. Особливості розвитку пізнавальної активності  і самостійності учнів початкових класів на уроках. 27

РОЗДІЛ ІІ. ЕФЕКТИВНІ ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ АКТИВНОСТІ, ІНІЦІАТИВИ ТА САМОСТІЙНОСТІ В РОБОТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 45

2.1. Педагогічне керівництво організації освітньо-самостійної роботи учнів молодшого шкільного віку. 45

2.2. Система творчих завдань з природознавства для розвитку активності, ініціативи та самостійності 50

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ВПЛИВУ САМОСТІЙНИХ РОБІТ ЯК ЗАСОБУ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 59

3.1 Визначення первинного рівня сформованості самостійності молодших школярів у навчальній діяльності у експериментальному і контрольному класах. 59

3.2 Формування досвіду самостійності та пізнавального інтересу учнів на уроках природознавства. 61

3.3. Порівняльний аналіз результатів роботи в експериментальному і контрольному класах. 72

ВИСНОВКИ.. 78

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 80

ДОДАТКИ.. 85

ВСТУП

Актуальністьтеми. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства перед школою стоїть складне і відповідальне зав­дання - підготувати підростаюче покоління до активного творчого життя і діяльності. Швидкі темпи нако­пичення нової інформації змушують уже у школі готувати школярів до безперервної освіти, в основі якої лежать пізнавальний інтерес і самостійність у її опрацюванні.

Самостійність учнів сприяє кращому розумінню змісту матеріалу, що вивчається, зосередженості на головному, крім того, у процесі самостійної діяль­ності в учнів розвиваються логічне мислення, напо­легливість, увага, кмітливість, творчість, витримка та інші позитивні якості.

Процес учіння, який передбачає формування пізнавальної самостійності, має бути організований таким чином, щоб кожного разу під час розв’язання пізнавальних завдань учень піднімався на вищий щабель у розвитку власної творчості. При цьому пізнавальна самостійність і пізнавальна активність взаємно доповнюють, збагачують одна одну.

З’ясувавши сутність поняття "пізнавальна самос­тійність", можна виділити такі основні її ознаки:спрямованість пізнавальної діяльності;свобода дій в отриманні інформації;усебічність засвоєння знань;творче використання засвоєних прийомів-навчальної праці у нових умовах.

Розвиток пізнавальної самостійності повинен відбуватися на всіх етапах процесу навчання. Так, для цільового компонента організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності школярів повинна бути такою, щоб чітке формулювання вчителем мети діяльності, орієнтованої на кінцевий результат, сприяло і прийняттю цієї мети учнями.

Необхідною передумовою організації самостій­ної діяльності учнів є також формування і розвиток пізнавальної мотивації учіння.

Оскільки самостійна дія людини, як зазначають психологи, починається з виникнення потреби, праг­нення до діяльності, то найістотніший зв’язок має пізнавальна самостійність із розвитком особистості в цілому, її мотивацією, особливо світоглядом, який є методологічною основою пізнавальної діяльності.

Проблему розвитку активності і самостійності уч­нів розглядав ще Ян Амос Коменський, який закли­кав, щоб учитель менше навчав, але при цьому учень повинен більше вчитися. Велику увагу формуванню самостійності в навчанні приділяв і К.Д.Ушинський, рекомендуючи так організувати навчальний процес, щоб діти більше працювали самостійно, а вчитель лише керував цією працею, добираючи для цього відповідний матеріал та шляхи його засвоєння, бо це є міцною основою будь-якого продуктивного навчання.

Пізнавальна самостійність і самостійна робота у навчанні досліджувалися такими вченими, як Б.П.Єсипов, П.І.Пікасистий, Н.Г.Дайрі, Р.Г.Лемберг, О.Я.Савченко, В.І.Лозова, В.К.Буряк та ін. Розробляли дану проблему і укладачі підручників з природознавства та методики його викладання Ф.С.Кисельов, Л.К.Нарочна, Н.С. Коваль, П.М. Байбара, Н.М. Бібік, укладачі посібників з педагогіки М.М. Фіцула, Н.П.Волкова, Н.Є.Мойсеюк, О.Я.Савченко, педагоги Г.І.Щукіна, С.М.Виготський, авториновихпедагогічних технологій.

Активний характер навчання є надійною основою розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів. Значно зросло значення початкової освіти як підготовчої ланки до наступного навчання школяра. Це ще більше підносить важливість проблеми глибини і міцності тих знань, умінь і навичок, які формуються у початкових класах і є основою подальших успіхів дитини у навчанні. Від того, як були закладені знання в дитину, залежить її майбутнє. Ми вважаємо, що самостійна робота – це потужний рушій, необхідна умова, яка в майбутньому призведе до виховання справжнього спеціаліста та майбутнього науковця.

Отже, дослідження проблеми розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів – важливий резерв інтенсифікації їх навчальної діяльності, необхідна умова їх наступності навчання і розвитку учнів у середніх і старших класах.

Актуальність проблеми та недостатність її дослідження зумовили вибір наукового дослідження „Розвиток активності, ініціативи і самостійності в роботі учнів на уроках природознавства”.

Об’єкт дослідження: навчальний процес; взаємопов’язана діяльність учня і вчителяу процесі організації навчальної роботи з природознавства.

Предмет дослідження: організація навчально-виховної роботи з природознавства у початкових класах.

Мета дослідження:визначення дидактичних умов, за яких можливе ефективне формування пізнавального інтересу учнів до природознавства у загальноосвітній школі.

Мета дослідження визначила такі завдання:

- вивчити теоретичні засади розвитку активності, ініціативи та самостійності учнів початкових класів у психолого-педагогічній літературі;

- виділити ефективні прийоми та методи розвитку активності, ініціативи та самостійності в роботі учнів на уроках природознавства у початкових класах;

- експериментальноперевіритирозроблену методику формування пізнавальногоінтересу.

Гіпотеза дослідження: якщо зміст навчального матеріалу зацікавлює учнів, то в них формуєтьсяактивність, ініціатива і самостійність в роботі учнів, підвищуєтьсяїх успішність.

Упроцесіпедагогічного експерименту використовувалися такі методинауково-педагогічнихдосліджень:

- теоретичний аналіз педагогічноїлітератури;

-педагогічний експеримент, який передбачаєспостереження, вивчення продуктівдіяльностіучнів, анкетування;

- узагальнення даних експерименту, графічні та математичні методи обробкиданихтаїхінтерпретація.

Теоретична значущість дослідження полягає в тому, що узагальнюється досвід розвитку активності, ініціативи і самостійності в роботі учнів на уроках природознавства, визначається його значення для всебічного розвитку особистості та формування її здібностей.

Практична значущість виявляється в тому, що розроблені рекомендації можна використовувати в процесі повсякденної навчальної роботи.

На навчально-виховний процес впливає багато чинників, проте навіть найзразковіша організація шкільної роботи, найактивніша діяльність всього педагогічного колективу приречені на невдачу, якщо учні байдужі до навчання, коли знання не збуджують їх фантазії, не впливають на почуття.

Інтерес дітей до навчання ─ велика рушійна сила, яка відкриває розум і серце дитини для знань. Істина, здобута у праці й творчими зусиллями, поєднана з особистим досвідом, у свідомості школярів перетворюється у переконання. А це означає, що досягнуто основної мети навчання: учень збагатився знаннями, його особистість розвивається і формується.

“Усіма можливими засобами потрібно запалити в дітях гаряче проміння до знань і учіння” (Я.А.Коменський).

Закрыть

Развитие активности, инициативы и самостоятельности в работе учащихся начальных классов на уроках природоведения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.