Дифференцированные задания как средство развития учебно-познавательной активности учащихся начальных классов

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 68

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.. 7

1.1 Диференційовані завдання – основа активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. 7

1.2  Характеристика основних видів диференційованого навчання і диференційованих завдань. 17

1.3 Врахування навчальних можливостей учнів як основа диференційованого підходу у навчанні 28

Висновки до першого розділу. 34

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.. 36

2.1 Педагогічна діагностика навчальних досягнень учнів. 36

2.2 Методика використання диференційованих завдань на уроках української мови  41

2.3  Аналіз результатів експериментального дослідження. 45

Висновки до другого розділу. 48

ВИСНОВКИ.. 51

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 53

ДОДАТКИ.. 57

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному динамічному й складному світі для діяльності людини важлива не стільки сума знань, скільки вміння самому здобувати знання й користуватися ними доречно. До цього повинна готувати дітей сучасна школа. Найбільше сприяє розвитку мислення дітей вивчення рідної мови. Мова відбиває в собі все розмаїття світу, через неї дитина дістає найбільше знань про навколишній світ. Однією з вирішальних умов оновлення навчального процесу в середній школі є розвиток пізнавальної активності учнів. Проте, процес засвоєння знань в учнів індивідуальний, але багато в чому однаковий у дітей окремої групи чи навіть класу. Враховуючи загальні психологічні особливості їх, ми тим самим забезпечуватимемо розуміння матеріалу кожним учнем. Але досягти цього нелегко, оскільки здібності до навчання в дітей різні. Щоб учень на уроці постійно був зайнятий виконанням посильного завдання, слід, глибоко вивчивши індивідуально-психологічні відмінності наших вихованців, відповідним чином поєднувати фронтальні, індивідуально-групові та індивідуальні форми роботи. Велику допомогу тут надають диференційовані завдання.

Основними стратегічними завданнями освіти, визначеними в Державній національній програмі "Освіта. Україна XXI ст.", є відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення розвитку людини та становлення її фізичного і морального здоров'я.

Відомо, що засвоєння молодшими школярами рідної мови має не тільки педагогічне, а й соціальне значення, оскільки саме рідна мова служить для дитини засобом пізнання навколишнього світу, прилучення її до історичного досвіду народу, його духовної культури. Отже, оволодіння учнями початкових класів рідною мовою - головна умова і засіб їхньою мовленнєвого розвитку та інтелектуального зростання, які забезпечують готовність злобувати сучасну подальшу освіту. Провідна роль у вирішенні визначених завдань належить методиці викладання рідної мови.

У "Концепції навчання державної мови в школах України" визначені основні цілі початкового (підготовчого) курсу: 1) виховання поваги і любові до рідної мови, бажання її вивчити і краще знати, гордитися нею; 2) вироблення вмінь висловлюватися у всіх доступних формах, видах, типах і стилях мовлення та культури спілкування; 3) формування початкового уявлення про мовну систему, одиниці мовних рівнів у їх взаємозв'язках [14, с.9] .

В.О.Сухомлинський відзначав, що кожен учитель повинен бути вмілим, вдумливим вихователем розуму учнів. Розумове виховання у процесі навчання здійснюється тільки тоді, коли нагромадження, розширення знань педагог розглядає не як кінцеву мету, а лише як один із засобів розвитку пізнавальних і творчих сил, гнучкої, допитливої думки. У такого вчителя знання учнів – своєрідний інструмент, завдяки якому учень свідомо робить нові кроки в пізнанні навколишнього світу[24].

В.О.Сухомлинський вважав, що для навчання дітей вкрай необхідно добре вивчити індивідуальні особливості кожної дитини. Він звертав увагу на те, що немає абстрактного учня, діти дуже різні: один сприймає і запам'ятовує швидше, довго зберігає в пам'яті, інший матеріал сприймає дуже повільно, його пам'ять зберігає знання недовго. Завдання педагога, зауважує В.О.Сухомлинський, полягає в тому, щоб визначити шлях, яким дитина має вийти на рівень, визначений навчальною програмою. Майстерність учителя полягає в розкритті сил і можливостей кожної дитини, в умінні допомогти їй відчути радість успіху розумової праці [24]. А це означає, що навчання має бути диференційованим.

Все сказане послужило основою при визначенні об’єкта, предмета, мети, гіпотези і завдань дослідження.

Мета дослідження полягає в опрацюванні ефективноcті методики формування пізнавальної активності учнів на уроках української мови в початкових класах з допомогою диференційованих завдань.

Згідно з метою дослідження було визначено такі завдання:

- проаналізувати теоретичні основи і досвід учителів із застосування диференційованих завдань на уроках української мови;

- проаналізувати і дібрати принципи формування диференційованих завдань для учнів початкових класів на уроках української мови;

- перевірити ефективність застосування диференційованих завдань для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках української мови.

Об'єкт дослідження – навчально-пізнавальна діяльність учнів початкових класів на уроках української мови.

Предмет дослідження – система пізнавальних диференційованих завдань на уроках української мови в початкових класах.

Гіпотеза дослідження: розвиток пізнавальної активності учнів на уроках української мови буде ефективним, якщо використовувати багатовимірну систему диференційованих пізнавальних завдань, побудовану з урахуванням загальних методів і прийомів пошукової діяльності, освітніх цілей і критеріїв, що визначають мотиваційний потенціал завдань, рівнів пізнавальної активності школярів.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, спостереження.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у виділенні і обґрунтуванні методики використання диференційованих завдань для активізації пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках української мови.

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробці та апробації методики використання диференційованих завдань, які активізують пізнавальну діяльність учнів на уроках української мови у початкових класах. Напрацьовані під час експериментальної роботи результати та висновки можуть слугувати методичними рекомендаціями для вчителів початкових класів, викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів, з ціллю вдосконалення методики викладання української мови, ознайомлення студентів з методикою використання диференційованих завдань на уроках української мови в початкових класах.

Організація дослідження. Дослідження проводилося у три етапи.

На першому етапі вивчався стан досліджуваної проблеми в її теоретичному та практичному аспектах, розроблявся науковий апарат дослідження, визначалися підходи до розв’язання поставлених завдань, формулювалася робоча гіпотеза дослідження, вивчався педагогічний досвід, проводився констатувальний експеримент.

На другому етапі продовжувалися теоретичні пошуки шляхів розв’язання обраної проблеми дослідження, проводився формувальний експеримент, у ході якого розроблялася, вводилася у роботу початкової школи і коригувалася експериментальна методика, перевірялася її ефективність.

На третьому етапіпродовжувалася дослідно-експериментальна робота, за результатами якої проведено якісну і кількісну оцінку отриманих експериментальних матеріалів, сформульовано загальні висновки до роботи та здійснено її оформлення.

Експериментальна база дослідження: дослідження ми проводили у ЗОШ №23м. Рівне. Ним було охоплено 31 учень 2-В класу (експериментального) і 30 учнів 2-Б класу (контрольного).

Структура роботи. Бакалаврська робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Закрыть

Дифференцированные задания как средство развития учебно-познавательной активности учащихся начальных классов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.