Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 113

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 6

1.1. Проблеми формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи у психологічній та педагогічній літературі 6

1.2. Форми, методи та засоби формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи 18

Висновки до першого розділу 39

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 42

2.1. Вияв рівнів сформованості у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи 42

2.2. Методичний супровід формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи 51

Висновки до другого розділу 58

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 60

3.1. Організація формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи 60

3.2. Аналіз ефективності проведеного дослідження 80

Висновки до третього розділу 88

ВИСНОВКИ 90

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96

ДОДАТКИ 102

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Сьогодні наша планета опинилась у небезпеці, і захистити її від екологічної катастрофи може людина, яка здатна почути дихання листя й пісню жайворонка, яка вважає себе частиною природи, і яка бажає зберегти цю природу для наступних поколінь. Ми, педагоги, маємо виховати таку людину, збагатити її знаннями, навчити любити свою землю і розумно використовувати її багатства. Найбільш сприятливий період для формування бережливого ставлення до природи – це дитинство. Маленька дитина пізнає світ природи із відкритою душею й серцем. Яким буде її ставлення до цього світу, чи навчиться вона бути господарем, який любить і розуміє природу – залежить від її виховання в дитячому садку.

Таким чином, педагогічна значущість проблеми та її недостатнє вивчення зумовило вибір теми дипломної роботи «Методичний супровід формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи».

Аналіз досліджень і публікацій. Важливе значення для дослідження проблеми формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи має педагогічна спадщина вчених, педагогів, психологів письменників-казкарів України: Авдеева В.Ф. [1], Бєлєнької Г.В. [6], Сухомлинського О. [60], Неєлова Є.М. [56], Беха І.Д., Чорної К.І. [3], Лисенка Н. В. [39], Лозниці В.С. [43], Максимюка С.П. [45], Маршицької В.В. [46], Половіної О.А. [54], Поніманської Т. [55], Фоміна О.Г. [69], Яришева Н.Ф. [73], Швайка Л.А. [70] та інших.

Бєлєнька Г. в своїй праці «Екологічна казка в житті сучасної дитини» показує як впливає казка на формування у дитини бережливого ставлення до природи [6].

Глухова Н. працювала над емоційним спілкуванням дитини з природою як умовою творчого осягнення світу [24].

Лисенко Н. описала використання спостережень в роботі з формування у дитини бережливого ставлення до природи [41].

Маршицька В. опрацювала питання виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку [46].

Павлюк С. у своїй праці «Мандруємо екологічною стежиною» проаналізував вплив дослідницько-експериментальної діяльності дітей дошкільного віку в природі на формування бережливого ставлення до неї [51].

Половіна О. описала психологічні особливості формування у старших дошкільників бережливого ставлення до природи [54].

Яришева Н. розробила методику ознайомлення дітей з природою [72].

Аналіз наукової, дидактичної, методичної літератури доводить, що процес формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи є об’єктом пильної уваги науковців, педагогів та методистів.

Об'єкт дослідження - виховання бережливого ставлення до природи у старших дошкільників.

Предметом дослідження – педагогічні умови, форми, методи та засоби формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, проаналізувати і експериментально перевірити процес формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Висвітлити проблеми формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи у психологічній та педагогічній літературі;

3. Проаналізувати форми, методи та засоби формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи;

4. Розробити та експериментально перевірити організацію формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи.

Гіпотеза дослідження: є припущення про те, що процес формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи відбуватиметься ефективніше за умови комплексного підходу з використанням науково обґрунтованих та методично адекватних методів та прийомів на заняттях та у щоденній діяльності.

Для вирішення зазначених завдань та перевірки гіпотези використано відповідні методи дослідження:

теоретичні методи: системний та порівняльний аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних;

емпіричні методи: діагностичні (тестування дошкільників); організація і проведення констатувального, формувального і контрольного етапів експерименту;

статистичні: методи математичної обробки експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося у яслах-садку №514 м. Києва.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні розробленої системи роботи щодо формування у дітей старшого дошкільного віку бережливого ставлення до природи.

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні результати наукової розвідки обговорені на засіданні кафедри й апробовані на щорічній науково-звітній конференції.

Структура роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 114 сторінок, з них: 95 сторінок основного тексту, список використаних джерел із 73 найменувань на 6 сторінках, 6 додатків на 13 сторінках.

Закрыть

Формирование у детей старшего дошкольного возраста бережного отношения к природе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.