Здоровьесохраняющий потенциал народных ремесел в подготовке будущих учителей «Основ здоровья»

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 100

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ «ОСНОВ ЗДОРОВ’Я»

1.1. Професійна підготовка майбутніх учителів «Основ здоров’я» у ЗВО як педагогічна проблема

1.2. Здоров’язберігаючі компетентності як запорука професійного становлення студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я»

1.3. Особливості застосування народних ремесел під час занять у вищій школі та їх вплив на здоров’я студентів

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ ЯК ЗАСОБУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ «ОСНОВ ЗДОРОВ’Я»

2.1. Організація проведення експериментального дослідження

2.2. Методика використання народних ремесел як засобу здоров’язбереження студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я»

2.3. Результати дослідження та їх обговорення

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Здоров’я молодого покоління є одним із індикаторів стану здоров’я населення в цілому, однією з пріоритетних цінностей, які визначають благополуччя країни. Однак в останні роки відзначається негативна тенденція до погіршення стану здоров’я студентської молоді. Сучасний навчальний процес зі своїми технологіями, обсягом інформації, побудовою, специфікою та умовами проведення занять виставляє до молоді вимоги, які досить часто призводять до значного інтелектуального перенавантаження, нервово-психічних та психологічних напружень, недотримання режиму та якісного складу харчування, недостатньої рухової активності, порушень здоров’я й зниження якості навчання.

Саме тому здоров’язбереження у закладах вищої освіти потрібно розглядати як основу підготовки майбутнього вчителя, що дозволяє формувати в нього знання, які сприятимуть усвідомленню здорового способу життя й впровадженню результатів навчання у практику повсякденної діяльності.

Здоров’язбереження у закладі вищої освіти передбачає виконання системи заходів, що забезпечують гармонійний психічний, фізичний та духовний розвиток особистості студента, попередження захворювань, а також діяльність, спрямовану на збереження й зміцнення його здоров’я. Починається такий процес із усвідомлення важливості своєчасного зміцнення та підтримання свого здоров’я, потреби в дотриманні правил ведення здорового способу життя, розуміння доцільності здоров’язберігаючої діяльності, ставлення до власного здоров’я як цінності життя.

Разом із тим, в процесі навчання майбутніх вчителів «Основ здоров’я» одним із важливих є питання про те, як зацікавити студентів зберігати своє здоров’я, як спонукати їх до активності у цьому напрямку, тобто як здійснювати позитивну мотивацію на здоров’язбереження.

Одним із засобів до збереження здоров’яу студентському середовищі є заняття художніми ремеслами та народними промислами, які мають значний потенціал у нормалізації психоемоційного стану студентів, зокрема подоланні тривожності, стресів та депресій.

Заняття народними ремеслами через психолого-фізіологічний механізм активно впливає на чуттєву, емоційну сферу особистості, на її громадську активність, стимулює до певного виду діяльності, формує мотиви та цим самим виконує важливу функцію у формуванні здоров’язбереження.

Різні аспекти вивчення проблеми здоров’язбереження, ґрунтовні дослідження здоров’я молоді знайшли втілення в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців: філософів та культурологів (В. Климова [41] та ін.); психологів (А. Маслоу [56] та ін.); медиків (М. Амосов [1] та ін.); педагогів (Н. Бєлікова [9], О. Дубасенюк [31], В. Зайцев [33] та ін.)

Шляхи застосування здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі досліджували Л. Ващенко [15] (готовність учителя до використання цих технологій), В. Галузяк [21] (їх використання в підготовці фахівців), Т. Карасева [37] та Л.Лаврова [45] (сучасні аспекти реалізації окреслених технологій), М. Смірнов [77] (їх використання в школі), І.Аносов [3], В. Бабич [6], Д. Воронін [19], С. Лебедченко[47] (становлення культури здоров’я студентів), О. Видюк [18], Є. Диканова [30], Л.Тихомирова [82] (формування культури здоров’я особистості в освітніх програмах та освітньому просторі), В. Зайцев [33] (аспекти формування оздоровчої культури студентів), В. Оржеховська [68] (формування культури здорового способу життя) та ін.

Питанням розвитку української етнопедагогіки, народознавства, валеології та методикам ознайомлення з українською національною культурою присвячені роботи вчених: Є. Антонович [5], О. Березюк [8], П. Ганжи [22], В. Манько [53], О. Ковальчук [42], Ю. Легенького [48], В. Мосіяшенко [63], В. Супруненко [79], Г. Лозко [50], М. Лозован [51], В. Цимбалюк [88]. Питанням розвитку української народної медицини займалися: З. Болтарович, Є. Товстуха, Б. Болотов та інші.

Проте недостатньо досліджені та є проблемними питання впровадження занять народними ремеслами як засобу здоров’язбереження в професійну підготовку майбутніх вчителів. Тому, ми вважаємо, цю проблему дуже актуальною.

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх вчителів «Основ здоров’я» у вищій школі.

Предмет дослідження – формування здоров’язберігаючої компетентності у студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я» засобами народних ремесел.

Метою є теоретичне обґрунтування, експериментальна перевірка та підтвердження ефективності методики використання народних ремесел як засобу здоров’язбереження студентів-майбутніх вчителів «Основи здоров’я».

Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі основні завдання:

-здійснити аналіз педагогічної, навчально-методичної, дидактичної літератури та узагальнити поняття «компетентності» як основи професійної діяльності педагога; розкрити особливості здоров’язберігаючої компетентності, як запоруки професійного становлення студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я»;

-окреслити вплив народних ремесел на здоров’я людини;

-визначити критерії, показники та рівні сформованості здоров’язберігаючої компетентності у студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я»;

-здійснити дослідно-експериментальну перевірку ефективності методики використання народних ремесел як засобу здоров’язбереження студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я».

Методи дослідження:теоретичні (аналіз літератури, вивчення і узагальнення досвіду, вітчизняної і зарубіжної практики, співставлення, порівняння, узагальнення), емпіричні (анкетування, бесіди, проведення педагогічного експерименту), статистичні (математична обробка одержаних даних).

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: на основі аналізу психолого-педагогічної літератури було узагальнено поняття «компетентність» як основи професійної діяльності педагога; уточнено особливості здоров’язберігаючої компетентності, як запоруки професійного становлення студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я»; розкрито вплив народних ремесел на здоров’я людини; розроблено методику застосування народних ремесел під час занять у вищій школі; здійснено перевірку ефективності методики використання народних ремесел як засобу здоров’язбереження студентів-майбутніх вчителів «Основ здоров’я» та обґрунтовано її дидактичні можливості.

Структура роботи. Випускнаробота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 100 сторінок.

Закрыть

Здоровьесохраняющий потенциал народных ремесел в подготовке будущих учителей «Основ здоровья»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.