Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 124

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

1.1 Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження

1.2. Хореографічне мистецтво як важлива складова виховання школярів у початкових класах

1.3. Особливості використання ритміки у роботі з дітьми молодшого шкільного віку

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З РИТМІКИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

2.1. Засоби та форми проведення уроків хореографії у початковій школі

2.2. Психолого-педагогічні умови процесу навчання дітей хореографії

2.3. Види хореографічної діяльності та дитячий репертуар

Висновки до 2 розділу

РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ХОРЕОГРАФІЄЮ НА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ69

3.1. Діагностика рівнів сформованості танцювальних навичок та естетичних якостей у молодших школярів69

3.2. Педагогічні умови організації хореографічної діяльності, спрямовані на естетичне виховання учнів76

3.3. Аналіз результатів дослідження

Висновки до 3 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Хореографічне мистецтво завжди відігравало важливу роль в житті суспільства: в стародавньому світі танець носив ритуальний або релігійний характер, в середні віки танець став головним розважальним елементом повсякденного життя народу. Історично так склалося, що мистецтву танцю починали навчати ще в дитинстві, запрошуючи спеціального педагога. За допомогою навчання танцю вирішувалося відразу декілька завдань: з одного боку, це фізичне виховання – виробляється плавність і координація рухів, постава і грація, з іншого боку – естетичне – прищеплюється смак, культура поведінки і правила етикету, розвивається самодисципліна, музикальність і відчуття ритму. І, досить важливим є те, що танець – це засіб спілкування та соціалізації дитини в суспільстві.

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, у Державній комплексній програмі виховання зазначається, що саме в системі освіти цілеспрямовано, послідовно й ефективно здійснюється естетичне виховання дитини, яка здатна сприймати, розуміти та використовувати художньо-естетичні цінності в житті та мистецтві. Тож сучасна школа спрямовує свої зусилля на те, щоб забезпечити належним чином процес виховання учнівської молоді, створити педагогічні умови, які б сприяли підвищенню рівня їхньої естетичної вихованості. Вирішення цих завдань можливе за умов залучення дітей до хореографічної діяльності, у процесі якої відбувається емоційно-почуттєвий, культурно-творчий розвиток особистості.

Серед предметів художньо-естетичного циклу, у процесі вивчення яких здійснюється естетично-творчий розвиток учнів, одне з головних місць належить хореографії.

Хореографія – це світ краси, рухів, звуків, світлових барв, костюмів, світ чарівного мистецтва. Заняття танцем не тільки вчать розуміти і створювати прекрасне, вони розвивають образне мислення і фантазію, дають гармонійний пластичний розвиток, а також допомагають розвивати музичну і образну виразність дитини у творчості. Хореографія володіє величезними можливостями для повноцінного естетичного розвитку дитини, для її гармонійного духовного та фізичного розвитку, розкриття внутрішнього світу і творчої обдарованості.

Навчання мистецтву хореографії – процес тривалий, який вимагає багатьох якостей від дітей. Дисциплінованість, працьовитість і терпіння – це ті властивості характеру, які необхідні не тільки в хореографічному класі, але і в побуті. На заняттях танцями учні знайомляться з мистецтвом хореографії, набувають певну танцювальну підготовку, розвивають пластичність, вміння красиво рухатися. Під час занять виробляються творча активність, працьовитість, уважність, розширюється уява, зростає культура поведінки, виховується художній смак дитини.

Використовуючи певні засоби хореографічного мистецтва, зацікавленість дітей, викладачі хореографії мають можливість проводити велику виховну роботу. Мистецтво танцю багатогранне та різноманітне. Кожен жанр хореографічного мистецтва надає свої можливості пізнання навколишнього світу та людських взаємин.

Основою основ вивчення хореографічного мистецтва є класичний танець, який виховує навики правильної постави, гармонійно розвиває все тіло, вивільняє рухи. Зразки народної хореографії виховують у дитини етнічну толерантність. Аналізуючи характер рухів, просторову побудову танцю, його ритмічний малюнок, особливості костюмів, діти можуть поповнити свої знання з географії, історії, музичної культури, етнографії народу. Сучасні танці з їх стрімкими ритмами, незвичайними і складними положеннями тіла добре тренують витривалість, вестибулярний апарат, серцево-судинну та дихальну системи. Крім того, сучасні танці дуже привабливі для дітей.

Про виховні можливості танцювального мистецтва наголошували видатні українські митці-хореографи Г. Березова, В. Верховинець, П.Вірський, О. Гуменюк тощо.

Упродовж останніх десятиліть українські науковці Л. Бондаренко [10], Н. Захарчук [33], П. Коваль [37], Б. Колногузенко [38], В. Литвиненко [42], К.Островська [48], О. Попик [51], Л. Савчин [54], А.Тараканова [57], Л.Філь [64], Л.Хоменко [67], А.Шевчук [71], О.Янковська [77] обґрунтували методики естетичного виховання у процесі хореографічної роботи з дітьми різних вікових груп в умовах дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що загальноосвітня школа, залишаючись центральною ланкою у вихованні та розвитку школярів, не повністю реалізує дидактичні можливості предметів освітньої галузі «Мистецтво» і практично не використовує можливості хореографії. Безсумнівно, в процесі занять хореографією відбувається гармонійний розвиток дітей.

Тема дослідження «Виховання учнів початкових класів засобами хореографічного мистецтва».

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності процесу виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва.

Гіпотеза дослідження: виховання особистості учнів початкових класів на уроках хореографії набуває ефективності за умов: врахування вікових особливостей учнів молодших класів; створення атмосфери зацікавленості на уроках хореографії шляхом використання різних методів і прийомів, що забезпечують емоційне наповнення заняття; володіння педагогом теоретичним і практико-орієнтованим матеріалом у контексті досліджуваної проблеми; забезпечення доброзичливого характеру спілкування з педагогом, заохочення навіть незначних досягнень дітей.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження було сформульовано такі завдання:

-проаналізувати психолого-педагогічну та науково-методичну літературу з теми дослідження;

-розкрити потенціал занять хореографією і ритмікою у процесі виховання школярів у початкових класах;

-окреслити засоби та форми проведення уроків хореографії у початковій школі, психолого-педагогічні умови процесу навчання, види хореографічної діяльності та дитячий репертуар;

-виявити, обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективної організації естетичного виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності.

Об’єктом дослідження є процес виховання учнів початкових класів.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання гармонійної особистості учнів початкових класів засобами хореографічного мистецтва.

Для вирішення поставлених завдань було обрано наступні методи дослідження: теоретичні: теоретичний і системно-структурний аналіз психологічної, педагогічної й спеціальної методичної літератури з проблеми дослідження; методи аналізу, порівняння та узагальнення дали уявлення про актуальність проблеми, міру її вивченості та допомогли визначити концептуальні засади дослідження; емпіричні: педагогічний експеримент, спостереження, усні та письмові опитування (бесіди, інтерв’ю, анкетування), порівняльний аналіз; статистичні: методи математичної обробки, якісного та кількісного аналізу даних.

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розкрито сутність і місце хореографічного мистецтва у процесі виховання учнів початкової школи; визначено засоби та форми проведення уроків хореографії у початковій школі; теоретично обґрунтовано педагогічні умови ефективної організації виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності.

Практичне значення дослідження: визначено критерії та показники, необхідні для діагностики стану естетичної вихованості молодших школярів у процесі хореографічної діяльності; апробовано педагогічні умови ефективної організації естетичного виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності, запропоновано нові форми та методи хореографічної діяльності, які сприяють естетичному вихованню молодших школярів у процесі хореографічної діяльності. Результати дослідження можуть бути використані вчителями хореографії середніх загальноосвітніх шкіл з метою ефективної організації виховання молодших школярів у процесі хореографічної діяльності.

Структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 124 сторінки. Основний зміст роботи викладено на 111 сторінках.

Закрыть

Воспитание учащихся начальных классов средствами хореографического искусства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.