Педагогические условия внедрения технологий интерактивного обучения в образовательный процесс школы I степени

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 107

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ 7

1.1. Поняття, сутність та пріоритети інтерактивного навчання в психолого-педагогічній літературі 7

1.2. Класифікація інтерактивних технологій навчання 18

Висновки до 1 розділу 27

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 29

2.1. Роль методів інтерактивного навчання в освітньому процесі школи І ступеня 29

2.2. Інтерактивний урок як специфічна форма організації навчання молодших школярів 37

Висновки до 2 розділу 43

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ШКОЛИ І СТУПЕНЯ (НА ПРИКЛАДІ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ) 45

3.1. Мета, завдання, етапи організації експериментального дослідження ефективності впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках математики в школі І ступеня 45

3.2. Реалізація механізму впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках математики в школі І ступеня 50

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження щодо впровадження технологій інтерактивного навчання на уроках математики в школі І ступеня 69

Висновки до 3 розділу 74

ВИСНОВКИ 76

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 80

ДОДАТКИ 88

ВСТУП

Актуальність дослідження. Однією з основних проблем сучасної педагогіки і шкільної практики є особливості реформування освіти в Україні. Серед пріоритетних напрямів розвитку освіти визначено проблему постійного підвищення якості освіти, модернізацію її змісту і форм організації освітньо-виховного процесу; впровадження сучасних освітніх інновацій, зокрема інтерактивних технологій.

Інтерактивне навчання - це форма організації пізнавальної діяльності, коли усі учні виявляються залученими до процесу пізнання. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен робить свій індивідуальний внесок, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Навчання відбувається в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, яка надає учням можливість не лише отримувати нові знання, але і розвивати власні комунікативні навички: уміння вислухати думку іншого, зважити і оцінити різні точки зору, брати участь в дискусії, відстоювати свою точку зору, приходити до загального рішення.

Освітній процес, який побудований на використанні інтерактивних технологій, вимагає впровадження спеціальних форм організації пізнавальної діяльності і ставить цілком конкретні і прогнозовані цілі: створення комфортних умов навчання і включеність учнів в навчальну взаємодію, яка сам процес навчання робить продуктивним і є запорукою успішності учнів.

Порівняно з традиційним навчанням, в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія педагога і учнів: активність педагога поступається місцем активності учнів, а основним завданням педагога стає створення умов для розвитку ініціативи школярів.

Інтерактивна діяльність на уроках передбачає організацію і розвиток діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до загального рішення загальних, але значущих для кожного учасника завдань. В ході діалогового спілкування учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь в дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.

Початкова школа відіграє важливу роль в розвитку особистості. Тому з’являється проблема пошуку ефективних методик та інноваційних технологій навчання молодших школярів. Використання технологій інтерактивного навчання значною мірою підвищує ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку учнів, забезпечує опанування навичок саморозвитку особистості, надає можливість думати та творити.

Основною педагогічною ідеєю інтерактивних технологій в початковій школі є застосування в освітньо-виховному процесі таких методів і прийомів, які зацікавлять і залучать до уроку всіх учнів, сприятимуть активізації пізнавальної діяльності, ефективному засвоєнню нових знань і способів їх отримання.

Організація інтерактивного навчання в школі І ступеня передбачає моделювання різних життєвих ситуацій, близьких і знайомих учням, використання рольових ігор і спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню умінь і навичок, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає можливість педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

Проблему інтерактивного навчання в педагогічному процесі досліджували сучасні науковці: Г. Коберник [61], О. Комар [42], Н. Максимова [50], В. Мельник [53], Т. Пироженко [63], О. Пометун [64], Г. Сиротенко [69] та інші. Теоретико-методичні основи впровадження інтерактивних педагогічних технологій у навчально-вихований процес початкової школи висвітлено у наукових працях О. Біди [5], О. Дума [21], Л. Коваль [40], Н. Коломієць [41], В. Телянчук [77] та інших.

Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що зміни неможливі без застосування на уроках інтерактивних технологій, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні думками тощо. Впровадження інтерактивних технологій – це шлях до розвитку творчої особистості, до успішної реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти. Саме це і зумовило вибір теми дипломної роботи: «Педагогічні умови впровадження технологій інтерактивного навчання в освітній процес школи І ступеня».

Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити сутність технологій інтерактивного навчання, обґрунтувати зміст та особливості їх використання в умовах початкової школи,розробити інтегровані уроки з математики з використанням дидактичних ігор та експериментально перевірити ефективність їхнього впровадження в освітній процес школи І ступеня.

Гіпотеза дослідження: застосування технологій інтерактивного навчання сприятиме підвищенню рівня якості знань та оволодіння навчальним матеріалом учнями початкової школи. Цей процес буде ефективним за таких умов: врахування вікових особливостей учнів молодших класів; особистісної спрямованості змісту навчання; інтегрaції різних видів діяльності учнів; використaння інтерактивних технологій, дидaктичних ігор та інтегровaних уроків.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження було сформульовано такі завдання:

- здійснити аналіз наукової пeдагогічної та мeтодичної літeратури з тeми досліджeння;

-визначити сутність, класифікацію технологій інтерактивного навчання;

-розкрити особливості організації освітнього процесу в школі І ступеня засобами інтерактивного навчання;

-розробити інтегровані уроки з математики з використанням технологій інтеактивного навчання, дидактичних ігор та вправ і експериментально перевірити ефективність їхнього впровадження в освітній процес школи І ступеня.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у школі І ступеня.

Предмет дослідження – педагогічні умови, форми та методи впровадження інтерактивних технологій у процесі навчання молодших школярів.

Для розв’язaння постaвлених зaвдaнь використовувaвся комплекс методів дослідження: теоретичні: теоретичний aнaліз психолого-педaгогічної тa спеціaльної методичної літерaтури; вивчення тa узaгaльнення передового педaгогічного досвіду щодо впровадження технологій інтерактивного навчання в освітній процес початкової школи; емпіричні:діaгностичні (бесідa, опитувaння, тестувaння); педaгогічний експеримент (констaтувaльний, формувaльний тa контрольний етaпи); стaтистичні методи обробки експериментaльних дaних.

Теоретичне знaчення тa нaуковa новизнa дослідження: розкрито поняття, сутність та класифікацію технологій інтерактивного навчання; виявлено особливості організації освітнього процесу в школі І ступеня засобами інтерактивного навчання; висвітлено діяльність школи щодо впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій і їх вплив на підвищення якості знань учнів; розглянуто умови ефективного застосування інтерактивного навчання на уроках математики у початковій школі.

Практичне значення дослідження: розроблено систему інтегрованих уроків з математики з використанням інтерактивних технологій та дидактичних ігор та здійснено експериментальну перевірку ефективності їхнього впровадження у освітній процес школи І ступеня. Основні результати і висновки проведеного дослідження можуть бути використані у теорії і практиці освітнього процесу щодо впровадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання молодших школярів.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел (88 позицій) та додатків. Загальний обсяг дослідження становить 107 сторінок.

Закрыть

Педагогические условия внедрения технологий интерактивного обучения в образовательный процесс школы I степени

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.