Патриотическое воспитание младшего школьника средствами современной украинской литературной сказки на уроках внеклассного чтения

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 120

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 7

1.1. Патріотичне виховання та його значення у навчально-виховному процесі 7

1.2. Своєрідність прояву і особливості формування патріотизму у молодших школярів 16

1.3. Головні напрями патріотичного виховання школярів в умовах сьогодення 27

Висновки до першого розділу 33

РОЗДІЛ 2. РОЛЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 37

2.1. Поняття, становлення і розвиток жанру літературної казки 37

2.2. Патріотичне виховання учнів молодших класів засобами літературної казки на уроках позакласного читання 52

Висновки до другого розділу 60

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ЯК ЗАСОБУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 63

3.1. Дослідження рівня сформованості патріотичних почуттів у молодших школярів 63

3.2. Методика виховання патріотизму засобами сучасної літературної казки на уроках позакласного читання 67

3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження 79

Висновки до третього розділу 83

ВИСНОВКИ 85

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88

ДОДАТКИ 95

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день особливо актуальною стає проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів та потреби реорганізації позакласного читання в молодших класах, оскільки саме сформованість навичок самостійної роботи з книжкою є передумова інтелектуального та духовного світу. Як відомо, духовне відображення українського народу неможливо уявити без живодайного впливу художньої літератури на формування національної самостійності, бо саме література є одним із активних чинників суспільного виховання совісті, моралі, патріотизму, загальнолюдських цінностей.

Відсутність належного патріотичного виховання дітей може спричинити серйозну духовно-моральну деформацію суспільства. Тому сформувати в учнів почуття патріотизму як найважливішої духовно-моральної й громадянської цінності – це нагальне завдання загальноосвітньої школи, починаючи з першого року навчання дитини у школі.

Актуальність теми дослідження пов’язана із тим, що, незважаючи на значну кількість досліджень патріотичного виховання молодших школярів, питання про роль впливу літературної казки на патріотичне виховання молодших школярів висвітлено недостатньо, хоча є однією з найгостріших проблем, які стоять перед сучасною школою і мають бути вирішені для забезпечення досягнення учнями високого патріотизму.

Таким чином, педагогічна значущість проблеми та її недостатнє вивчення зумовило вибір теми дипломної роботи «Патріотичне виховання молодших школярів засобами сучасної української літературної казки на уроках позакласного читання».

Аналіз досліджень і публікацій. Важливе значення для дослідження проблеми патріотичного виховання школярів має педагогічна спадщина вчених, педагогів, письменників-казкарів України: В. О. Сухомлинського [71], Є. М. Неєлова [56], І. Д. Беха, К. І. Чорної [7].

Класики педагогічної науки Г.Ващенко, О.Духнович. А.Макаренко, О.Огієнко. С.Русова, Сковорода. В.Сухомлинський, К.Ушинський, Я.Чепіга у своїх працях розглядали актуальні для свого часу проблеми розвитку патріотичних почуттів школярів як складової частини національної системи виховання, висували ідею виховання «свідомого» громадянина, патріота своєї Батьківщини.

У сучасній вітчизняній педагогічній науці багатогранні аспекти патріотичного виховання розробляють І.Бех [8], С. Захаренко, О. Коваленко [31], О. Г. Коркішко [40], В. О. Сухомлинський [71], К. Чорна [79].

Проблеми національно-патріотичного виховання особистості досліджували багато науковців ще з давніх часів і до сьогодні. Багатогранні аспекти патріотичного виховання особистості знайшли своє відображення в працях педагогів: Х. Алчевської, Г. Ващенка, О. Духновича, І. Огієнка, С. Русової, К. Ушинського, Я. Чепіги, які велику увагу приділяли вихованню любові до своєї землі, рідної мови, формуванню національної самосвідомості, поваги до історичного минулого [74, 62, 13].

А. Макаренко, В. Сухомлинський радили прищеплювати молоді високі почуття вірності й відданості Батьківщині, пошани до її трудівників [71, 76].

Казка ґрунтовно досліджена у роботах вчених: М. Смирнова [69], В.Я. Пропп [63], О. Осипова [57], І. П. Лупанова [48].

Проблемі впливу літературної казки на розвиток особистості дитини приділено належну увагу в роботах: С. О. Литвиненко [45], М. Лещенко [43], В. Ф. Давидюк [26], В. Сухомлинський [71], В. А. Бахтіна [5].

Аналіз наукової, дидактичної, методичної літератури доводить, що казка є об’єктом пильної уваги науковців, педагогів та методистів, які зосереджуються на виховному потенціалі цього жанру.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, проаналізувати і експериментально перевірити вплив сучасної української літературної казки на патріотичне виховання молодших школярів на уроках позакласного читання.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Висвітлити патріотичне виховання та його значення у навчально-виховному процесі;

3. Вивчити своєрідність прояву і особливості формування патріотизму у молодших школярів;

4. Охарактеризувати головні напрями патріотичного виховання школярів в умовах сьогодення;

5. Проаналізувати поняття, становлення і розвиток жанру літературної казки

6. Розкрити патріотичне виховання учнів молодших класів засобами літературної казки на уроках позакласного читання

7. Розробити експериментальне дослідження використаннясучасної української літературної казки як засобу патріотичного виховання молодших школярів.

Об'єктом дослідження є патріотичне виховання молодших школярів.

Предметом дослідження – вплив літературної казки на патріотичне виховання учнів молодших класів.

Гіпотеза дослідження: є припущення про те, що процес формування почуття патріотизму в учнів засобами літературної казки відбуватиметься ефективніше за умови комплексного підходу:

- використаннянауково обґрунтованих таметодично адекватних методів та прийомів літературознавчого аналізу казкових текстів;

- реалізація комплексного підходу до структурного та семантичного аналізу тексту українських казок;

- мотивація навчальної діяльності шляхом побудови системного вивчення казки.

Методологічну основу дослідження складають: Теоретичні методи:системний та порівняльний аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних. Емпіричні:діагностичні (тестування учнів). Експериментальні: організація і проведення констатувального, формувального і контрольного етапів експерименту. Математичніметоди обробки результатів педагогічного експерименту.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося у ЗОШ №41 м. Рівне.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні оптимальної й раціональної методики роботи над формуванням почуття патріотизму в учнів четвертого класу за допомогою сучасної літературної казки.

Практичне значення дипломної. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсу лекцій для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, а також для розробки сучасних методик викладання в початкових класах для підвищення ефективності навчального процесу.

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні результати наукової розвідки обговорені на засіданні кафедри й апробовані на щорічній науково-звітній конференції.

Публікації:

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (81 позиція) і додатків. Загальний обсяг дослідження становить 120 сторінок.

Закрыть

Патриотическое воспитание младшего школьника средствами современной украинской литературной сказки на уроках внеклассного чтения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.